โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : จีนวิทยา
 หลักสูตร : 633240301 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี)
 ปีอ้างอิง : 2563
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มุ่งเน้นการผลิตครูสอนภาษาจีนมืออาชีพยุคใหม่ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะภาษาจีนให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรอบรู้ด้านภาษาจีน เรื่องเกี่ยวกับประเทศจีน วัฒนธรรมจีน เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์แห่งความเป็นครู สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง ทันสมัย สร้างหลักสูตรและห้องเรียนภาษาจีนที่มีความสุขให้แก่ผู้เรียนที่หลากหลาย
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลภาษาจีน รวมทั้งทักษะใน ด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยต่อการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป
        2. พัฒนาให้บัณฑิตมีทักษะการจัดการชั้นเรียน พัฒนาและวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบการเรียนการ สอนตลอดจนเป็นผู้สร้างสรรค์ ประเมิน และประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การเรียนรู้
        3. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะและศักยภาพความเป็นประชากรที่สอดคล้องกับความต้องการในยุค เศรษฐกิจดิจิตอล ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการทำงาน ภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยธำรงไว้ซึ่งคุณค่าความเป็นไทย
        4. สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะ สามารถร่วมมือกับชุมชนและผู้ปกครองใน การพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู
        5. สร้างบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการความรู้ กับศาสตร์ต่างๆ อีกทั้งมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
        6. พัฒนาให้บัณฑิตมีศักยภาพในการค้นคว้าข้อมูล ติดต่อสื่อสาร และใช้กระบวนการวิจัยและ การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากช่องทางและสื่อที่หลากหลาย

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006136 English for Career Development
 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006125   ภาษาอังกฤษ 4  ( English 4 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006137 Academic Oral Communication
 การพูดเชิงวิชาการ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 1.2 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ ไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะด้าน หน่วยกิตต่ำสุด : 110
 2.1 Teaching Profession Course วิชาชีพครู หน่วยกิตต่ำสุด : 41
 2.1.1 Theories and Practices Course กลุ่มทฤษฎีและปฏิบัติ หน่วยกิตต่ำสุด : 29
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2403103 Introduction to Professional Teachers
 ปริทัศน์ความเป็นครูมืออาชีพ
3 (2-2-5)
2403202 Curriculum and Learning Management Process
 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
           P: 2403103   ปริทัศน์ความเป็นครูมืออาชีพ  ( Introduction to Professional Teachers )   3 (2-2-5) 
3 (3-0-6)
2403203 Psychology for Learning Management in 21st Century
 จิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
           P: 2403103   ปริทัศน์ความเป็นครูมืออาชีพ  ( Introduction to Professional Teachers )   3 (2-2-5) 
3 (3-0-6)
2403204 Language and Culture for Communication
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
2403205 Innovation and Technology for Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
2403311 Learning Evaluation and Assessment
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
           P: 2403202   หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ( Curriculum and Learning Management Process )   3 (3-0-6) และ
           P: 2403203   จิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ( Psychology for Learning Management in 21st Century )   3 (3-0-6) 
3 (2-2-5)
2403312 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
           P: 2403202   หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ( Curriculum and Learning Management Process )   3 (3-0-6) และ
           P: 2403203   จิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ( Psychology for Learning Management in 21st Century )   3 (3-0-6) 
3 (2-2-5)
2403313 Learning for All
 การจัดการเรียนรู้สำหรับทุกคน
           P: 2403202   หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ( Curriculum and Learning Management Process )   3 (3-0-6) และ
           P: 2403203   จิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ( Psychology for Learning Management in 21st Century )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2403314 Future Learning Resources Management
 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้แห่งอนาคต
           P: 2403202   หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ( Curriculum and Learning Management Process )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2403401 Seminar on Chinese Teaching
 สัมมนาการสอนภาษาจีน
           P: 2403411   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ( Teaching Internship )   6 (0-18-6) 
2 (1-2-3)

 2.1.2 Practical Experience Course กลุ่มปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2403111 Practical Experience 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
           P: 2403103   ปริทัศน์ความเป็นครูมืออาชีพ  ( Introduction to Professional Teachers )   3 (2-2-5) 
2 (0-6-2)
2403213 Practical Experience 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
           P: 2403111   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1  ( Practical Experience 1 )   2 (0-6-2) 
4 (0-12-4)
2403411 Teaching Internship
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
           P: 2403213   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  ( Practical Experience 2 )   4 (0-12-4) 
6 (0-18-6)

 2.2 Major Required Courses วิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2403121 Elementary Chinese 1
 ภาษาจีนเบื้องต้น 1
6 (6-0-12)
2403122 Elementary Chinese 2
 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
           P: 2403121   ภาษาจีนเบื้องต้น 1  ( Elementary Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
6 (6-0-12)
2403123 Communicative Chinese 1
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
2403124 Chinese Pronunciation
 การออกเสียงภาษาจีน
3 (3-0-6)
2403125 Communicative Chinese 2
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 2403123   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1  ( Communicative Chinese 1 )   2 (2-0-4) 
2 (2-0-4)
2403221 Applied Chinese 1
 ภาษาจีนประยุกต์ 1
           P: 2403122   ภาษาจีนเบื้องต้น 2  ( Elementary Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
6 (6-0-12)
2403222 Applied Chinese 2
 ภาษาจีนประยุกต์ 2
           P: 2403221   ภาษาจีนประยุกต์ 1  ( Applied Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
6 (6-0-12)
2403223 Chinese for Teachers
 ภาษาจีนสำหรับครู
           P: 2403125   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2  ( Communicative Chinese 2 )   2 (2-0-4) 
2 (2-0-4)
2403224 Practical Chinese Grammar
 ไวยากรณ์ภาษาจีนเพื่อการใช้งาน
           P: 2403122   ภาษาจีนเบื้องต้น 2  ( Elementary Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2403322 Applied Classical Chinese
 ภาษาจีนโบราณประยุกต์
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2403323 Introduction to Contemporary Chinese
 ปริทัศน์ภาษาจีนร่วมสมัย
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2403324 Evolution of Chinese Characters and Chinese Characters Teaching
 วิวัฒนาการอักษรจีนและการสอนอักษรจีน
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2403325 Chinese Literature and Philosophy
 วรรณกรรมและปรัชญาจีน
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2403326 Chinese History
 ประวัติศาสตร์จีน
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2403331 Principles of Chinese Teaching
 หลักการสอนภาษาจีน
3 (2-2-5)
2403332 Analysis and Application on Chinese Teaching Materials
 การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แบบเรียนภาษาจีน
3 (3-0-6)
2404217 Introduction to China
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404211   ภาษาจีนระดับกลาง 1  ( Intermediate Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404305   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Courses วิชาเอกเลื่อก หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2403241 Audio-Visual Chinese and Oral Presentation
 โสต สื่อทัศน์ภาษาจีนและการนำเสนอปากเปล่า
           P: 2403125   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2  ( Communicative Chinese 2 )   2 (2-0-4) 
3 (3-0-6)
2403342 Chinese Reading and Writing for Media
 การอ่านและเขียนภาษาจีนจากสื่อ
           P: 2403125   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2  ( Communicative Chinese 2 )   2 (2-0-4) 
3 (3-0-6)
2403343 Chinese Proficiency Test Preparation
 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
3 (3-0-6)
2403345 Chinese Art and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมจีน
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2403444 Basic Chinese-Thai Translation
 การแปลภาษาจีน-ไทยเบื้องต้น
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH