โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : จีนวิทยา
 หลักสูตร : 633240401 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
 ปีอ้างอิง : 2563
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยบัณฑิตจะมีทักษะภาษาจีนทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งมีความสามารถด้านการแปลและการล่ามระหว่างภาษาจีนและภาษาไทย มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มุ่งหวังว่าบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตร จักสามารถประยุกต์ทักษะภาษาและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีทักษะภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจีน ทั้งเชิงประวัติศาสตร์และสังคมปัจจุบัน
        2. มีทักษะด้านการแปลและการล่ามระหว่างภาษาจีนและภาษาไทย สามารถนำทักษะดังกล่าวไปประกอบอาชีพในอนาคต
        3. สามารถนำความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
        4. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพลเมืองคุณภาพที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต

 1 General Education Course หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006136 English for Career Development
 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006125   ภาษาอังกฤษ 4  ( English 4 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006137 Academic Oral Communication
 การพูดเชิงวิชาการ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 1.2 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ ไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1 Major Required Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 84
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2404111 Fundamental Chinese 1
 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
           E2: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404112 Fundamental Chinese 2
 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
           P: 2404111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Fundamental Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404113 Sound System of Mandarin and Structures of Chinese Characters
 ระบบเสียงภาษาจีนและโครงสร้างตัวอักษรจีน
3 (3-0-6)
2404114 Chinese Listening and Speaking 1
 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
           P: 2404111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Fundamental Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404113   ระบบเสียงภาษาจีนและโครงสร้างตัวอักษรจีน  ( Sound System of Mandarin and Structures of Chinese Characters )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404113   ระบบเสียงภาษาจีนและโครงสร้างตัวอักษรจีน  ( Sound System of Mandarin and Structures of Chinese Characters )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404113   ระบบเสียงภาษาจีนและโครงสร้างตัวอักษรจีน  ( Sound System of Mandarin and Structures of Chinese Characters )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E1: 2404103   การฟังภาษาจีน 1  ( Chinese Listening 1 )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2404106   สนทนาภาษาจีน 1  ( Chinese Conversation 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404211 Intermediate Chinese 1
 ภาษาจีนระดับกลาง 1
           P: 2404112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Fundamental Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404212 Intermediate Chinese 2
 ภาษาจีนระดับกลาง 2
           P: 2404211   ภาษาจีนระดับกลาง 1  ( Intermediate Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404213 Chinese Listening and Speaking 2
 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
           P: 2404114   การฟังและการพูดภาษาจีน 1  ( Chinese Listening and Speaking 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404103   การฟังภาษาจีน 1  ( Chinese Listening 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404106   สนทนาภาษาจีน 1  ( Chinese Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E1: 2404104   การฟังภาษาจีน 2  ( Chinese Listening 2 )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2404206   สนทนาภาษาจีน 2  ( Chinese Conversation 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404214 Chinese Reading 1
 การอ่านภาษาจีน 1
           P: 2404112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Fundamental Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404204   การอ่านภาษาจีน 1  ( Chinese Reading 1 )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  4/2563
 
3 (3-0-6)
2404215 Chinese Reading 2
 การอ่านภาษาจีน 2
           P: 2404214   การอ่านภาษาจีน 1  ( Chinese Reading 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404204   การอ่านภาษาจีน 1  ( Chinese Reading 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404205   การอ่านภาษาจีน 2  ( Chinese Reading 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404216 Chinese Grammar
 ไวยากรณ์จีน
           P: 2404112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Fundamental Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404207   ไวยากรณ์จีน  ( Chinese Grammar )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404217 Introduction to China
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404211   ภาษาจีนระดับกลาง 1  ( Intermediate Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404305   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404311 Advanced Chinese
 ภาษาจีนขั้นสูง
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
6 (6-0-12)
2404312 Chinese Public Speaking
 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
           P: 2404213   การฟังและการพูดภาษาจีน 2  ( Chinese Listening and Speaking 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404104   การฟังภาษาจีน 2  ( Chinese Listening 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404206   สนทนาภาษาจีน 2  ( Chinese Conversation 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404213   การฟังและการพูดภาษาจีน 2  ( Chinese Listening and Speaking 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404425   การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน  ( Chinese Public Speaking )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404313 Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีน
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404308   การเขียนภาษาจีน  ( Chinese Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404314 Applied Classical Chinese
 ภาษาจีนโบราณประยุกต์
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404303   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404315 Chinese-Thai Translation
 การแปลจีน – ไทย
           P: 2404216   ไวยากรณ์จีน  ( Chinese Grammar )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404311   ภาษาจีนขั้นสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404311   ภาษาจีนขั้นสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 2404401   การแปลจีน - ไทย  ( Chinese - Thai Translation )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 2404316   การแปลจีน – อังกฤษ  ( Chinese-English Translation )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2404317 Chinese Analy-Critical Writing
 การเขียนภาษาจีนเชิงวิเคราะห์
           P: 2404313   การเขียนภาษาจีน  ( Chinese Writing )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404309   การเขียนเชิงวิเคราะห์  ( Analy-Critical Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404318 Chinese Literature and Philosophy
 วรรณคดีและปรัชญาจีน
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404314   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404306   วรรณคดีจีน  ( Chinese Literature )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404319 Chinese Civilization
 อารยธรรมจีน
           P: 2404217   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404311   ภาษาจีนขั้นสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404311   ภาษาจีนขั้นสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2404403 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ
           E2: 1016462   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ( Professional Experience )   3 (0-40-3)  
3 (0-40-3)
2404441 Chinese-Thai Interpreting
 การล่ามจีน – ไทย
           P: 2404312   การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน  ( Chinese Public Speaking )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404315   การแปลจีน – ไทย  ( Chinese-Thai Translation )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404311   ภาษาจีนขั้นสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 2404442   การล่ามจีน - อังกฤษ  ( Chinese – English Interpreting )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2404443 Chinese Culture
 วัฒนธรรมจีน
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404319   อารยธรรมจีน  ( Chinese Civilization )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404311   ภาษาจีนขั้นสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404302   วัฒนธรรมจีน  ( Chinese Culture )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404444 Cross Cultural Communication
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
           P: 2404443   วัฒนธรรมจีน  ( Chinese Culture )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 2.2 Major Elective Courses กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2404445 Chinese - Thai Interpreting for Public Service
 การล่ามเพื่อชุมชนจีน – ไทย
           P: 2404441   การล่ามจีน – ไทย  ( Chinese-Thai Interpreting )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2404446 Chinese - Thai Interpreting for Service Industry
 การล่ามจีน – ไทยเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
           P: 2404441   การล่ามจีน – ไทย  ( Chinese-Thai Interpreting )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2404447 Chinese - Thai Translation of Fictional Texts
 การแปลบันเทิงคดีจีน – ไทย
           P: 2404315   การแปลจีน – ไทย  ( Chinese-Thai Translation )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2404448 Chinese - Thai Translation of Non-fictional texts
 การแปลสารคดีจีน – ไทย
           P: 2404315   การแปลจีน – ไทย  ( Chinese-Thai Translation )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2404449 Translation Assessment and Editing
 การประเมินและตรวจแก้งานแปล
           P: 2404447   การแปลบันเทิงคดีจีน – ไทย  ( Chinese - Thai Translation of Fictional Texts )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404448   การแปลสารคดีจีน – ไทย  ( Chinese - Thai Translation of Non-fictional texts )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404315   การแปลจีน – ไทย  ( Chinese-Thai Translation )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2404450 Chinese Morphology
 ระบบคำภาษาจีน
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404216   ไวยากรณ์จีน  ( Chinese Grammar )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404208   ระบบคำในภาษาจีน  ( Chinese Morphology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404451 Chinese Semantics and Syntax
 อรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ภาษาจีน
           P: 2404216   ไวยากรณ์จีน  ( Chinese Grammar )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404311   ภาษาจีนขั้นสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2404452 Study of Chinese Culture through Cinema
 การศึกษาวัฒนธรรมจีนผ่านภาพยนตร์
           P: 2404311   ภาษาจีนขั้นสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404443   วัฒนธรรมจีน  ( Chinese Culture )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2404453 Chinese Arts
 ศิลปะจีน
           P: 2404311   ภาษาจีนขั้นสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404318   วรรณคดีและปรัชญาจีน  ( Chinese Literature and Philosophy )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404311   ภาษาจีนขั้นสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404418   ศิลปะจีน  ( Chinese Arts )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404454 Chinese Calligraphy
 การเขียนพู่กันจีน
           P: 2404311   ภาษาจีนขั้นสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401111   ภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Fundamental Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404419   การเขียนพู่กันจีน  ( Chinese Calligraphy )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
2404455 Chinese Folk Tales and Proverbs
 นิทานสุภาษิตจีน
           P: 2404311   ภาษาจีนขั้นสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404420   นิทานสุภาษิตจีน  ( Chinese Folk Tales and Proverbs )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404456 Ancient Chinese Literature
 วรรณคดีจีนโบราณ
           P: 2404318   วรรณคดีและปรัชญาจีน  ( Chinese Literature and Philosophy )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2404457 Modern Chinese Literature
 วรรณคดีจีนสมัยใหม่
           P: 2404318   วรรณคดีและปรัชญาจีน  ( Chinese Literature and Philosophy )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2404458 Chinese Philosophy
 ปรัชญาจีน
           P: 2404318   วรรณคดีและปรัชญาจีน  ( Chinese Literature and Philosophy )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH