โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : แพทยศาสตร์
 หลักสูตร : 643210100 : แพทยศาสตรบัณฑิต
 ปีอ้างอิง : 2564
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ใฝ่รู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง มีทักษะ เจตคติ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และแพทยศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ รู้จักคิดพิจารณา วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสาร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีคุณลักษณะของผู้นำ อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ สามารถดำรงตนอยู่ได้ในชุมชนและเป็นที่พึ่งของชุมชน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นแพทย์ มีความรู้และมีพหุศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานในระบบสุขภาพของประเทศไทย มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานในชุมชนที่มีความแตกต่างของสังคม วัฒนธรรมและทรัพยากร รู้เท่าทันพลวัตของสุขภาพโลก มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.4 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 209
 2.1 Medical Required Course กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์ หน่วยกิตต่ำสุด : 197
 2.1.1 Core Course กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 90
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102108 Organic Chemistry for Medical Sciences
 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 (2-0-4)
1104106 Physics for Medical Sciences
 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 (2-0-4)
2101102 Biochemistry and Molecular Biology
 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3 (2-2-5)
2101103 Cell Biology for Medical Sciences
 ชีววิทยาของเซลล์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 (1-0-2)
2101216 English for Medical Profession
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์
2 (1-2-3)
2101217 Introduction to Medical Sciences
 บทนำสู่วิทยาศาสตร์การแพทย์
1 (1-0-2)
2101218 Introduction to Pathology
 บทนำพยาธิวิทยา
1 (1-0-2)
2101219 Principles of Pharmacology
 หลักเภสัชวิทยา
1 (1-0-2)
2101220 Medical Microbiology and Parasitology
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
5 (3-4-8)
2101221 Basic and Clinical Immunology
 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐานและคลินิก
3 (2-2-5)
2101222 Musculoskeletal System
 กล้ามเนื้อและกระดูก
5 (3-4-8)
2101223 Skin and Connective Tissue
 ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
1 (1-0-2)
2101224 Metabolism and Nutrition
 เมตาบอลิซีมและโภชนาการ
1 (1-0-2)
2101225 Endocrine System
 ระบบต่อมไร้ท่อ
4 (2-4-6)
2101226 Gastrointestinal Hepato-Pancreato-Biliary System
 ระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
4 (2-4-6)
2101227 Medical Genetics
 เวชพันธุศาสตร์
1 (1-0-2)
2101228 Hematopoiesis and Lymphoreticular System
 ระบบการสร้างเม็ดเลือดและน้ำเหลืองเรติคูลา
4 (2-4-6)
2101319 Cardiovascular System
 ระบบหัวใจและหลอดเลือด
5 (3-4-8)
2101320 Respiratory System
 ระบบหายใจ
4 (2-4-6)
2101321 Nervous System
 ระบบประสาท
5 (3-4-8)
2101322 Renal and Urinary System
 ไตและระบบปัสสาวะ
4 (2-4-6)
2101323 Reproductive System
 ระบบสืบพันธุ์
4 (2-4-6)
2101324 Research Methodology and Evidence-Based Medicine
 ระเบียบวิธีวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์
4 (2-4-6)
2101325 Introduction to Clinical Skills
 บทนำทักษะทางคลินิก
4 (1-6-5)
2101326 Integration of Medical Sciences and Clinical Sciences
 บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์และคลินิก
4 (4-0-8)
2101403 Mental Health Care
 การดูแลสุขภาพจิต
3 (2-3-5)
2101404 Ophthalmology
 จักษุวิทยา
2 (1-3-3)
2101405 Otolaryngology
 โสต ศอ นาสิกวิทยา
2 (1-3-3)
2101502 Anesthetic Care
 การดูแลผู้ป่วยทางวิสัญญี
2 (1-3-3)
2101503 Rehabilitation Medicine
 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2 (1-3-3)
2101601 Ambulatory Care
 การดูแลผู้ป่วยนอก
4 (0-12-4)

 2.1.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 107
 2.1.2.1 Women Health Care Course กลุ่มการดูแลสุขภาพสตรี หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2101413 Women Health Care 1
 การดูแลสุขภาพสตรี 1
4 (4-0-8)
2101414 Women Health Care 2
 การดูแลสุขภาพสตรี 2
4 (0-12-4)
2101512 Women Health Care 3
 การดูแลสุขภาพสตรี 3
4 (1-9-5)
2101612 Clinical Clerkship in Obstetrics and Gynecology
 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
6 (0-18-6)

 2.1.2.2 Pediatric and Adolescent Health Care Course กลุ่มการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2101423 Pediatric and Adolescent Health Care 1
 การดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 1
4 (4-0-8)
2101424 Pediatric and Adolescent Health Care 2
 การดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 2
4 (0-12-4)
2101522 Pediatric and Adolescent Health Care 3
 การดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 3
4 (1-9-5)
2101622 Clinical Clerkship in Pediatrics
 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์
6 (0-18-6)

 2.1.2.3 Adult and Elderly Health Care Course กลุ่มการดูแลสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยกิตต่ำสุด : 19
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2101433  Adult and Elderly Health Care 1
 การดูแลสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
4 (4-0-8)
2101434 Adult and Elderly Health Care 2
 การดูแลสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
4 (0-12-4)
2101532 Adult and Elderly Health Care 3
 การดูแลสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
5 (2-9-7)
2101632 Clinical Clerkship in Medicine
 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์
6 (0-18-6)

 2.1.2.4 Surgical Patient Care Course กลุ่มการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด หน่วยกิตต่ำสุด : 25
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2101443 Surgical Patient Care 1
 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1
4 (4-0-8)
2101444 Surgical Patient Care 2
 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 2
4 (0-12-4)
2101543 Surgical Patient Care 3
 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3
4 (1-9-5)
2101544 Orthopedics
 ออร์โธปิดิกส์
3 (2-3-5)
2101644 Clinical Clerkship in Surgery
 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์
6 (0-18-6)
2101645 Clinical Clerkship in Orthopedics
 เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์
4 (0-12-4)

 2.1.2.5 Health System Science Course กลุ่มวิทยาศาสตร์ระบบสุขภาพ หน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2101252 Health System Science 1
 วิทยาศาสตร์ระบบสุขภาพ 1
2 (1-2-3)
2101352 Health System Science 2
 วิทยาศาสตร์ระบบสุขภาพ 2
2 (1-2-3)
2101452 Health System Science 3
 วิทยาศาสตร์ระบบสุขภาพ 3
4 (1-9-5)
2101552 Health System Science 4
 วิทยาศาสตร์ระบบสุขภาพ 4
4 (1-9-5)
2101652 Health System Science 5
 วิทยาศาสตร์ระบบสุขภาพ 5
4 (0-12-4)

 2.1.2.6 Emergency and Forensic Medicine Course กลุ่มเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2101271 Public Health in the Greater Mekong Subregion 1
 สาธารณสุขอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 1
1 (1-0-2)
2101371 Public Health in the Greater Mekong Subregion 2
 สาธารณสุขอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2
2 (0-4-2)
2101562 Emergency and Forensic Medicine
 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์
4 (2-6-6)
2101662 Clinical Clerkship in Emergency Care
 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
4 (0-12-4)

 2.2 Major Elective Course กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของสถาบันหรือส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.2.1 3rd years student select 2 credits from the following course ชั้นปีที่ 3 ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน 2 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2111301 Applied Microbiology
 จุลชีววิทยาประยุกต์
1 (1-0-2)
2111302 Molecular Medicine
 เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล
1 (1-0-2)
2111303 Current Topics in Cancer Research
 หัวข้อปัจจุบันในงานวิจัยด้านโรคมะเร็ง
1 (1-0-2)
2111304 Rational Use of Herbal Medicine
 การใช้ยาสมุนไพรอย่างสมเหตุผล
1 (1-0-2)
2111305 Fundamentals of Thai Traditional Medicine
 พื้นฐานทางการแพทย์แผนไทย
1 (1-0-2)
2111306 Basic Human Sexology
 พื้นฐานเพศวิทยาในมนุษย์
1 (1-0-2)
2111307 Symptomatology
 อาการวิทยา
1 (1-0-2)
2111308 Laws and Ethics for Medical Practitioner in Information Society
 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับแพทย์ในสังคมข้อมูลข่าวสาร
1 (1-0-2)

 2.2.2 5th years student select 8 credits from the following course ชั้นปีที่ 5 ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน 8 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2111501 Clinical Experience in Obstetrics and Gynecology
 ประสบการณ์ทางคลินิกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
4 (0-12-4)
2111502 Clinical Experience in Pediatrics
 ประสบการณ์ทางคลินิกกุมารเวชศาสตร์
4 (0-12-4)
2111503 Clinical Experience in Hematology
 ประสบการณ์ทางคลินิกโรคโลหิตวิทยา
4 (2-6-6)
2111504 Clinical Experience in Endocrinology
 ประสบการณ์ทางคลินิกโรคต่อมไร้ท่อ
4 (1-9-5)
2111505 Clinical Experience in Subspecialties of Internal Medicine
 ประสบการณ์ทางคลินิกอายุรศาสตร์เฉพาะทาง
4 (0-12-4)
2111506 Clinical Experience in Surgery
 ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์
4 (0-12-4)
2111507 Clinical Experience in Orthopedics
 ประสบการณ์ทางคลินิกออร์โธปิดิกส์
4 (0-12-4)
2111508 General Psychiatry, Child and Adolescent Psychiatry
 จิตเวชทั่วไป จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
4 (1-9-5)
2111509 Practice Experience at a Secondary Care Hospital
 ประสบการณ์เวชปฏิบัติในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
4 (0-12-4)
2111510 Practice Experience at a Tertiary Care Hospital
 ประสบการณ์เวชปฏิบัติในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
4 (0-12-4)
2111511 Clinical Experience in Foreign Medical School
 ประสบการณ์ทางคลินิกในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ
4 (0-12-4)
2111512 Experience in Alternative Medicine
 ประสบการณ์การแพทย์ทางเลือก
4 (2-6-6)
2111513 Forensic Medicine Technology for the 21st Century
 เทคโนโลยีนิติเวชศาสตร์สำหรับศตวรรษที่ 21
4 (2-6-6)
2111514 Creation of Medical Innovation
 การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์
4 (1-9-5)
2111515 Applied Biomedical Sciences Research 1
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงประยุกต์ 1
4 (1-9-5)
2111516 Applied Biomedical Sciences Research 2
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงประยุกต์ 2
           P: 2111515   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงประยุกต์ 1  ( Applied Biomedical Sciences Research 1 )   4 (1-9-5) 
4 (0-12-4)
2111517 Health Promotion in Community
 การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
4 (1-9-5)
2111518 Family Medicine
 เวชศาสตร์ครอบครัว
4 (1-9-5)

 2.2.3 6th years student select 2 credits from the following course ชั้นปีที่ 6 ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน 2 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2111601 Clinical Experience in Pediatric Outpatient Clinic
 ประสบการณ์ในคลินิกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม
2 (0-6-2)
2111602 Clinical Experience in Internal Medicine Outpatient Clinic
 ประสบการณ์ในคลินิกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
2 (0-6-2)
2111603 Clinical Experience in Caring for Patients with Chronic Illness
 ประสบการณ์ทางคลินิกการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2 (1-3-3)
2111604 Clinical Experience in Cardiology
 ประสบการณ์ทางคลินิกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
2 (0-6-2)
2111605 Clinical Experience in Surgical Specialties
 ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์เฉพาะทาง
2 (0-6-2)
2111606 Clinical Experience in Plastic Surgery
 ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์ตกแต่ง
2 (0-6-2)
2111607 Clinical Experience in Orthopedic Spine Surgery
 ประสบการณ์ทางคลินิกออร์โธปิดิกส์ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
2 (0-6-2)
2111608 Clinical Experience in Orthopedic Sports Medicine
 ประสบการณ์ทางคลินิกออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์กีฬา
2 (0-6-2)
2111609 Clinical Experience in Orthopedic Trauma
 ประสบการณ์ทางคลินิกการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
2 (0-6-2)
2111610 Clinical Experience in Ophthalmology
 ประสบการณ์ทางคลินิกจักษุวิทยา
2 (0-6-2)
2111611 Clinical Experience in Otolaryngology
 ประสบการณ์ทางคลินิกโสต ศอ นาสิก วิทยา
2 (0-6-2)
2111612 Clinical Experience in Anesthesia and Pain Management
 ประสบการณ์ทางคลินิกวิสัญญีและการจัดการความเจ็บปวด
2 (0-6-2)
2111613 Radiology in Clinical Practice
 รังสีวิทยาในเวชปฏิบัติทั่วไป
2 (0-6-2)
2111614 Philosophy of Sufficient Economy for Physician
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับสำหรับแพทย์
2 (1-3-3)
2111615 Applied Biomedical Sciences Research 3
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงประยุกต์ 3
           P: 2111515   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงประยุกต์ 1  ( Applied Biomedical Sciences Research 1 )   4 (1-9-5) 
          หรือ
           P: 2111516   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงประยุกต์ 2  ( Applied Biomedical Sciences Research 2 )   4 (0-12-4) 
2 (0-6-2)
2111616 Clinical Experience in Family Medicine
 ประสบการณ์ทางคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
2 (0-6-2)
2111617 Experience in community of the Greater Mekong Subregion
 ประสบการณ์ชุมชนอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
2 (0-6-2)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH