โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : 605100603 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ข
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ มีสามัตถิยะด้านภาษาและวัฒนธรรม มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. นำความรู้ด้านทฤษฏี หลักการด้านภาษา ความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนทักษะการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาองค์การหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้
        2. มีทักษะในการสื่อสารและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือบุคคลทีมีความแตกต่างด้านภาษาสังคมและวัฒนธรรมได้
        3. ประยุกต์ใช้วิทยาการต่างๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าการวิจัยและเพื่อการเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        4. สามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมในฐานะสมาชิกประชาคมโลก

 1 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006702 English Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006703 Socio-Cultural Aspects of English Language
 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1006711 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
0 (0-3-1)
1006712 Advanced Academic English Literacy
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการขั้นสูง
3 (3-0-6)
1006713 Second Language Acquisition
 การรับภาษาที่สอง
3 (3-0-6)
1006714 Research Design and Methodology
 การออกแบบและระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)

 2 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.1 Track 1: English Language Teaching (ELT) Track 1: English Language Teaching (ELT) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006708 Principles of English Language Teaching
 หลักการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006715 Curriculum Design and Development for English Language Teaching
 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006716 Materials Design and Development for English Language Teaching
 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006717 English Language Assessment and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006718 Innovations in English Language Teaching
 นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1006719 Teaching English Language and Culture
 การสอนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1006720 Teaching English for Specific Purposes
 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
1006721 Directed Studies in English Language Teaching
 การศึกษาประเด็นเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2.2 Track 2: Professional English Track 2: Professional English หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006730 English for Communication in Organizations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์การ
3 (3-0-6)
1006731 Discourse Analysis
 สัมพันธสารวิเคราะห์
3 (3-0-6)
1006732 Pragmatics for Professional Communication
 วัจนปฏิบัติศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
1006733 Multimedia Application for Professional Communication
 การใช้มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสารมืออาชีพ
3 (3-0-6)
1006734 Global Englishes
 นานาภาษาอังกฤษโลก
3 (3-0-6)
1006735 Language and Culture in the Workplace
 ภาษาและวัฒนธรรมในองค์การ
3 (3-0-6)
1006736 Research in English for Professional Development
 การวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
3 (3-0-6)
1006737 Corpus Linguistics
 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
3 (3-0-6)
1006738 Directed Studies in Professional English
 การศึกษาประเด็นเฉพาะทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 3 Independent Study หมวดการค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006891 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-18-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH