โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
 หลักสูตร : 653140300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 ปีอ้างอิง : 2565
 ปรัชญาของหลักสูตร
        
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1.1 กลุ่มวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มบูรณาการ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 1.2 กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ สัดส่วนของการเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรกำหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจาก กลุ่มภาษา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหมวดวิชา ศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.2.1 กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มภาษา ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006136 English for Career Development
 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006125   ภาษาอังกฤษ 4  ( English 4 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006137 Academic Oral Communication
 การพูดเชิงวิชาการ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006216 Introduction to Formal English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการเบื้องต้น
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008123 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
           E2: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)
1008124 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
           P: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008123   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008112   ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2 )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)
1008125 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
           P: 1008124   ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008112   ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008113   ภาษาญี่ปุ่น 3  ( Japanese 3 )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)
1008126 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
           P: 1008125   ภาษาญี่ปุ่น 3  ( Japanese 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008113   ภาษาญี่ปุ่น 3  ( Japanese 3 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008114   ภาษาญี่ปุ่น 4  ( Japanese 4 )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)
1008303 Korean Conversation 1
 การสนทนาภาษาเกาหลี 1
           P: 1008301   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008304 Korean Conversation 2
 การสนทนาภาษาเกาหลี 2
           P: 1008303   การสนทนาภาษาเกาหลี 1  ( Korean Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008321 Myanmar 1
 ภาษาพม่า 1
           E2: 1008121   ภาษาพม่า 1  ( Burmese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008322 Myanmar 2
 ภาษาพม่า 2
           P: 1008121   ภาษาพม่า 1  ( Burmese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008321   ภาษาพม่า 1  ( Myanmar 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008122   ภาษาพม่า 2  ( Burmese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008323 Myanmar Conversation 1
 การสนทนาภาษาพม่า 1
           P: 1008321   ภาษาพม่า 1  ( Myanmar 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020301   การพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  ( Spoken Myanmar Language for Communication for Non Myanmar Students )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1009310 Spanish 1
 ภาษาสเปน 1
3 (3-0-6)
1009311 Spanish 2
 ภาษาสเปน 2
           P: 1009310   ภาษาสเปน 1  ( Spanish 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1020307 Basic Filipino 1
 ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
1020310 Bahasa Indonesia Conversation 1
 การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย 1
           P: 1020308   ภาษาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020314   บาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020316   การสนทนาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia Conversation 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020311 Bahasa Indonesia Conversation 2
 การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย 2
           P: 1020310   การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020316   การสนทนาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020317   การสนทนาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2  ( Bahasa Indonesia Conversation 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020313 Basic Filipino 2
 ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 2
           P: 1020307   ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 1  ( Basic Filipino 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1020324 Myanmar Conversation 2
 การสนทนาภาษาพม่า 2
           P: 1008323   การสนทนาภาษาพม่า 1  ( Myanmar Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020301   การพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  ( Spoken Myanmar Language for Communication for Non Myanmar Students )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408103 Chinese 3
 ภาษาจีน 3
           P: 2408102   ภาษาจีน 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1007210   ภาษาจีนกลาง 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6)  หรือ
           E2: 2408003   ภาษาจีนกลาง 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408104 Chinese 4
 ภาษาจีน 4
           P: 2408103   ภาษาจีน 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408003   ภาษาจีนกลาง 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 2408004   ภาษาจีนกลาง 4  ( Chinese 4 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007213   ภาษาจีนกลาง 4  ( Chinese 4 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001208 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1001317 Introduction to Eastern Philosophy
 ปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1001318 Introduction to Western Philosophy
 ปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1009107 French Food Culture
 วัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
1020325 Myanmar Culture
 วัฒนธรรมพม่า
3 (3-0-6)
1020326 Multiculturalism in Southeast Asia
 แนวคิดพหุวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302301 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
           E2: 1001310   อารยธรรมตะวันออก  ( Eastern Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302302 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
           E2: 1001311   อารยธรรมตะวันตก  ( Western Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2.3 กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1106100 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1107402 Products and Environmental Impact
 ผลิตภัณฑ์กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1410306 Communication Arts for Agriculture and Related Technology
 ศิลปะการสื่อสารเชิงเกษตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
1807418 Smart Green Synergy
 พลังร่วมสีเขียวอัจฉริยะ
3 (3-0-6)
1808433 Enhancement of Safety and Health Promotion with Feng Shui Principle
 การยกระดับความปลอดภัยและสุขภาพด้วยหลักฮวงจุ้ย
3 (3-0-6)
2501371 Know Your Health Products
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพรอบตัว
3 (3-0-6)
2502316 Spa Therapy
 สปาบำบัด
3 (3-0-6)
2502317 Tobacco Consumption Therapy
 การบำบัดผู้ติดบุหรี่
3 (3-0-6)
2502318 Exercise for Noncommunicable Diseases Prevention
 การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3 (3-0-6)
2503306 Be Healthy with Integrative Medicine
 สุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1102210 Principles of Analytical Chemistry
 หลักเคมีวิเคราะห์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1102230 Principles of Organic Chemistry
 หลักเคมีอินทรีย์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1102107   หลักเคมี  ( Principle of Chemistry )   2 (2-0-4) 
3 (2-3-5)
1102250 Principles of Biochemistry
 หลักชีวเคมี
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1102253   ชีวเคมี  ( Biochemistry )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)
1103108 Fundamentals of Biology
 พื้นฐานทางชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5)  
4 (3-3-7)
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5)  
           หรือ
           E2: 1806106    ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( Physics for Sports Science )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1106283 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง
           E2: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (2-3-5)
1402222 Introduction to Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1404252 Calculus for Food Engineering
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมอาหาร
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 44
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1401105 Agro-Industrial Vision
 วิสัยทัศนทางอุตสาหกรรมเกษตร
           E1: 1401104   อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นและวัตถุดิบทางการเกษตร  ( Introduction to Agro-Industry and Agricultural Materials )   2 (2-0-4)  
1 (1-0-2)
1401251 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
           E2: 1403202   การเขียนแบบวิศวกรรม  ( Engineering Drawing )   1 (0-3-1)  
           หรือ
           E2: 1403261   การเขียนแบบวิศวกรรม  ( Engineering Drawing )   1 (0-3-1)  
1 (0-3-1)
1402223 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
           P: 1402222   จุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น  ( Introduction to Food Microbiology )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1402201   จุลชีววิทยาทางอาหาร  ( Food Microbiology )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)
1402309 Food and Nutrition
 อาหารและโภชนาการ
           P: 1102250   หลักชีวเคมี  ( Principles of Biochemistry )   3 (2-3-5) 
2 (2-0-4)
1402310 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1402311 Food Analysis
 การวิเคราะห์อาหาร
           P: 1402310   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1403205 Food Processing
 การแปรรูปอาหาร
3 (2-3-5)
1403324 Emerging Food Technologies and Packaging
 เทคโนโลยีอาหารเกิดใหม่และบรรจุภัณฑ์
           P: 1403205   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1403460 Industrial Visit
 การศึกษาดูงาน
0 (0-6-2)
1403480 Research Project in Food Science and Technology
 โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
6 (0-40-6)
1403481 Seminar
 สัมมนา
           P: 1402303   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   4 (3-3-7) และ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402314   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1401344   การจัดการกระบวนการ  ( Process Operation )   3 (2-3-5) และ
           P: 1402303   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1402307   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402303   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   4 (3-3-7) และ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402307   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402310   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403205   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
1 (0-3-1)
1403483 Special Problem
 ปัญหาพิเศษ
           P: 1402304   การวิเคราะห์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402315   การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402304   การวิเคราะห์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402304   การวิเคราะห์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403313   เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  ( Food Processing Technology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402311   การวิเคราะห์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403481   สัมมนา  ( Seminar )   1 (0-3-1) 
3 (0-9-3)
1403486 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1403487   โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีการอาหาร  ( Research Project in Food Technology )   6 (0-40-6)  
           หรือ
           E1: 1403488   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   6 (0-40-6)  
           หรือ
           E1: 1403489   โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ( Research Project in Food Science and Technology )   6 (0-40-6)  
6 (0-40-6)
1403488 Overseas Training
 ฝึกงานต่างประเทศ
6 (0-40-6)
1404305 Food Engineering
 วิศวกรรมอาหาร
           P: 1404101   แนวคิดทางคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมอาหาร  ( Mathematics Concepts for Food Engineering )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1404252   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมอาหาร  ( Calculus for Food Engineering )   3 (3-0-6) 
4 (3-3-7)
1405301 Food Quality Control and Assurance
 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403205   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1405303 Laws and Standards for Food Industry
 กฎหมายและมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
2 (2-0-4)
1406304 Food Innovation
 นวัตกรรมอาหาร
           P: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403205   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1409302 Food Plant Management and Food Safety
 การจัดการโรงงานและความปลอดภัยของอาหาร
           P: 1403205   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)

 2.3 กลุ่มวิชาโท หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1 ผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403314 Principles of Food Product Marketing
 หลักการตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
1403315 Innovative Food Branding and Digital Media Marketing
 นวัตกรรมการสร้างตราสินค้าในผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
1403316 Startup Business and Business Management in Food Science and Technology
 การเริ่มต้นธุรกิจและการบริหารธุรกิจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
3 (3-0-6)
1403317 Entrepreneurship in Food Business
 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
3 (3-0-6)
1406305 Food Product Market Research Methods
 วิธีการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
1406306 Consumer Behavior in Food Product Markets
 พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
1406307 Molecular Gastronomy
 ศิลปวิทยาการอาหารโมเลกุล
3 (2-3-5)
1406308 Food Design, Styling, and Photography
 การออกแบบ ตกแต่ง และการถ่ายภาพอาหาร
3 (2-3-5)
1408302 SME Food Management
 การจัดการธุรกิจอาหาร SME
3 (3-0-6)

 2.3.2 นวัตกรรมโภชนศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1402316 Nutrition for Beauty
 โภชนาการเพื่อความงาม
3 (3-0-6)
1402317 Functional Microbial Organism in Foods
 จุลินทรีย์เชิงหน้าที่ในอาหาร
           P: 1402223   จุลชีววิทยาทางอาหาร  ( Food Microbiology )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1403318 Innovative Health Food Products
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (2-3-5)
1403319 Alternative Food Innovation
 นวัตกรรมอาหารทางเลือก
           P: 1403205   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1403320 Diet Therapy
 โภชนบำบัด
3 (2-3-5)
1403321 Lifecycle Nutrition and Healthy Aging
 โภชนาการตลอดวงจรชีวิตมนุษย์และการเป็นผู้สูงอายุสุขภาพดี
3 (2-3-5)
1403322 Food and Gene Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ของอาหารและยีน
3 (3-0-6)
1403323 Nutrition and Weight Management
 โภชนาการเพื่อการออกกำลังกายและการจัดการน้ำหนัก
3 (3-0-6)

 3 กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403304 Fruit and Vegetable Technology
 เทคโนโลยีผลไม้และผัก
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1403401 Tea and Coffee Technology
 เทคโนโลยีชาและกาแฟ
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1403402 Dairy Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403313   เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  ( Food Processing Technology )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1403443   เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นม  ( Dairy Products Technology )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1403403 Technology of Meat, Poultry and Egg Products
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1403444   เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่  ( Technology of Meat, Poultry and Egg Products )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1403404 Cereal Products Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญพืช
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403313   เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  ( Food Processing Technology )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1403405 Bakery Technology
 เทคโนโลยีขนมอบ
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1403446   เทคโนโลยีขนมอบ  ( Bakery Technology )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1403407 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1403448   เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม  ( Beverage Technology )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1403409 Technology of Pineapple and Products
 เทคโนโลยีสับปะรดและผลิตภัณฑ์
3 (2-3-5)

 4 หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1401281 Basic Technology of Food Products
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น
3 (2-3-5)
1403206 Food and Health
 อาหารและสุขภาพ
3 (3-0-6)
1403207 Food for Daily Life
 อาหารในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1403208 Fruit and Vegetable for Daily Life
 ผักและผลไม้ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1403209 Traditional Food, Culture and Tourism
 อาหารพื้นถิ่น วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
3 (2-3-5)
1403210 Lanna Food and Heritage
 อาหารและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา
3 (2-3-5)
1403307 Thai Traditional Food Recipes
 ตำรับอาหารไทยพื้นบ้าน
3 (3-0-6)
1403312 ASEAN Foods
 อาหารอาเซียน
3 (3-0-6)
1403440 Kitchen Science
 วิทยาศาสตร์รอบครัว
3 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH