โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : การแพทย์บูรณาการ
 หลักสูตร : 633250201 : กายภาพบำบัดบัณฑิต
 ปีอ้างอิง : 2563
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขากายภาพบำบัดที่มีความรู้และทักษะในการตรวจประเมิน วินิจฉัยและบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ สามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการของร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคคลทุกช่วงวัยและชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ รู้เท่าทันสถานการณ์ของโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มุ่งผลิตนักกายภาพบำบัดที่มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด โดยสามารถตรวจประเมิน วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีทักษะทางวิชาชีพในการดูแลสุขภาพองค์รวมด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดและบูรณาการศาสตร์อื่นในการดูแลสุขภาพบุคคล ชุมชน ในสังคมพหุวัฒนธรรม และเข้าใจสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 108
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5)  
           หรือ
           E1: 1806106    ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( Physics for Sports Science )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2102111 Gross Anatomy
 มหกายวิภาคศาสตร์
           E2: 1803103   มหกายวิภาคศาสตร์  ( Gross Anatomy )   4 (2-4-6)  
4 (2-4-6)
2102212 General Anatomy
 กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป
           E2: 1803212   กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป  ( General Anatomy )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2102222 Human Physiology
 สรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-2-5)
2102240 Basic Medical Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐานทางการแพทย์
3 (2-2-5)
2502101 Swimming for Physical Therapy
 ว่ายน้ำสำหรับกายภาพบำบัด
1 (0-2-1)
2502102 Basic Concepts for Physical Therapy
 มโนทัศน์สำหรับวิชาชีพกายภาพบำบัด
1 (1-0-2)
2502204 Pharmacology for Physical Therapy
 เภสัชวิทยาสำหรับกายภาพบำบัด
1 (1-0-2)
2502206 Neuroscience
 ประสาทวิทยาศาสตร์
           P: 2102111   มหกายวิภาคศาสตร์  ( Gross Anatomy )   4 (2-4-6) และ
           P: 2102212   กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป  ( General Anatomy )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
2502207 Pathophysiology for Physical Therapy
 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับกายภาพบำบัด
2 (2-0-4)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 84
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2502103 Manual Therapy
 การบำบัดด้วยมือ
2 (1-2-3)
2502201 Foundation of Physical Therapy Evaluation
 การประเมินขั้นพื้นฐานทางกายภาพบำบัด
2 (1-2-3)
2502202 Physical Therapy Modalities 1
 เครื่องมือกายภาพบำบัด 1
           P: 1104100   หลักฟิสิกส์  ( Principles of Physics )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
2502203 Physical Therapy Modalities 2
 เครื่องมือกายภาพบำบัด 2
           P: 1104100   หลักฟิสิกส์  ( Principles of Physics )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
2502205 Transfer and Ambulation Aids
 การเคลื่อนย้ายและการใช้อุปกรณ์ช่วย
1 (0-2-1)
2502208 Human Biomechanics
 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย์
3 (2-2-5)
2502209 Therapeutic Exercise
 การออกกำลังกายเพื่อการรักษา
3 (2-2-5)
2502210 Physiology of Exercise
 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
2 (1-2-3)
2502211 Clinical Practicum in Physical Therapy 1
 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 1
           P: 2102111   มหกายวิภาคศาสตร์  ( Gross Anatomy )   4 (2-4-6) และ
           P: 2502201   การประเมินขั้นพื้นฐานทางกายภาพบำบัด  ( Foundation of Physical Therapy Evaluation )   2 (1-2-3) 
1 (0-5-1)
2502301 Manipulative Therapy
 การบำบัดด้วยการขยับ ดัด ดึงข้อต่อ
2 (1-2-3)
2502302 Exercise and Movement Therapy
 การบำบัดด้วยการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหว
3 (2-2-5)
2502303 Physical Therapy in Musculoskeletal System 1
 กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1
3 (2-2-5)
2502304 Physical Therapy in Musculoskeletal System 2
 กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
           P: 2502303   กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1  ( Physical Therapy in Musculoskeletal System 1 )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
2502305 Physical Therapy in Neurological System 1
 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 1
           P: 2502206   ประสาทวิทยาศาสตร์  ( Neuroscience )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
2502306 Physical Therapy in Neurological System 2
 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2
           P: 2502305   กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 1  ( Physical Therapy in Neurological System 1 )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
2502307 Physical Therapy in Cardiopulmonary System 1
 กายภาพบำบัดทางระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ 1
3 (2-2-5)
2502308 Physical Therapy in Cardiopulmonary System 2
 กายภาพบำบัดทางระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ 2
           P: 2502307   กายภาพบำบัดทางระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ 1  ( Physical Therapy in Cardiopulmonary System 1 )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
2502309 Physical Therapy in Pediatric 1
 กายภาพบำบัดในเด็ก 1
2 (1-2-3)
2502310 Physical Therapy in Pediatric 2
 กายภาพบำบัดในเด็ก 2
           P: 2502309   กายภาพบำบัดในเด็ก 1  ( Physical Therapy in Pediatric 1 )   2 (1-2-3) 
3 (2-2-5)
2502311 Research in Health Science for Physical Therapy
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับกายภาพบำบัด
3 (1-4-4)
2502312 Physical Therapy in Women and the Elderly
 กายภาพบำบัดในสตรีและผู้สูงอายุ
3 (2-2-5)
2502313 Clinical Practicum in Physical Therapy 2
 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 2
           P: 2502211   การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 1  ( Clinical Practicum in Physical Therapy 1 )   1 (0-5-1) 
2 (0-10-2)
2502314 Clinical Practicum in Physical Therapy 3
 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 3
           P: 2502313   การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 2  ( Clinical Practicum in Physical Therapy 2 )   2 (0-10-2) 
2 (0-10-2)
2502315 Clinical Practicum in Physical Therapy 4
 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 4
           P: 2502314   การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 3  ( Clinical Practicum in Physical Therapy 3 )   2 (0-10-2) 
4 (0-18-4)
2502401 Physical Therapy in Sports
 กายภาพบำบัดในการกีฬา
3 (1-4-4)
2502402 Physical Therapy in Community
 กายภาพบำบัดในชุมชน
3 (1-4-4)
2502403 Professional Physical Therapy
 นักกายภาพบำบัดมืออาชีพ
2 (1-2-3)
2502404 Physical Therapy in Special Conditions
 กายภาพบำบัดในภาวะพิเศษ
2 (1-2-3)
2502405 Integrative Medicine for Physical Therapy
 การแพทย์บูรณาการสำหรับกายภาพบำบัด
3 (2-2-5)
2502406 Special Project
 โครงการพิเศษ
           P: 2502311   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับกายภาพบำบัด  ( Research in Health Science for Physical Therapy )   3 (1-4-4) 
2 (0-4-2)
2502407 Clinical Practicum in Physical Therapy 5
 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 5
           P: 2502315   การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 4  ( Clinical Practicum in Physical Therapy 4 )   4 (0-18-4) 
7 (0-28-7)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2502316 Spa Therapy
 สปาบำบัด
3 (3-0-6)
2502317 Tobacco Consumption Therapy
 การบำบัดผู้ติดบุหรี่
3 (3-0-6)
2502318 Exercise for Noncommunicable Diseases Prevention
 การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3 (3-0-6)
2502319 Community-Based Rehabilitation
 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
3 (3-0-6)
2502320 Learning Skills for Health in 21st Century
 ทักษะการเรียนรู้เพื่อสุขภาพในศตวรรษที่ 21
3 (3-0-6)
2502321 Communication in Integrative Medicine
 การสื่อสารทางการแพทย์บูรณาการ
3 (3-0-6)
2502322 Therapeutic Modalities in Rehabilitation
 เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับการรักษาฟื้นฟู
3 (3-0-6)
2502323 Physical Therapy for Aesthetic
 กายภาพบำบัดเพื่อความงาม
3 (3-0-6)
2502324 Innovation for Physical Rehabilitation
 นวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
3 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH