โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตร : 643150100 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ปีอ้างอิง : 2564
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ และทักษะความสามารถด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเน้นระบบฝังตัว และระบบควบคุมอัจฉริยะ สามารถสร้างสรรค์งานนวัตกรรม มึพร้อมสำหรับการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. พื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้อนตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ราชการ เอกชน และการเป็นผู้ประกอบการ
        2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป
        3. เพื่อฝึกหัดและอบรมบัณฑิตให้เป็นผู้มีวินัย ความคิด และการทำงานอย่างมีระบบ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.4 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มวิชาบูรณาการ รายวิชาไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 87
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501114 Mathematics for Engineering 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
1501115 Computer Engineering Essentials
 แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
1501116 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1501117 Object-Oriented Programming
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
           P: 1501116   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Programming )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1501118 Data Structures and Algorithms
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
           P: 1501116   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Programming )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1501206 Mathematics for Engineering 2
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 2
           P: 1501114   คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 1  ( Mathematics for Engineering 1 )   3 (3-0-6) 
3 (2-2-5)
1501207 Mathematics for Engineering 3
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 3
           P: 1501206   คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 2  ( Mathematics for Engineering 2 )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1501208 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
1501209 Computer Architecture & Operating Systems
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
1501315 Software Project Development
 การพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1305216 Mobile Application Development
 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
1501108 Electric Circuits and Electronics Devices
 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
1501112 Engineering Programming
 การโปรแกรมเชิงวิศวกรรม
           P: 1501116   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Programming )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1501211 Fundamentals of Digital Logic and Microcontrollers
 ตรรกะดิจิตอลและไมโครคอลโทรลเลอพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1501212 Data Communications and Networks
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
           E2: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1501219 Artificial Intelligence Applications
 การประยุกต์ด้านปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
1501220 Information Technology and Cybersecurity
 การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และระบบสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1501221 Embedded System and Internet of Things
 ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3 (2-2-5)
1501312 Web Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3 (2-2-5)
1501401 Computer Engineering Pre-Project
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (0-9-3)
1501402 Computer Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
           P: 1501401   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Engineering Pre-Project )   3 (0-9-3) 
3 (0-9-3)
1501430 Introduction to Data Science
 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 2.4 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 21
 2.4.1 Data Science and Artificial Intelligence Course กลุ่มวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501222 Data Engineering
 วิศวกรรมข้อมูล
3 (2-2-5)
1501223 Statistical Analysis for Data Science
 การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล
3 (2-2-5)
1501316 Business Data Analytics
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
1501412 Machine Learning
 การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1501413 Big Data Management and Analytics
 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3 (2-2-5)
1501414 Automatic Speech Recognition
 การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ
3 (2-2-5)
1501415 Computer Vision and Visual Analytics
 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการวิเคราะห์ภาพ
3 (2-2-5)
1501416 Natural Language Engineering
 วิศวกรรมภาษาธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1501417 Social Network Analysis
 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมออนไลน์
3 (2-2-5)
1501418 Selected Topics in Data Science and AI
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)

 2.4.2 Data Communications and Networks Course กลุ่มการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501224 Network Programming and Automation
 การโปรแกรมระบบเครือข่ายและระบบอัตโนมัติ
3 (2-2-5)
1501225 Cloud Computing
 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3 (3-0-6)
1501226 Electronic Communication Systems
 ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
1501317 Enterprise Wireless Technologies and Infrastructure
 เทคโนโลยีไร้สายองค์กรและโครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-6)
1501318 IP Network Design
 การออกแบบเครือข่ายไอพี
3 (2-2-5)
1501345 Network System Security
 ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
           P: 1302340   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1501212   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1501213   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1501344   ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย  ( Network System Security )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1501419 Web Application Security
 ความปลอดภัยบนเว็บแอปพลิเคชัน
3 (2-2-5)
1501423 Service Provider Network
 เครือข่ายผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
3 (2-2-5)
1501424 UNIX/Linux for Enterprise Environment
 ยูนิกซ์/ลินุกซ์สำหรับสภาพแวดล้อมองค์กร
3 (2-2-5)
1501425 Enterprise Networks Infrastructure
 โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสำหรับองค์กร
3 (2-2-5)
1501426 Data Center Infrastructure
 โครงสร้างศูนย์ข้อมูล
3 (2-2-5)
1501427 Network Analytics and Telemetry
 การวิเคราะห์เครือข่ายและโทรมาตร
3 (2-2-5)
1501428 Communication and Computer Engineering Applications
 การประยุกต์ทางวิศวกรรมการสื่อสารและคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
1501429 Selected Topics in Data Communications and Networks
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3 (3-0-6)

 2.4.3 Hardware and Embedded Systems Course กลุ่มฮาร์ดแวร์และระบบฝังตัว หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501217 Model Based Design
 การออกแบบโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1501319 Fundamental of Electrical Engineering
 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
1501320 Signal Processing for Intelligent Tracking System
 การประมวลสัญญาณสำหรับระบบติดตามอัจฉริยะ
3 (3-0-6)
1501321 Biomedical Signal Processing and Control
 การควบคุมและประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์
3 (3-0-6)
1501322 Electronics and Electric Drives
 อิเล็กทรอนิกส์และการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
3 (3-0-6)
1501323 Robotics and Applications
 หุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (3-0-6)
1501324 Sequence Control and PLC
 การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี
3 (2-2-5)
1501325 Optimization Technique
 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
3 (3-0-6)
1501326 Computer Control Systems
 ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
1501327 Selected Topics in Hardware and Embedded Systems
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางฮาร์ดแวร์และระบบฝังตัว
3 (3-0-6)
1501431 Intelligent Control Systems
 ระบบควบคุมอัจฉริยะ
3 (2-2-5)

 3 Field Experience Course วิชาประสบการณ์ภาคสนาม หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501496 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1501498   โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ( Research Project in Computer Engineering )   9 (0-40-9)  
           หรือ
           E1: 1501497   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   9 (0-40-9) 
                    หมายเหตุ  หลักสูตรกำหนดให้รายวิชา 1501497 หรือ 1501498 เป็นรายวิชาที่ทดแทนรายวิชา 1501496 ได้
 
9 (0-40-9)

 4 Free Elective Course หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH