โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : จีนวิทยา
 หลักสูตร : 585240603 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย แผน ข
 ปีอ้างอิง : 2558
 ปรัชญาของหลักสูตร
        ปัจจุบันประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนในระดับต่างๆ อย่างกว้างขวาง บุคลากรด้านการแปลและการล่ามที่มีคุณภาพจึงเป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้นทุกขณะ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน—ไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการแปลและการล่ามระหว่างสองภาษาดังกล่าว สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและประสบการณ์การแปลและการล่ามในการประกอบอาชีพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เป็นนักแปลและล่ามที่มีความเชี่ยวชาญทางทฤษฎีและมีความชำนาญด้านปฏิบัติ สามารถแปลเอกสารการทูต การพาณิชย์ วรรณกรรม และเป็นล่ามในการประชุม ตลอดจนการเจรจาต่างๆ
        2. เป็นนักวิชาการและอาจารย์ผู้สอนวิชาการแปลและล่ามที่มีความรู้ทางทฤษฎีและมีความสามารถทางปฏิบัติและการวิจัย
        3. เป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและสามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

 1 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2406711 Basic Translation
 การแปลขั้นพื้นฐาน
2 (1-2-3)
2406712 Basic Interpretation
 การล่ามขั้นพื้นฐาน
2 (1-2-3)
2406713 Translation Theory and Technique
 ทฤษฎีพื้นฐานการแปล
2 (2-0-4)
2406718 Translation Assessment and Editing
 การประเมินและตรวจแก้งานแปล
3 (3-0-6)
2406719 Thai Language Skills for Translators
 ทักษะภาษาไทยสำหรับนักแปล
3 (3-0-6)
2406811 Translation Practice
 การปฏิบัติการแปล
2 (0-4-1)

 2 Elective course (Students can select the major elective in 2.1 or 2.2 22 credits) หมวดวิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้ครบ 22 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 22
 2.1 Translation course (students must complete 22 credit in this courses) วิชาเลือกกลุ่มการแปล (กรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนวิชาในกลุ่มนี้จะต้องเรียนให้ครบ 22 หน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2406714 Translation Science
 ศาสตร์การแปล
2 (2-0-4)
2406715 Chinese-Thai Contrastive Analysis
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาจีนกับภาษาไทย
2 (2-0-4)
2406716 Translation of Documents
 การแปลเอกสาร
2 (1-2-3)
2406717 Translation of Economic and Trade Texts
 การแปลบทความด้านเศรษฐกิจการค้า
2 (1-2-3)
2406722 Translation of Various Types of Texts
 การแปลงานหลากประเภท
2 (1-2-3)
2406723 Cross-Cultural Communication
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
2406724 History of Chinese—Thai Translation
 ประวัติการแปลภาษาจีน—ไทย
2 (2-0-4)
2406725 Translation Criticism
 การวิจารณ์งานแปล
2 (2-0-4)
2406726 Thai and Regional Studies
 ไทยศึกษาและภูมิภาคศึกษา
2 (1-2-3)
2406727 Interpretation for Business
 การล่ามทางธุรกิจ
2 (1-2-3)
2406728 Topic-Based Interpretation
 การล่ามหัวข้อเฉพาะ
2 (1-2-3)
2406812 Translation of Texts from Various Types Media
 การแปลบทความจากสื่อหลากประเภท
2 (1-2-3)
2406813 Translation of Literary Works
 การแปลงานวรรณกรรม
2 (1-2-3)
2406816 Interpretation for Foreign Affairs
 การล่ามเพื่อการต่างประเทศ
2 (1-2-3)
2406817 Translation of Law
 การแปลด้านกฎหมาย
2 (1-2-3)
2406818 Translation of Technology Texts 2406819 วรรณกรรม
 การแปลด้านเทคโนโลยี
2 (1-2-3)
2406819 Thai Translation of Chinese Literature
 วรรณกรรมจีนที่แปลเป็นไทย
2 (1-2-3)

 2.2 Interpreter course (students must complete 22 credit in this courses) วิชาเลือกกลุ่มการล่าม (กรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนวิชาในกลุ่มนี้จะต้องเรียนให้ครบ 22 หน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2406720 Consecutive Interpretation
 การล่ามพูดตาม
2 (1-2-3)
2406721 Sight Interpretation
 การล่ามจากเอกสาร
2 (1-2-3)
2406814 Simultaneous Interpretation
 การล่ามพูดพร้อม
2 (1-2-3)
2406815 Conference Consecutive Interpretation
 การล่ามพูดตามในที่ประชุม
2 (1-2-3)

 3 Independent Study หมวดการค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตต่ำสุด : 3

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2406820 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
3 (0-9-3)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH