โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 หลักสูตร : 575180402 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แผน ก 2 (ระบาดวิทยา)
 ปีอ้างอิง : 2557
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุข มีความรอบรู้อย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางด้านการสาธารณสุข และบูรณการศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาค้นคว้า และประยุกต์ใช้ผลของการวิจัยและพัฒนาการใหม่ๆ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถทำงานเป็นทีม ประสานความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งทางวิชาการและวิชาชีพการสาธารณสุข
        2. มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุข ตลอดจนสามารถการวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
        3. สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานวิชาการและงานวิจัย ด้านการสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ซับซ้อน ได้อย่างเป็นระบบ
        4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม
        5. มีทักษะในการสื่อสาร และใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย และเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างมีมาตรฐานสากล

 1 Non-Credit Courses หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้าง และสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804710 New Concepts of Public Health
 แนวคิดทางสาธารณสุขยุคใหม่
3 (3-0-6)

 2 Major Required Courses หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 24
 2.1 Core Courses กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804702 Epidemiology and Disease Control
 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
3 (3-0-6)
1804711 Research Methodology and Biostatistics in Public Health
 ระเบียบวิธีวิจัย และชีวสถิติทางสาธารณสุข
3 (3-0-6)
1804712 Health Services Organization and Management
 การบริหารจัดการการบริการสุขภาพ
3 (3-0-6)
1804713 New Concepts of Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
3 (3-0-6)
1804714 Occupational Health, Safety and Environment Management
 การจัดการงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Courses in Epidemiology กลุ่มวิชาเฉพาะวิชาเอกระบาดวิทยา หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804715 Analytical Epidemiology
 ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
3 (2-2-5)
1804716 Computer and Management Information System (MIS) in Epidemiological Studies
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการศึกษาทางวิทยาการระบาด
3 (1-4-4)
1804717 Applied Research Methodology in Epidemiology of Infectious Diseases
 ระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์ในงานระบาดวิทยา โรคติดเชื้อ
3 (3-0-6)

 3 Major Elective Courses in Epidemiology หมวดวิชาเลือกเอกระบาดวิทยา หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804718 Epidemiology of Infectious Diseases
 วิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ
3 (3-0-6)
1804811 Management of Infectious Disease and Control
 การจัดการควบคุมโรคติดเชื้อ
3 (3-0-6)
1804819 Seminar in Public Health
 สัมมนาสาธารณสุข
3 (3-0-6)
1804820 Epidemiology of Chronic Non-Communicable Diseases and Injury
 วิทยาการระบาดของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ การบาดเจ็บ
3 (3-0-6)
1804821 Social Epidemiology
 ระบาดวิทยาทางสังคม
3 (3-0-6)

 4 Thesis หมวดวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 12

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-36-12)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH