โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : การแพทย์บูรณาการ
 หลักสูตร : 633250101 : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 ปีอ้างอิง : 2563
 ปรัชญาของหลักสูตร
        การจัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มุ่งเน้นอนุรักษ์และพัฒนาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเจริญก้าวหน้า โดยพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นฐานในการวิจัยและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ดีต่อสังคม และเป็นพลเมืองโลกที่ดีตลอดจนมีความเข้าใจมนุษย์และชุมชน
        2. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร เชิงตัวเลขในการปฏิบัติงาน
        3. . ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการปฏิบัติงาน
        4. มีทักษะการประกอบเวชปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
        5. มีทักษะการปฏิบัติงานในระดับคลินิก โดยการบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับศาสตร์แขนงอื่นในการปฏิบัติงาน
        6. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนางานแพทย์แผนไทยด้วยรูปแบบการศึกษาวิจัย
        7. มีทักษะการเป็นผู้นำและทำงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        8. มีทักษะการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มมนษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 114
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 62
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1102230 Principles of Organic Chemistry
 หลักเคมีอินทรีย์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองรายวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-3-5)
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5)  
           หรือ
           E1: 1806106    ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( Physics for Sports Science )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1804212 Principles of Biochemistry for Health Sciences
 หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1102150   หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Principles of Biochemistry for Health Sciences )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1804311 Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
2102213 Human Anatomy for Applied Thai Traditional Medicine
 กายวิภาคศาสตร์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3 (2-2-5)
2102223 Human Physiology for Applied Thai Traditional Medicine
 สรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
           P: 2102213   กายวิภาคศาสตร์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ( Human Anatomy for Applied Thai Traditional Medicine )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
2501202 First Aid
 การปฐมพยาบาล
1 (1-0-3)
2501204 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
2501205 Physical Examination and Diagnosis
 กายพินิจและการวินิจฉัยโรค
           P: 2102213   กายวิภาคศาสตร์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ( Human Anatomy for Applied Thai Traditional Medicine )   3 (2-2-5) 
3 (2-3-5)
2501212 Healthcare and Wellness Management
 การจัดการธุรกิจสุขภาพ
2 (2-0-4)
2501261 Clinical Practicum in First Aid and Community Care
 ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล และการดูแลสุขภาพชุมชน
           P: 2501202   การปฐมพยาบาล  ( First Aid )   1 (1-0-3) 
1 (0-4-1)
2501301 Pharmacognosy
 เภสัชเวท
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 2501302   เภสัชพฤกษศาสตร์  ( Pharmaceutical Botany )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
2501302 Pharmaceutical Botany
 เภสัชพฤกษศาสตร์
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
2501303 Food and Nutrition
 อาหารและโภชนาการ
2 (2-0-4)
2501306 Radiology for Applied Thai Traditional Medicine
 รังสีวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1 (1-0-2)
2501307 Medicine and Surgery for Applied Thai Traditional Medicine1
 อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1
3 (2-3-5)
2501308 Medicine and Surgery for Applied Thai Traditional Medicine 2
 อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
           P: 2501307   อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1  ( Medicine and Surgery for Applied Thai Traditional Medicine1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
2501401 Research in Integrative Medicine
 การวิจัยทางการแพทย์บูรณาการ
           E2: 1801302   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Research in Health Science )   3 (2-2-5)  
3 (2-3-5)
2501402 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
           P: 2102202   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  ( Anatomy and Physiology 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 2102223   สรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ( Human Physiology for Applied Thai Traditional Medicine )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1802215   พยาธิสรีรวิทยา  ( Pathophysiology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2501403 Basic Microbiology, Parasitology and Immunology
 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1802216   จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน  ( Basic Microbiology Parasitology and Immunology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2501404 Basic Pharmacology
 เภสัชวิทยาพื้นฐาน
           P: 2102202   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  ( Anatomy and Physiology 2 )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1802245   เภสัชวิทยาพื้นฐาน  ( Basic Pharmacology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2501467 Special Problems in Applied Thai Traditional Medicine
 การศึกษาปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
           P: 1804311   ชีวสถิติ  ( Biostatistics )   3 (3-0-6) และ
           P: 2501401   การวิจัยทางการแพทย์บูรณาการ  ( Research in Integrative Medicine )   3 (2-3-5) 
2 (0-6-3)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 52
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2501111 Introduction to Applied Thai Traditional Medicine
 ปฐมบททางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1 (1-0-2)
2501211 Law and Ethics in Health Care System
 กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสาธารณสุข
2 (2-0-4)
2501231 Thai Traditional Medicine 1
 เวชกรรมแผนไทย 1
3 (2-3-5)
2501232 Thai Traditional Medicine 2
 เวชกรรมแผนไทย 2
           P: 2501231   เวชกรรมแผนไทย 1  ( Thai Traditional Medicine 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
2501241 Thai Traditional Pharmacy 1
 เภสัชกรรมแผนไทย 1
3 (2-3-5)
2501242 Thai Traditional Pharmacy 2
 เภสัชกรรมแผนไทย 2
           P: 2501241   เภสัชกรรมแผนไทย 1  ( Thai Traditional Pharmacy 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
2501251 Thai Traditional Massage 1
 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1
3 (2-3-5)
2501252 Thai Traditional Massage 2
 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2
           P: 2501251   หัตถเวชกรรมแผนไทย 1  ( Thai Traditional Massage 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
2501309 Midwifery for Applied Thai Traditional Medicine
 การผดุงครรภ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-5)
2501333 Thai Traditional Medicine 3
 เวชกรรมแผนไทย 3
           P: 2501232   เวชกรรมแผนไทย 2  ( Thai Traditional Medicine 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
2501343 Thai Traditional Pharmacy 3
 เภสัชกรรมแผนไทย 3
           P: 2501242   เภสัชกรรมแผนไทย 2  ( Thai Traditional Pharmacy 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
2501353 Thai Traditional Massage 3
 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3
           P: 2501252   หัตถเวชกรรมแผนไทย 2  ( Thai Traditional Massage 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
2501362 Practice in Midwifery for Applied Thai Traditional Medicine
 ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
           P: 2501309   การผดุงครรภ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ( Midwifery for Applied Thai Traditional Medicine )   2 (1-3-5) 
2 (0-8-2)
2501363 Clinical Practicum in Applied Thai Traditional Medicine 1
 ฝึกประสบการณ์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1
           P: 2501333   เวชกรรมแผนไทย 3  ( Thai Traditional Medicine 3 )   3 (2-3-5) และ
           P: 2501343   เภสัชกรรมแผนไทย 3  ( Thai Traditional Pharmacy 3 )   3 (2-3-5) และ
           P: 2501353   หัตถเวชกรรมแผนไทย 3  ( Thai Traditional Massage 3 )   3 (2-3-5) 
5 (0-15-5)
2501414 Integrative and Lanna Medicine
 การแพทย์บูรณาการและการแพทย์ล้านนา
3 (2-2-5)
2501464 Clinical Practicum in Applied Thai Traditional Medicine 2
 ฝึกประสบการณ์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
           P: 2501363   ฝึกประสบการณ์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1  ( Clinical Practicum in Applied Thai Traditional Medicine 1 )   5 (0-15-5) 
5 (0-15-5)
2501465 Clinical Practicum in Applied Thai Traditional Medicine 3
 ฝึกประสบการณ์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3
           P: 2501464   ฝึกประสบการณ์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2  ( Clinical Practicum in Applied Thai Traditional Medicine 2 )   5 (0-15-5) 
5 (0-15-5)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH