โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 หลักสูตร : 653170300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
 ปีอ้างอิง : 2565
 ปรัชญาของหลักสูตร
        มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีความงามอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีความงาม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1.1 กลุ่มวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มบูรณาการ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 1.2 กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ สัดส่วนของการเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กำหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจาก กลุ่มภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.2.1 กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006136 English for Career Development
 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006125   ภาษาอังกฤษ 4  ( English 4 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006137 Academic Oral Communication
 การพูดเชิงวิชาการ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006216 Introduction to Formal English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการเบื้องต้น
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008123 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
           E2: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)
1008124 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
           P: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008123   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008112   ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2 )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)
1008125 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
           P: 1008124   ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008112   ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008113   ภาษาญี่ปุ่น 3  ( Japanese 3 )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)
1008126 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
           P: 1008125   ภาษาญี่ปุ่น 3  ( Japanese 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008113   ภาษาญี่ปุ่น 3  ( Japanese 3 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008114   ภาษาญี่ปุ่น 4  ( Japanese 4 )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)
1008211 Japanese Conversation 1
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
           P: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1008212 Japanese Conversation 2
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
           P: 1008211   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008213 Japanese Culture
 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
1008301 Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
           E2: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1008307   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008302 Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
           P: 1008301   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1008116   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2  ( Basic Korean 2 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1008308   ภาษาเกาหลี 2  ( Korean 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008303 Korean Conversation 1
 การสนทนาภาษาเกาหลี 1
           P: 1008301   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008304 Korean Conversation 2
 การสนทนาภาษาเกาหลี 2
           P: 1008303   การสนทนาภาษาเกาหลี 1  ( Korean Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008305 Korean Culture
 วัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
1008321 Myanmar 1
 ภาษาพม่า 1
           E2: 1008121   ภาษาพม่า 1  ( Burmese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008322 Myanmar 2
 ภาษาพม่า 2
           P: 1008121   ภาษาพม่า 1  ( Burmese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008321   ภาษาพม่า 1  ( Myanmar 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008122   ภาษาพม่า 2  ( Burmese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008323 Myanmar Conversation 1
 การสนทนาภาษาพม่า 1
           P: 1008321   ภาษาพม่า 1  ( Myanmar 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020301   การพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  ( Spoken Myanmar Language for Communication for Non Myanmar Students )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1009101 French 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
1009102 French 2
 ภาษาฝรั่งเศส 2
           P: 1009101   ภาษาฝรั่งเศส 1  ( French 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1009000   ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้สอน  ( With the Consult of Instructor )   0 (0-0-0) 
3 (3-0-6)
1009108 French 3
 ภาษาฝรั่งเศส 3
           P: 1009102   ภาษาฝรั่งเศส 2  ( French 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1009115 French Speaking 1
 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 1
           P: 1009101   ภาษาฝรั่งเศส 1  ( French 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1009105   การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 1  ( French Conversation 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1009116 French Speaking 2
 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 2
           P: 1009115   การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 1  ( French Speaking 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1009102   ภาษาฝรั่งเศส 2  ( French 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1009106   การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 2  ( French Conversation 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1009310 Spanish 1
 ภาษาสเปน 1
3 (3-0-6)
1009311 Spanish 2
 ภาษาสเปน 2
           P: 1009310   ภาษาสเปน 1  ( Spanish 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1020307 Basic Filipino 1
 ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
1020308 Bahasa Indonesia 1
 ภาษาอินโดนีเซีย 1
           E2: 1020303   ภาษาบาร์ฮาซาร์เบื้องต้น  ( Basic Bahasa Language )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1020314   บาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020309 Bahasa Indonesia 2
 ภาษาอินโดนีเซีย 2
           P: 1020308   ภาษาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020303   ภาษาบาร์ฮาซาร์เบื้องต้น  ( Basic Bahasa Language )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020314   บาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020315   บาฮาซาอินโดนีเซีย 2  ( Bahasa Indonesia 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020310 Bahasa Indonesia Conversation 1
 การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย 1
           P: 1020308   ภาษาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020314   บาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020316   การสนทนาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia Conversation 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020311 Bahasa Indonesia Conversation 2
 การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย 2
           P: 1020310   การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020316   การสนทนาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020317   การสนทนาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2  ( Bahasa Indonesia Conversation 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020313 Basic Filipino 2
 ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 2
           P: 1020307   ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 1  ( Basic Filipino 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1020324 Myanmar Conversation 2
 การสนทนาภาษาพม่า 2
           P: 1008323   การสนทนาภาษาพม่า 1  ( Myanmar Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020301   การพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  ( Spoken Myanmar Language for Communication for Non Myanmar Students )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408103 Chinese 3
 ภาษาจีน 3
           P: 2408102   ภาษาจีน 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1007210   ภาษาจีนกลาง 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6)  หรือ
           E2: 2408003   ภาษาจีนกลาง 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408104 Chinese 4
 ภาษาจีน 4
           P: 2408103   ภาษาจีน 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408003   ภาษาจีนกลาง 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 2408004   ภาษาจีนกลาง 4  ( Chinese 4 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007213   ภาษาจีนกลาง 4  ( Chinese 4 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001208 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1001317 Introduction to Eastern Philosophy
 ปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1001318 Introduction to Western Philosophy
 ปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1009107 French Food Culture
 วัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
1020325 Myanmar Culture
 วัฒนธรรมพม่า
3 (3-0-6)
1020326 Multiculturalism in Southeast Asia
 แนวคิดพหุวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302301 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
           E2: 1001310   อารยธรรมตะวันออก  ( Eastern Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302302 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
           E2: 1001311   อารยธรรมตะวันตก  ( Western Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2.3 กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1106100 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1107402 Products and Environmental Impact
 ผลิตภัณฑ์กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1410306 Communication Arts for Agriculture and Related Technology
 ศิลปะการสื่อสารเชิงเกษตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
1807418 Smart Green Synergy
 พลังร่วมสีเขียวอัจฉริยะ
3 (3-0-6)
1808433 Enhancement of Safety and Health Promotion with Feng Shui Principle
 การยกระดับความปลอดภัยและสุขภาพด้วยหลักฮวงจุ้ย
3 (3-0-6)
2501371 Know Your Health Products
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพรอบตัว
3 (3-0-6)
2502316 Spa Therapy
 สปาบำบัด
3 (3-0-6)
2502317 Tobacco Consumption Therapy
 การบำบัดผู้ติดบุหรี่
3 (3-0-6)
2502318 Exercise for Noncommunicable Diseases Prevention
 การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3 (3-0-6)
2503306 Be Healthy with Integrative Medicine
 สุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 17
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองรายวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-3-5)
1701402 Business Planning and Entrepreneurship in Cosmetics
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการทางเครื่องสำอาง
3 (2-3-5)
1703101 Human Anatomy and Physiology for Beauty Technology
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับเทคโนโลยีความงาม
           E2: 1701101   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  ( Human Anatomy and Physiology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1703221 Herb for Health and Aesthetics
 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
3 (3-0-6)
2102207 Essential Medical Biochemistry
 ชีวเคมีทางการแพทย์ที่จำเป็น
2 (2-0-4)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 64
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1703103 Introduction to Beauty Technology
 เทคโนโลยีความงามเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1703104 Facial Grooming
 การแต่งหน้า
3 (2-2-5)
1703208 Hair Treatment and Design
 การดูแลและออกแบบทรงผม
3 (2-3-5)
1703209 Spa and Spa Services
 สปาและการบริการสปา
4 (3-3-7)
1703210 Cosmetic Products for Beauty
 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อความงาม
3 (2-3-5)
1703211 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
1703213 Constructive Communication
 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
2 (1-3-5)
1703223 Make-up Techniques
 เทคนิคการแต่งหน้า
           P: 1703222   การแต่งหน้า  ( Facial Makeover )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1703104   การแต่งหน้า  ( Facial Grooming )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1703317 Beauty Business Marketing
 การตลาดธุรกิจความงาม
3 (3-0-6)
1703318 Anti-aging and Regenerative Science
 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
3 (3-0-6)
1703319 Beauty Business Regulations
 ข้อกำหนดธุรกิจความงาม
3 (3-0-6)
1703323 Research Methodology in Beauty Technology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีความงาม
3 (3-0-6)
1703333 Body Treatment for Beauty
 การปรนนิบัติร่างกายเพื่อความงาม
           E2: 1703314   การดูแลรักษาร่างกายเพื่อความงาม  ( Body Treatment for Beauty )   4 (3-3-7)  
4 (3-3-7)
1703334 Beauty Business Management
 การจัดการธุรกิจความงาม
2 (2-0-4)
1703336 Basic Facial Treatment
 การปรนนิบัติผิวหน้าขั้นพื้นฐาน
           E1: 1703421   การดูแลรักษาผิวหน้า  ( Facial Treatment )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)
1703408 Nutritional Supplements for Beauty and Health
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามและสุขภาพ
3 (3-0-6)
1703409 Entrepreneurship in Beauty Business
 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจความงาม
3 (1-6-4)
1703411 Advanced Facial Treatment
 การปรนนิบัติผิวหน้าขั้นสูง
           P: 1703336   การปรนนิบัติผิวหน้าขั้นพื้นฐาน  ( Basic Facial Treatment )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1703412 Manicure and Pedicure
 การดูแลเล็บมือเล็บเท้า
4 (3-3-7)
1703417 Industrial Visit
 การศึกษาดูงาน
1 (0-3-1)
1703418 Seminar in Beauty Technology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีความงาม
1 (0-3-1)
1703422 Special Project
 โครงงานพิเศษ
3 (0-9-3)
1703495 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ
           E1: 1703494   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   3 (0-40-3)  
3 (0-40-3)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203320 Digital Marketing
 การตลาดเชิงดิจิทัล
           P: 1203121   หลักการตลาด  ( Principles of Marketing )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1703317   การตลาดธุรกิจความงาม  ( Beauty Business Marketing )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1703325 Music for Wellness
 ดนตรีเพื่อสุขภาวะ
3 (3-0-6)
1703337 Complementary and Alternative Medicine for Beauty and Wellness
 การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและการแพทย์ทางเลือกเพื่อความงามและสุขภาวะ
3 (3-0-6)
1703338 Natural Products for Topical Application
 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการใช้ภายนอก
3 (3-0-6)
1703339 Thai Massage for Beauty
 การนวดไทยเพื่อความงาม
3 (2-2-5)
1703340 Perfume Application
 การประยุกต์ใช้น้ำหอม
3 (2-3-5)
1703341 Weight Control
 การควบคุมน้ำหนัก
           E2: 1703315   การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก  ( Exercise and Weight Control )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1703343 Basic Cosmetic Formulation
 พื้นฐานการตั้งตำรับเครื่องสำอาง
           E1: 1703321   หลักการตั้งตำรับเครื่องสำอาง  ( Principles of Cosmetic Formulation )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)
1703346 Advanced Make-up and Hair Design
 การแต่งหน้าและออกแบบทรงผมขั้นสูง
           P: 1703222   การแต่งหน้า  ( Facial Makeover )   3 (2-2-5) และ
           P: 1703331   การออกแบบทรงผม 1  ( Hair Design 1 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1703104   การแต่งหน้า  ( Facial Grooming )   3 (2-2-5) และ
           P: 1703208   การดูแลและออกแบบทรงผม  ( Hair Treatment and Design )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1703405   การแต่งหน้าและออกแบบทรงผมขั้นสูง  ( Advanced Make-up and Hair Design )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1703425 Ayurveda for Health and Beauty
 อายุรเวทเพื่อสุขภาพและความงาม
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH