โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 หลักสูตร : 595170202 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก 2
 ปีอ้างอิง : 2559
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีทักษะการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย ด้านเครื่องสำอาง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
        2. มีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
        3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
        4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

 1 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702712 Cosmetic Formulation 1
 การตั้งตำรับเครื่องสำอาง 1
3 (2-3-5)
1702713 Cosmetic Formulation 2
 การตั้งตำรับเครื่องสำอาง 2
3 (2-3-5)
1702717 Cosmetic Laws and Regulations
 กฎหมายเครื่องสำอางและระเบียบข้อบังคับ
2 (2-0-4)
1702718 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
1 (1-0-2)
1702719 Statistics for Research
 สถิติเพื่อการวิจัย
2 (1-2-3)
1702793 Seminar 1
 สัมมนา 1
1 (0-3-1)
1702794 Seminar 2
 สัมมนา 2
1 (0-3-1)
1702801 Cosmetic Product Evaluation
 การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
3 (2-3-5)

 2 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702744 Advanced Biotechnology in Cosmetics Science
 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
3 (2-3-5)
1702802 Cell Culture for Cosmetics
 การเพาะเลี้ยงเซลล์สำหรับเครื่องสำอาง
3 (2-3-5)
1702803 Advanced Delivery System for Cosmetics
 ระบบนำส่งขั้นสูงทางเครื่องสำอาง
3 (2-3-5)
1702804 Cosmetic Microbiology
 จุลชีววิทยาทางเครื่องสำอาง
3 (2-3-5)
1702805 Cosmetic Active Analysis
 การวิเคราะห์สารสำคัญทางเครื่องสำอาง
3 (2-3-5)
1702806 Cosmetic Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอาง
3 (2-3-5)
1702807 Herbs for Health and Beauty
 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
1702808 Advanced Polymer in Cosmetics
 พอลิเมอร์ขั้นสูงในเครื่องสำอาง
2 (2-0-4)
1702809 Toxicology and Safety of Cosmetic Products
 พิษวิทยาและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
2 (2-0-4)

 3 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 12

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702798 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-36-12)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH