โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : จีนวิทยา
 หลักสูตร : 633240201 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 ปีอ้างอิง : 2563
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนทั้งในเชิงทักษะการใช้ภาษา ความรู้และความเข้าใจที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมจีนการประยุกต์ใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจ รวมถึงมีทักษะในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมในวิชาชีพเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสากล
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจได้
        2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจ
        3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ในการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจได้

 1 General Education Course หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006136 English for Career Development
 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006125   ภาษาอังกฤษ 4  ( English 4 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006137 Academic Oral Communication
 การพูดเชิงวิชาการ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 1.2 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ ไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 105
 2.1 Core Course กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202221 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
           E2: 1202114   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ( Introduction to Economics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203121 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
1203203 Business Ethics and Good Governance
 จริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาล
3 (3-0-6)

 2.2 Chinese Language Course กลุ่มทักษะภาษาจีน หน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2404111 Fundamental Chinese 1
 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
           E2: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404112 Fundamental Chinese 2
 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
           P: 2404111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Fundamental Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404113 Sound System of Mandarin and Structures of Chinese Characters
 ระบบเสียงภาษาจีนและโครงสร้างตัวอักษรจีน
3 (3-0-6)
2404114 Chinese Listening and Speaking 1
 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
           P: 2404111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Fundamental Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404113   ระบบเสียงภาษาจีนและโครงสร้างตัวอักษรจีน  ( Sound System of Mandarin and Structures of Chinese Characters )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404113   ระบบเสียงภาษาจีนและโครงสร้างตัวอักษรจีน  ( Sound System of Mandarin and Structures of Chinese Characters )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404113   ระบบเสียงภาษาจีนและโครงสร้างตัวอักษรจีน  ( Sound System of Mandarin and Structures of Chinese Characters )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E1: 2404103   การฟังภาษาจีน 1  ( Chinese Listening 1 )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2404106   สนทนาภาษาจีน 1  ( Chinese Conversation 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404211 Intermediate Chinese 1
 ภาษาจีนระดับกลาง 1
           P: 2404112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Fundamental Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12)  
           หรือ
           E2: 2401111   ภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404212 Intermediate Chinese 2
 ภาษาจีนระดับกลาง 2
           P: 2404211   ภาษาจีนระดับกลาง 1  ( Intermediate Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12)  
           หรือ
           E2: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404213 Chinese Listening and Speaking 2
 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
           P: 2404114   การฟังและการพูดภาษาจีน 1  ( Chinese Listening and Speaking 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404103   การฟังภาษาจีน 1  ( Chinese Listening 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404106   สนทนาภาษาจีน 1  ( Chinese Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E1: 2404104   การฟังภาษาจีน 2  ( Chinese Listening 2 )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2404206   สนทนาภาษาจีน 2  ( Chinese Conversation 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.3 Knowledge of China Course กลุ่มความรู้เกี่ยวกับจีน หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2402304 Discussion on Economic History of China
 การอภิปรายประวัติเศรษฐกิจจีน
           P: 2402201   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1  ( Introduction to Business Chinese 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404217   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E1: 2404301   ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ  ( Ancient Chinese History )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2404414   เศรษฐกิจจีน  ( Chinese Economy )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402305 Introduction to Chinese Investment Law
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนในประเทศจีน
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404217   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2402404   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนในประเทศจีน  ( Introduction to Chinese Investment Law )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404217 Introduction to China
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404211   ภาษาจีนระดับกลาง 1  ( Intermediate Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404305   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404318 Chinese Literature and Philosophy
 วรรณคดีและปรัชญาจีน
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404314   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404306   วรรณคดีจีน  ( Chinese Literature )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404443 Chinese Culture
 วัฒนธรรมจีน
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404319   อารยธรรมจีน  ( Chinese Civilization )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404311   ภาษาจีนขั้นสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404302   วัฒนธรรมจีน  ( Chinese Culture )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.4 Major Required Courses กลุ่มวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2402201 Introduction to Business Chinese 1
 ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1
           P: 2404112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Fundamental Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2402202 Introduction to Business Chinese 2
 ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2
           P: 2402201   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1  ( Introduction to Business Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Fundamental Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2402203 Chinese Computer for Business
 คอมพิวเตอร์ภาษาจีนเชิงธุรกิจ
           P: 2402201   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1  ( Introduction to Business Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Fundamental Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404431   คอมพิวเตอร์ภาษาจีน  ( Chinese Computer )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402204 Business Chinese Conversation
 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ
           P: 2402201   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1  ( Introduction to Business Chinese 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404211   ภาษาจีนระดับกลาง 1  ( Intermediate Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404211   ภาษาจีนระดับกลาง 1  ( Intermediate Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404426   การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ  ( Business Chinese Conversation )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402306 Business Chinese Reading
 การอ่านภาษาจีนธุรกิจ
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2402401   การอ่านภาษาจีนธุรกิจ  ( Business Chinese Reading )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402307 Business Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2402402   การเขียนภาษาจีนธุรกิจ  ( Business Chinese Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402411 Business Chinese Translation
 การแปลภาษาจีนธุรกิจ
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2402403   การแปลภาษาจีนธุรกิจ  ( Business Chinese Translation )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402412 Chinese for Business Negotiation
 ภาษาจีนเพื่อการเจรจาธุรกิจ
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2402413 Senior Project
 โครงงานนักศึกษา
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2402414 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-6)

 2.5 Major Elective Courses กลุ่มวิชาชีพเลือก นักศึกษาต้องเลีอกรายวิชาในกลุ่มที่ 2.5.1 หรือ 2.5.2 ให้ครบ 9 หน่วยกิต และกลุ่มที่ 2.5.3 ให้เลือก 6 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.5.1 Manufacturing, Trade and International Trade Course กลุ่มวิชาเลือกด้านการผลิต การค้า และการนำเข้า-ส่งออก กรณีเลือกเรียนกลุ่มนี้ต้องเรียนให้ครบ 9 หน่วยกิต และเลือกจากกลุ่ม 2.5.3 อีก 6 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2402310 Chinese for International Trade
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2402303   ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ  ( Chinese for International Trade )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402311 Chinese for Manufacturing
 ภาษาจีนสำหรับงานด้านการผลิต
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2402312 Chinese for Logistics and Supply Chain
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2402313 Chinese for Free Trade and Trade Privileges
 ภาษาจีนสำหรับการค้าเสรีและสิทธิพิเศษทางการค้า
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)

 2.5.2 Service Industry Course กลุ่มวิชาเลือกด้านอุตสาหกรรมบริการ กรณีเลือกเรียนกลุ่มนี้ต้องเรียนให้ครบ 9 หน่วยกิต และเลือกจากกลุ่ม 2.5.3 อีก 6 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2402320 Chinese for Hotel Business
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404428   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม  ( Chinese for Hotel Business )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402321 Chinese for Airline Business
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404436   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน  ( Chinese for Airline Business )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402322 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2402323 Chinese for Health Care Business
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสุขภาพ
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2402324 Chinese for Public Relations
 ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404430   ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์  ( Chinese for Public Relations )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402325 Chinese for MICE and Event Management
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)

 2.5.3 Entrepreneurship Course กลุ่มวิชาเลือกด้านการเป็นผู้ประกอบการ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2402415 Chinese for Strategic Brand Management
 ภาษาจีนสำหรับกลยุทธ์การตลาดด้านตราสินค้า
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (2-2-5)
2402416 Chinese for Social Enterprise
 ภาษาจีนสำหรับกิจการเพื่อสังคม
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2402417 Chinese for Business Competency Development
 ภาษาจีนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะทางธุรกิจ
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (2-2-5)
2402418 Chinese for Competitive Strategies
 ภาษาจีนเพื่อกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ
           P: 2402202   ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  ( Introduction to Business Chinese 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
3 (2-2-5)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH