โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตร : 585150101 : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 1 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 ปีอ้างอิง : 2558
 ปรัชญาของหลักสูตร
        แนวทางพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก มุ่งเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสังคมสารสนเทศ (Information Society) สู่สังคมภูมิปัญญา (Knowledge Society) โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (Information and Communication Technology) เป็นปัจจัยหลัก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัลกลายเป็นอุปกรณ์และเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีนโยบายหลักในการปฏิรูปภาครัฐ อุตสาหกรรม วิสาหกิจ และภาคธุรกิจอื่นๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิตัลและคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เช่นกัน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่มีความสามารถนำวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และสามารถแก้ไขระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น จึงเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในเชิงวิจัย การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางเทคนิคระดับสูง ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัล
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
        2. มีความคิดริเริ่ม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
        3. มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เข้าใจหลักปฏิบัติในระดับสากล และความแตกต่างทางวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค

 1 Thesis หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501506 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 Non-credit Course รายวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501510 Research Process and Presentation
 กระบวนการวิจัยและการนำเสนอ
0 (3-0-6)
1501511 Seminar in Computer Engineering
 สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0 (0-2-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH