โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
 หลักสูตร : 653140702 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ควบกับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา)
 ปีอ้างอิง : 2565
 ปรัชญาของหลักสูตร
        เป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s Degree Program) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและสำนักวิชาการจัดการ เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้และทักษะจากสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร และการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน โดยนักศึกษายังคงมีคุณสมบัติและอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนี้ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการผลิตผลเกษตรและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อลดการสูญเสีย ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและอาหาร อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืนและเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งในทางหลักการ ทฤษฎี และการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง สร้างเสริมทักษะและศักยภาพในการบริหารการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้รายวิชาเดียวกันทั้ง วท.บ. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์) และ บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1.1 กลุ่มวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มบูรณาการ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 1.2 กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ สัดส่วนของการเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชา 1203102 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ (Managing Organization and Entrepreneurship) 3(3-0-6) และรายวิชา 1106100 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต (Mathematics for Life) 3(3-0-6) เป็นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.2.1 กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มภาษา ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006136 English for Career Development
 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006125   ภาษาอังกฤษ 4  ( English 4 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006137 Academic Oral Communication
 การพูดเชิงวิชาการ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006216 Introduction to Formal English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการเบื้องต้น
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008123 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
           E2: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)
1008124 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
           P: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008123   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008112   ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2 )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)
1008125 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
           P: 1008124   ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008112   ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008113   ภาษาญี่ปุ่น 3  ( Japanese 3 )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)
1008126 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
           P: 1008125   ภาษาญี่ปุ่น 3  ( Japanese 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008113   ภาษาญี่ปุ่น 3  ( Japanese 3 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008114   ภาษาญี่ปุ่น 4  ( Japanese 4 )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)
1008303 Korean Conversation 1
 การสนทนาภาษาเกาหลี 1
           P: 1008301   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008304 Korean Conversation 2
 การสนทนาภาษาเกาหลี 2
           P: 1008303   การสนทนาภาษาเกาหลี 1  ( Korean Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008321 Myanmar 1
 ภาษาพม่า 1
           E2: 1008121   ภาษาพม่า 1  ( Burmese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008322 Myanmar 2
 ภาษาพม่า 2
           P: 1008121   ภาษาพม่า 1  ( Burmese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008321   ภาษาพม่า 1  ( Myanmar 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008122   ภาษาพม่า 2  ( Burmese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008323 Myanmar Conversation 1
 การสนทนาภาษาพม่า 1
           E2: 1020301   การพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  ( Spoken Myanmar Language for Communication for Non Myanmar Students )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1009310 Spanish 1
 ภาษาสเปน 1
3 (3-0-6)
1009311 Spanish 2
 ภาษาสเปน 2
           P: 1009310   ภาษาสเปน 1  ( Spanish 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1020307 Basic Filipino 1
 ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
1020310 Bahasa Indonesia Conversation 1
 การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย 1
           E2: 1020316   การสนทนาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia Conversation 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020311 Bahasa Indonesia Conversation 2
 การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย 2
           P: 1020310   การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020316   การสนทนาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020317   การสนทนาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2  ( Bahasa Indonesia Conversation 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020313 Basic Filipino 2
 ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 2
           P: 1020307   ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 1  ( Basic Filipino 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1020324 Myanmar Conversation 2
 การสนทนาภาษาพม่า 2
           P: 1008323   การสนทนาภาษาพม่า 1  ( Myanmar Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020301   การพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  ( Spoken Myanmar Language for Communication for Non Myanmar Students )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408103 Chinese 3
 ภาษาจีน 3
           P: 2408102   ภาษาจีน 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1007210   ภาษาจีนกลาง 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6)  หรือ
           E2: 2408003   ภาษาจีนกลาง 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408104 Chinese 4
 ภาษาจีน 4
           P: 2408103   ภาษาจีน 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408003   ภาษาจีนกลาง 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 2408004   ภาษาจีนกลาง 4  ( Chinese 4 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007213   ภาษาจีนกลาง 4  ( Chinese 4 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001208 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1001317 Introduction to Eastern Philosophy
 ปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1001318 Introduction to Western Philosophy
 ปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1009107 French Food Culture
 วัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
1020325 Myanmar Culture
 วัฒนธรรมพม่า
3 (3-0-6)
1020326 Multiculturalism in Southeast Asia
 แนวคิดพหุวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302301 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
           E2: 1001310   อารยธรรมตะวันออก  ( Eastern Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302302 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
           E2: 1001311   อารยธรรมตะวันตก  ( Western Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2.3 กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1106100 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1107402 Products and Environmental Impact
 ผลิตภัณฑ์กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1807418 Smart Green Synergy
 พลังร่วมสีเขียวอัจฉริยะ
3 (3-0-6)
1808433 Enhancement of Safety and Health Promotion with Feng Shui Principle
 การยกระดับความปลอดภัยและสุขภาพด้วยหลักฮวงจุ้ย
3 (3-0-6)
2501371 Know Your Health Products
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพรอบตัว
3 (3-0-6)
2502316 Spa Therapy
 สปาบำบัด
3 (3-0-6)
2502317 Tobacco Consumption Therapy
 การบำบัดผู้ติดบุหรี่
3 (3-0-6)
2502318 Exercise for Noncommunicable Diseases Prevention
 การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3 (3-0-6)
2503306 Be Healthy with Integrative Medicine
 สุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ วท.บ. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์)หน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วท.บ. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์)หน่วยกิตต่ำสุด : 29
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1103108 Fundamentals of Biology
 พื้นฐานทางชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5)  
4 (3-3-7)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1106283 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง
           E2: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (2-3-5)
1202221 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
           E2: 1202114   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ( Introduction to Economics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203121 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
1407201 Quality Analysis of Agri-Food Products
 การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
3 (2-3-5)
1407215 Postharvest Physiology and Biochemistry
 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและชีวเคมี
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1407230 Postharvest Pathology
 โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
4 (3-3-7)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ วท.บ. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์)หน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209101 Introduction to Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น
           E2: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1209102   หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ( Principles of Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209204 Transportation System and Distribution Management
 ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209326   ระบบการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า  ( Transportation System and Distribution Network )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1209205 Warehouse Management System and Inventory Management
 ระบบคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210326   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการบิน  ( Aviation Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209212   การจัดการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง  ( Warehouse and Inventory Management )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1209209 Quantitative Analysis for Logistics Management
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
           P: 1203105   สถิติธุรกิจ  ( Business Statistics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1209317 Purchasing and Supply Management
 การจัดซื้อและการจัดการอุปทาน
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210326   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการบิน  ( Aviation Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1209211   การบริหารการจัดซื้อและการจัดหา  ( Procurement Management and Sourcing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1401105 Agro-Industrial Vision
 วิสัยทัศนทางอุตสาหกรรมเกษตร
           E1: 1401104   อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นและวัตถุดิบทางการเกษตร  ( Introduction to Agro-Industry and Agricultural Materials )   2 (2-0-4)  
1 (1-0-2)
1403250 Agri-Food Processing
 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1405302 Quality and Food Safety Management
 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
           P: 1407214   ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยว  ( Postharvest Biology )   3 (2-3-5) และ
           P: 1407313   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน  ( Postharvest Technology of Horticultural Crops )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1407201   การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร  ( Quality Analysis of Agri-Food Products )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1407291 Agricultural Training
 การฝึกปฏิบัติทางการเกษตร
1 (0-6-1)
1407350 Farm and Industrial Visit
 ดูงานสวนเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม
1 (0-6-1)
1407360 Postharvest Management
 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-5)
1407481 Seminar
 สัมมนา
1 (0-3-1)
1407490 Senior Project
 โครงงานวิจัย
3 (0-9-3)
1407498 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1407497   โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์  ( Research Project in Postharvest and Packaging )   9 (0-40-9)  
           หรือ
           E1: 1407499   ฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ  ( International Internship )   9 (0-40-9)  
9 (0-40-9)
1408103 Packaging for Life
 บรรจุภัณฑ์เพื่อชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1410201 Crop Production
 การผลิตพืช
3 (2-3-5)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1 (ก)กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1410202 Agricultural Technology and Innovation
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1410203 Fruit and Vegetable Productions for Food Industry
 การผลิตผลไม้และผักเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
1410204 Agricultural Chemistry
 เคมีการเกษตร
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)

 2.3.2 (ข) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1406362 Sensory Evaluation
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
           P: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1407331 Cereal Science and Cuisine
 วิทยาศาสตร์ของธัญญาหารและการครัว
3 (2-3-5)
1407332 Waste Utilization in Agri-Food Sector
 การใช้ประโยชน์จากขยะในภาคเกษตรและอาหาร
3 (3-0-6)
1407349 Fresh-Cut Fruits and Vegetables
 ผักและผลไม้สดตัดแต่ง
           E2: 1407344   ผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค  ( Minimally Processed Fruits and Vegetables )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1407351 Engineering Management in Agri-Food Industry
 การจัดการทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
3 (3-0-6)
1407362 Ornamental Plants for Commercial
 ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
3 (2-3-5)
1407363 Supply Chain Management of Animal Products
 การจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์
3 (3-0-6)

 2.3.3 (ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1408204 Industrial Packaging Technology
 เทคโนโลยีการบรรจุเชิงอุตสาหกรรม
           P: 1408101    หลักการบรรจุ  ( Principle of Packaging )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1408103   บรรจุภัณฑ์เพื่อชีวิตประจำวัน  ( Packaging for Life )   3 (3-0-6) 
3 (2-3-5)
1408352 Packaging Materials
 วัสดุการบรรจุ
3 (2-3-5)
1408353 Packaging Design
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3 (2-3-5)
1408354 Packaging System
 ระบบการบรรจุ
           P: 1408352   วัสดุการบรรจุ  ( Packaging Materials )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1408355 Distribution Packaging for Agri-Food Logistics
 บรรจุภัณฑ์เพื่อกระจายสินค้าสำหรับโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร
3 (2-3-5)

 2.3.4 (ง) กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203132 Principles of Business Management
 หลักการบริหารธุรกิจ
3 (3-0-6)
1209312 Business Operations and Production Development
 การดำเนินงานทางธุรกิจและการพัฒนาการผลิต
           P: 1209203   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจ  ( Quantitative Analysis for Business Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210215   แบบจำลองเชิงปริมาณสำหรับธุรกิจการบิน  ( Quantitative Model for Aviation Business )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1210219   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน  ( Quantitative Analysis for Flight Operation )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209209   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203252   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ( Quantitative Analysis )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210206   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน 1  ( Quantitative Analysis in Flight Operation 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1210207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน 2  ( Quantitative Analysis in Flight Operation 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1203253   การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  ( Production and Operations Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209314 Computer and Technology Applications for Logistics Problem Solving
 การใช้โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีสำหรับการแก้ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) และ
           P: 1209203   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจ  ( Quantitative Analysis for Business Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) และ
           P: 1209207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) และ
           P: 1209209   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209355   การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานโลจิสติกส์  ( Computer Application in Logistics )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1209315 Green and Sustainable Supply Chain Management
 การจัดการโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1209316 Demand Planning and Management
 การวางแผนอุปสงค์และการจัดการ
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209323   การวางแผนอุปสงค์และการพยากรณ์  ( Demand Planning and Forecasting )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209318 Legal and Taxes Aspects for Logistics
 กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
           E2: 1209301   กฎหมายและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์  ( Legal and Tax Aspects for Logistics )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1209339   กฎหมายการค้าสำหรับโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  ( Legal Aspects for International Logistics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209403 Strategic Supply Chain Management
 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
           P: 1209204   ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า  ( Transportation System and Distribution Management )   3 (2-2-5) และ
           P: 1209205   ระบบคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง  ( Warehouse Management System and Inventory Management )   3 (2-2-5) และ
           P: 1209315   การจัดการโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ( Green and Sustainable Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209209   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1203432   การจัดการเชิงกลยุทธ์  ( Strategic Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209405 Performance Measurement in Supply Chain
 การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210326   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการบิน  ( Aviation Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209324   การวัดประสิทธิภาพ  ( Performance Measurement )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209406 Special Topics in Logistics and Supply Chain Management
 การศึกษาหัวข้อเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (0-9-3)
1209421 Global Logistics Management
 การจัดการโลจิสติกส์ภายใต้โลกาภิวัฒน์
3 (3-0-6)
1209423 International Business and Border Trade Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
3 (2-2-5)
1209430 Supply Chain Management in Agricultural Business
 การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 93
 3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106106 Foundation Mathematics for Business
 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1201117 Fundamentals of Accounting
 การบัญชีขั้นพื้นฐาน
           E2: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5)  และ
           E1: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-2-5)
1201212 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
           P: 1201211   หลักการบัญชี 2  ( Principles of Accounting 2 )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
3 (3-0-6)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
1203105 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
           E2: 1203104   สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  ( Statistics for Business Research )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202212   สถิติเศรษฐศาสตร์  ( Economic Statistics )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1203121 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
1203212 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201211   หลักการบัญชี 2  ( Principles of Accounting 2 )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203242 Human Resources Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
1203331 Business Research
 การวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
1203334 Business Venture and Entrepreneurship
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 3.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209101 Introduction to Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1209203 Quantitative Analysis for Business Management
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจ
           P: 1203104   สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  ( Statistics for Business Research )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203105   สถิติธุรกิจ  ( Business Statistics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202212   สถิติเศรษฐศาสตร์  ( Economic Statistics )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1203252   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ( Quantitative Analysis )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209204 Transportation System and Distribution Management
 ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
3 (2-2-5)
1209205 Warehouse Management System and Inventory Management
 ระบบคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง
3 (2-2-5)
1209312 Business Operations and Production Development
 การดำเนินงานทางธุรกิจและการพัฒนาการผลิต
           E2: 1203253   การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  ( Production and Operations Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209314 Computer and Technology Applications for Logistics Problem Solving
 การใช้โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีสำหรับการแก้ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
1209315 Green and Sustainable Supply Chain Management
 การจัดการโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
1209316 Demand Planning and Management
 การวางแผนอุปสงค์และการจัดการ
3 (3-0-6)
1209317 Purchasing and Supply Management
 การจัดซื้อและการจัดการอุปทาน
3 (3-0-6)
1209318 Legal and Taxes Aspects for Logistics
 กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
1209403 Strategic Supply Chain Management
 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
1209404 Senior Project in Logistics and Supply Chain Management
 โครงงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
           P: 1203331   การวิจัยธุรกิจ  ( Business Research )   3 (3-0-6) และ
           P: 1209405   การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน  ( Performance Measurement in Supply Chain )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203331   การวิจัยธุรกิจ  ( Business Research )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1209411   โครงงานนักศึกษา  ( Senior Project )   3 (0-9-3)  
3 (0-9-3)
1209405 Performance Measurement in Supply Chain
 การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
1209450 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-9)

 3.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจาก หนึ่งกลุ่มวิชาเท่านั้น ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3.3.1 (ก) กลุ่มวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209206 Transportation Economics
 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
           P: 1202114   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ( Introduction to Economics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202114   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ( Introduction to Economics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209200   เศรษฐศาสตร์การขนส่ง  ( Transportation Economics )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1209319 Transport Safety and Environment
 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1209320 Humanitarian Logistics
 การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
3 (3-0-6)
1209406 Special Topics in Logistics and Supply Chain Management
 การศึกษาหัวข้อเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (0-9-3)
1209407 Modeling and Simulation
 รูปแบบและการจำลอง
           E2: 1209409   การสร้างแบบจำลองโซ่อุปทาน  ( Supply Chain Modeling )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1209420 Free Trade and Trade Privileges
 การค้าเสรีและสิทธิประโยชน์ทางการค้า
3 (3-0-6)
1209421 Global Logistics Management
 การจัดการโลจิสติกส์ภายใต้โลกาภิวัฒน์
3 (3-0-6)
1209422 Urban Logistics
 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับชุมชนเมือง
3 (3-0-6)
1209423 International Business and Border Trade Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
3 (2-2-5)

 3.3.2 (ข) กลุ่มวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209309 Tourism Logistics
 โลจิสติกส์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1209406 Special Topics in Logistics and Supply Chain Management
 การศึกษาหัวข้อเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (0-9-3)
1209407 Modeling and Simulation
 รูปแบบและการจำลอง
3 (2-2-5)
1209431 Lean in Production Management
 การจัดการการผลิตแบบลีน
           E1: 1209350   การจัดการคุณภาพและลีนซิกซ์ซิกมา  ( Quality Management and Lean Six Sigma )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1209432 Effective Manufacturing System
 ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
           E1: 1209352   การวางแผนการผลิตและการควบคุม  ( Manufacturing Planning and Control )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1209433 Port and Container Yard Management
 การจัดการท่าเรือและลานตู้สินค้า
3 (3-0-6)
1209434 Rail Transport Management
 การจัดการการขนส่งระบบราง
           E2: 1209333   การขนส่งทางราง  ( Rail Transport )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209435 Service Logistics
 โลจิสติกส์การบริการ
           E2: 1209349   การจัดการการบริการในโซ่อุปทานและการปฏิบัติงานบริการ  ( Supply Chain Service Management and Service Operations )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209441 Enterprise Resources Planning System
 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
3 (3-0-6)
1209442 Operation Research for Logistics and Supply Chain
 การวิจัยกระบวนการสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
           P: 1209312   การดำเนินงานทางธุรกิจและการพัฒนาการผลิต  ( Business Operations and Production Development )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203253   การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  ( Production and Operations Management )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210316 Air Cargo Service Management
 การบริการงานคลังสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)

 3.3.3 (ค) กลุ่มวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209313 Technology and Innovation for Logistics and Supply Chain
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (2-2-5)
1209321 Cross Border E-commerce
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบข้ามพรมแดน
3 (3-0-6)
1209322 Data Analysis Using Spreadsheet Program
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการ
           E2: 1209327   โปรแกรมตารางทำการธุรกิจในโลจิสติกส์  ( Business Spreadsheet in Logistics )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1209406 Special Topics in Logistics and Supply Chain Management
 การศึกษาหัวข้อเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (0-9-3)
1209407 Modeling and Simulation
 รูปแบบและการจำลอง
3 (2-2-5)
1209440 Data Analytic in Supply Chain
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านโซ่อุปทาน
           P: 1209314   การใช้โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีสำหรับการแก้ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์  ( Computer and Technology Applications for Logistics Problem Solving )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209353   เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  ( Tools for Data Analysis )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1301410 Digital Marketing
 การตลาดในยุคดิจิตอล
           E2: 1301383   การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic Commerce )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 3.3.4 (ง) กลุ่มวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209406 Special Topics in Logistics and Supply Chain Management
 การศึกษาหัวข้อเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (0-9-3)
1209430 Supply Chain Management in Agricultural Business
 การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
3 (3-0-6)
1405302 Quality and Food Safety Management
 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
3 (3-0-6)
1408103 Packaging for Life
 บรรจุภัณฑ์เพื่อชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1410201 Crop Production
 การผลิตพืช
3 (2-3-5)
1410203 Fruit and Vegetable Productions for Food Industry
 การผลิตผลไม้และผักเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)

 4 หมวดวิชาเลือกเสรี สำนักวิชาอาจแนะนำให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนโดยสำนักวิชา ดังต่อไปนี้ หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1407364 Fresh Technology
 เทคโนโลยีความสด
3 (3-0-6)
1410301 World Herbs and Spices
 สมุนไพรและเครื่องเทศของโลก
3 (3-0-6)
1410302 Man and Sea
 มนุษย์กับทะเล
3 (3-0-6)
1410303 Growing Plant for Aesthetic
 การปลูกพืชเพื่อสุนทรียะ
3 (3-0-6)
1410304 Floral Art for Aesthetic
 ศิลปะการจัดดอกไม้เพื่อสุนทรียะ
3 (3-0-6)
1410305 Sustainable Agriculture
 เกษตรกรรมยั่งยืน
3 (3-0-6)
1410306 Communication Arts for Agriculture and Related Technology
 ศิลปะการสื่อสารเชิงเกษตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH