โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 643120700 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 ปีอ้างอิง : 2564
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถในด้านการจัดการ นวัตกรรม และตลาด มีจิตบริการ มีทักษะการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบริการ สามารถปรับตัวในการทำงานในสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและภายใต้การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานบริการเพื่อเข้าใจกระบวนการบริการในธุรกิจควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ พ.ศ.2564 ได้พัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ที่เชื่อว่าการประสบความสำเร็จในการเรียนรู้เกิดจากการลงมือทำ ผสานกับการเรียนการสอนในรูปแบบของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs + 8Cs + 2Ls) เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญและจำเป็นต่อตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ในรายวิชาตลอดหลักสูตรฯ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
        2. มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีสำหรับการทำงานในงานอุตสาหกรรมการบริการ
        3. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อนำไปสู่แนวคิดการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ
        4. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมกับงาน

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.4 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 95
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201117 Fundamentals of Accounting
 การบัญชีขั้นพื้นฐาน
           E2: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5)  และ
           E1: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-2-5)
1202221 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
           E2: 1202114   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ( Introduction to Economics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203105 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
           E2: 1203104   สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  ( Statistics for Business Research )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202212   สถิติเศรษฐศาสตร์  ( Economic Statistics )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1203121 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
1203135 Introduction to Business and Organization Management
 การจัดการธุรกิจและองค์กรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1203204 Human Resources Management and Organization Behavior
 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร
3 (3-0-6)
1203205 Business Laws and Taxation
 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3 (3-0-6)
1203212 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201211   หลักการบัญชี 2  ( Principles of Accounting 2 )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203334 Business Venture and Entrepreneurship
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 62
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1207102 Personality for Service Professional
 บุคลิกภาพสำหรับการบริการอย่างมืออาชีพ
3 (2-2-5)
1207103 Hotel and Lodging Operations and Management
 การจัดการดำเนินงานโรงแรมและที่พัก
           E2: 1207211   การจัดการโรงแรมและที่พักอาศัย  ( Hotel and Lodging Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1207203 Ethics and Sustainability in Tourism and Hospitality Industry
 จริยธรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
           E2: 1207207   จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพการท่องเที่ยวและการบริการ  ( Professional Ethics and Law for Tourism and Hospitality Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1207205 International Tourism and Hospitality Business Management
 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ
3 (3-0-6)
1207212 Housekeeping Management
 การจัดการงานแม่บ้าน
3 (2-2-5)
1207213 Front Office Management
 การจัดการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
1207216 Research Method for Tourism and Hospitality
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
1207218 Tourist Behavior and Service Psychology
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาการบริการ
           E1: 1207206   จิตวิทยาการบริการและการจัดการการดำเนินงานบริการ  ( Service Psychology and Service Operation Management )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1207208   พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  ( Tourist Behavior )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1207301 Introduction to Tourism and Hospitality Industry
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
3 (3-0-6)
1207305 MICE and Event Management
 การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเวนท์
           E2: 1205306   หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมหกรรมและไมซ์  ( Fundamentals of Event and MICE )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1205332   การจัดการธุรกิจ MICE  ( MICE Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1207314 Food and Beverage Service and Management
 การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
           E1: 1207303   การบริหารจัดการอาหารและเครื่องดื่ม  ( Food and Beverage Operation and Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1207315 Service Marketing in Hospitality Industry
 การตลาดบริการ ในอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
1207316 Innovation and Technology Management in Tourism and Hospitality Industry
 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3 (2-2-5)
1207317 Internal Internship
 การฝึกงานภายใน
3 (0-12-3)
1207403 Revenue Management and Cost Control in Hospitality Industry
 การจัดการรายได้และต้นทุนในอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
1207423 Kitchen Management
 การจัดการครัว
3 (2-2-5)
1207424 Food Preparation and Culinary Skills
 ทักษะการประกอบอาหาร
3 (2-2-5)
1207482 Seminar in Hospitality Industry
 สัมมนาทางอุตสาหกรรมการบริการ
2 (1-2-3)
1207490 Senior Project
 โครงงานนักศึกษา
3 (0-9-3)
1207496 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1203489   โครงการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ  ( Research Project in Business Administration )   6 (0-40-18)  
6 (0-40-6)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1205334 Airlines Business Management
 การจัดการธุรกิจการบิน
           E2: 1205350   การจัดการธุรกิจการบิน  ( Airlines Business Management )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1205337 Fundamentals of Passenger Transportation
 หลักการการขนส่งผู้โดยสาร
3 (2-2-5)
1205342 Souvenir Business Management
 การจัดการธุรกิจสินค้าที่ระลึก
           E2: 1205340   การจัดการธุรกิจสินค้าที่ระลึก  ( Souvenir Business Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1207215 Facilities Management
 การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
3 (3-0-6)
1207306 Cruise Lines Business Management
 การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
           E2: 1205335   การจัดการธุรกิจเรือสำราญ  ( Cruise Lines Business Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1207307 English for Hospitality Industry
 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
3 (2-2-5)
1207308 Arts of Contemporary Flower Arrangement and Decoration
 ศิลปะการจัดดอกไม้และการตกแต่งร่วมสมัย
3 (2-2-5)
1207310 Contemporary Cuisines
 ศิลปะการประกอบอาหารร่วมสมัย
3 (2-2-5)
1207311 Banquet and Catering Service Management
 การจัดการงานเลี้ยง
3 (2-2-5)
1207313 Event Venue Management
 การจัดการสถานที่จัดงานอีเวนท์
3 (2-2-5)
1207318 Beverage Specialist and Sommelier
 ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มและซอมเมอลิเย่ร์
3 (2-2-5)
1207319 Digital Marketing in Hospitality Industry
 การตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
1207320  Luxury Management
 การจัดการความหรูหรา
3 (3-0-6)
1207321 Foundation in Cakes and Desserts
 พื้นฐานการทำเค้กอบและขนมหวาน
3 (2-2-5)
1207322 Management in Healthcare and Wellness Business
 การจัดการธุรกิจการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
3 (3-0-6)
1207323 Food Nutrition and Hygiene in Healthcare and Wellness Business
 โภชนาการอาหารและสุขอนามัยในธุรกิจการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
3 (2-2-5)
1207324 Soft Skills Development for Healthcare and Wellness Business
 การพัฒนาทักษะด้านสังคมสำหรับธุรกิจสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
3 (2-2-5)
1207325 Planning Development in Tourism and Hospitality Business
 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
3 (3-0-6)
1207326 Resort Development and Management
 การพัฒนาและการจัดการธุรกิจรีสอร์ท
           E2: 1207217   การจัดการสถานที่พักเพื่อการพักผ่อน  ( Accommodation Management for Leisure )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1207402 Health and Spa Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
3 (2-2-5)
1207421 Management of Restaurant Design and Application
 การออกแบบและการจัดการภัตตาคาร
3 (3-0-6)
1207425 Gastronomic Culture
 วัฒนธรรมการบริการอาหาร
           E2: 1207422   ศิลปวัฒนธรรมการบริการอาหาร  ( Gastronomic Restaurant Experience )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH