โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 หลักสูตร : 595170201 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก 1
 ปีอ้างอิง : 2559
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีทักษะการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย ด้านเครื่องสำอาง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
        2. มีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
        3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
        4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

 1 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702799 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 Required Course (Non-credit Course) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702706 Seminar 1
 สัมมนา 1
0 (0-3-1)
1702707 Seminar 2
 สัมมนา 2
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH