โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : Graduate
 สำนักวิชา : School of Science
 หลักสูตร : 595111102 : Master of Science Program in Computational Science Plan A 2
 ปีอ้างอิง : 2559
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการวิจัยในสาขาวิทยาการเชิงคำนวณ อันเป็นสหวิทยาการระหว่างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบจำลองหรือการคำนวณร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาและพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะวิจัยในสาขาวิทยาการเชิงคำนวณเพื่อการตัดสินใจและพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นได้
        2. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการระหว่างความรู้ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาอื่นๆ ให้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 1 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111701 Introduction to Mathematical Modeling
 การจำลองเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
1111750 Introduction to Data Science
 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1111800 Introduction to Computational Science
 วิทยาการเชิงคำนวณเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1111803 Ethic and Research Methodology in Computational Science
 จรรยาบรรณและระเบียบวิธีวิจัยในวิทยาการเชิงคำนวณ
3 (3-0-6)
1111881 Seminar in Computational Science 1
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 1
0 (0-3-1)
1111882 Seminar in Computational Science 2
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 2
0 (0-3-1)

 2 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1104700 Quantum Science
 วิทยาศาสตร์ควอนตัม
3 (3-0-6)
1104701 Waves and Electromagnetism
 คลื่นและแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
1104702 Introduction to Space Science
 อวกาศวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1104703 Radiative Processes in Astrophysics
 กระบวนการแผ่รังสีในฟิสิกส์ดาราศาสตร์
3 (3-0-6)
1104704 Plasma Physics
 พลาสมาฟิสิกส์
3 (3-0-6)
1104705 Thermodynamics and Statistical Physics
 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ
3 (3-0-6)
1104706 Heat and Mass Transfer
 การถ่ายโอนความร้อนและมวล
3 (3-0-6)
1104707 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
1104708 Introduction to Turbulence
 การปั่นป่วนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1104709 Special Topics in Astrophysics
 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์
3 (3-0-6)
1106700 Partial Differential Equations
 สมการอนุพันธ์ย่อย
3 (3-0-6)
1106701 Statistical Methods
 วิธีการทางสถิติ
3 (2-3-5)
1106702 Advanced Ordinary Differential Equations
 สมการอนุพันธ์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1106703 Principles of Partial Differential Equations
 หลักสมการอนุพันธ์ย่อย
3 (3-0-6)
1106704 Calculus of Variations
 แคลคูลัสของการแปรผัน
3 (3-0-6)
1106705 Group Analysis of Differential Equations
 การวิเคราะห์กลุ่มของสมการอนุพันธ์
3 (3-0-6)
1106706 Computer Application for Statistical Analysis
 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
3 (2-3-5)
1106707 Finite Element Method
 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
3 (3-0-6)
1106708 Special Topics in Mathematics
 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
1111702 Practical Programming
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 (1-3-3)
1111704 Numerical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3 (2-3-5)
1111710 Special Topics in Computational Physics
 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์เชิงคำนวณ
3 (3-0-6)
1111720 Special Topics in Computational Chemistry
 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงคำนวณ
3 (3-0-6)
1111730 Ecoinformatics
 สารสนเทศเชิงนิเวศ
3 (2-3-5)
1111731 Ecological Modeling
 แบบจำลองเชิงนิเวศ
3 (2-3-5)
1111732 Sensor-Based Ecology
 นิเวศวิทยาอิงเซนเซอร์
3 (2-3-5)
1111733 Area-Based Ecology and Biodiversity
 นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่และความหลากหลายทางชีวภาพ
3 (2-3-5)
1111734 Special Topics in Computational Ecology
 หัวข้อพิเศษทางนิเวศวิทยาเชิงคำนวณ
3 (2-3-5)
1111735 Special Topics in Computational Biology
 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาเชิงคำนวณ
3 (3-0-6)
1111742 Visualization and Computer Graphics
 การสร้างภาพนามธรรมและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (2-3-5)
1111743 Introduction to Geographic Information Systems
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
1111744 Special Topics in Application of Databases in High Performance Computing
 หัวข้อพิเศษทางการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสำหรับการคำนวณสมรรถนะสูง
3 (2-3-5)
1111745 Special Topics in Parallel and Cluster Computing
 หัวข้อพิเศษทางการคำนวณขนานและคลัสเตอร์
3 (2-3-5)
1111751 Data Analytics
 วิเคราะห์วิทยาของข้อมูล
3 (2-3-5)
1111752 Data Visualization and Communication
 การสร้างมโนภาพและการสื่อสารของข้อมูล
3 (2-3-5)
1111753 Special Topics in Data Science
 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล
3 (3-0-6)

 3 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 12

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111791 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-36-12)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH