โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : Graduate
 สำนักวิชา : School of Science
 หลักสูตร : 595111101 : Master of Science Program in Computational Science Plan A 1
 ปีอ้างอิง : 2559
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการวิจัยในสาขาวิทยาการเชิงคำนวณ อันเป็นสหวิทยาการระหว่างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบจำลองหรือการคำนวณร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาและพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะวิจัยในสาขาวิทยาการเชิงคำนวณเพื่อการตัดสินใจและพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นได้
        2. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการระหว่างความรู้ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาอื่นๆ ให้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 1 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111790 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 Required Course (Non-credit Course) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111881 Seminar in Computational Science 1
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 1
0 (0-3-1)
1111882 Seminar in Computational Science 2
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 2
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH