โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : 605100601 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก1
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ มีสามัตถิยะด้านภาษาและวัฒนธรรม มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. นำความรู้ด้านทฤษฏี หลักการด้านภาษา ความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนทักษะการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาองค์การหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้
        2. มีทักษะในการสื่อสารและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือบุคคลทีมีความแตกต่างด้านภาษาสังคมและวัฒนธรรมได้
        3. ประยุกต์ใช้วิทยาการต่างๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าการวิจัยและเพื่อการเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        4. สามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมในฐานะสมาชิกประชาคมโลก

 1 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006892 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 Non-credit Course รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006790 Research Design and Methodology
 การออกแบบและระเบียบวิธีวิจัย
0 (0-3-1)
1006791 Seminar in English for Professional Development 1
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 1
0 (0-3-1)
1006792 Seminar in English for Professional Development 2
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 2
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH