โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 หลักสูตร : 633180601 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 ปีอ้างอิง : 2563
 ปรัชญาของหลักสูตร
        ผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพทางกายสำหรับสังคมอนาคต
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นในความถูกต้อง และจรรยาบรรณการประกอบอาชีพ โดยมีทักษะโดดเด่นด้านการฝึกสอนการออกกำลังกายส่วนบุคคลทุกช่วงวัย
        2. มีทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสมรรถภาพทางกาย ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสามารถใช้ภาษาที่สามสำหรับการประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประกอบการอิสระในสังคม พหุวัฒนธรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมของโลกที่รองรับสังคมสูงวัย

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองรายวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-3-5)
1804212 Principles of Biochemistry for Health Sciences
 หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1102150   หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Principles of Biochemistry for Health Sciences )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1806107 Introduction to the Science of Exercise and Health
 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสุขภาพเบื้องต้น
2 (1-2-3)
1806108 Physics and Basic Movement
 ฟิสิกส์และการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1806109 Basic Anatomy for Sports Science
 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (2-2-5)
1806202 Exercise and Sports Psychology
 จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
3 (3-0-6)
1806217 Fundamental Exercise and Sports Physiology
 พื้นฐานสรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
3 (2-2-5)
1806303 Biomechanics in Sports
 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
           P: 1806203   ระบบร่างกายมนุษย์และสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 1  ( Human Body System and Exercise Physiology 1 )   3 (2-2-5) และ
           P: 1806207   วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  ( Kinesiology )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1806106    ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( Physics for Sports Science )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1806108   ฟิสิกส์และการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  ( Physics and Basic Movement )   2 (2-0-4) 
3 (2-2-5)
1806308 Exercise and Sports Nutrition
 โภชนาการการออกกำลังกายและกีฬา
3 (3-0-6)
1806314 Sports Medicine
 เวชศาสตร์การกีฬา
           P: 2102204   กายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( Anatomy for Sports Science )   3 (3-0-6) 
3 (2-2-5)
1806331 Sports Laws and Philosophy
 กฎหมายและปรัชญาทางการกีฬา
2 (2-0-4)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 58
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1806110 Physical Activity for Health
 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
1806213  Motor Learning
 การเรียนรู้การเคลื่อนไหว
3 (2-2-5)
1806218 Physical Performance Assessment
 การประเมินสมรรถนะทางกาย
3 (2-2-5)
1806219 Recovery and Sports Massage
 การฟื้นสภาพและการนวดทางการกีฬา
2 (1-2-3)
1806220 Sports Management and Business
 การจัดการทางการกีฬาและธุรกิจกีฬา
3 (3-0-6)
1806221 Sports Facilities and Technology
 สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการกีฬา
2 (1-2-3)
1806316 Research in Sports and Health Science
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3 (2-2-5)
1806322 Fundamental Sports Strength and Conditioning
 พื้นฐานการฝึกความแข็งแรงและสมรรถภาพร่างกายทางกีฬา
3 (2-2-5)
1806323 Applied Sports Strength and Conditioning
 การประยุกต์การฝึกความแข็งแรงและสมรรถภาพร่างกายทางกีฬา
           P: 1806322   พื้นฐานการฝึกความแข็งแรงและสมรรถภาพร่างกายทางกีฬา  ( Fundamental Sports Strength and Conditioning )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1806324 Personal Trainers
 การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
3 (2-2-5)
1806325 Group Exercise Instructor
 ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายแบบกลุ่ม
2 (1-2-3)
1806326 Leadership in Sports and Health
 ภาวะผู้นำทางการกีฬาและสุขภาพ
2 (1-2-3)
1806327 Sports Marketing and Sponsorship
 การตลาดกีฬาและสิทธิประโยชน์
3 (3-0-6)
1806328 Seminar in Sports and Health Science Research
 สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
           P: 1806316   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ( Research in Sports and Health Science )   3 (2-2-5) 
1 (0-3-1)
1806329 Sports and Health Innovation
 นวัตกรรมกีฬาและสุขภาพ
2 (1-2-3)
1806330 Startup in Sports and Health
 สตาร์ทอัพด้านกีฬาและสุขภาพ
3 (2-2-5)
1806455 Design Sports Training Plan
 การออกแบบแผนการฝึกซ้อมกีฬา
           P: 1806323   การประยุกต์การฝึกความแข็งแรงและสมรรถภาพร่างกายทางกีฬา  ( Applied Sports Strength and Conditioning )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1806456 Elderly Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3 (2-2-5)
1806457 Entrepreneurship in Sports and Health
 การเป็นผู้ประกอบการทางการกีฬาและสุขภาพ
3 (2-2-5)
1806458 Senior Project
 โครงงาน
           P: 1806328   สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ( Seminar in Sports and Health Science Research )   1 (0-3-1) 
2 (0-6-2)
1806459 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-6)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1806412 Thai Sports
 กีฬาไทย
1 (0-2-1)
1806434  Swimming
  ว่ายน้ำ
1 (0-2-1)
1806435  Water Safety
 ความปลอดภัยทางน้ำ
1 (0-2-1)
1806436 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
1806437 Yoga for Health
  โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
1806438 Martial Art
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (0-2-1)
1806439 Pilates for Health
  พิลาติสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
1806440  Athletics
  กรีฑา
1 (0-2-1)
1806441  Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
1806442 Tennis
 เทนนิส
1 (0-2-1)
1806443  Table Tennis
  เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
1806444  Golf
 กอล์ฟ
1 (0-2-1)
1806445 Football
  ฟุตบอล
1 (0-2-1)
1806446 Futsal
 ฟุตซอล
1 (0-2-1)
1806447  Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
1806448 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1)
1806449  Dancesport
 กีฬาลีลาศ
1 (0-2-1)
1806460 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (0-2-1)
1806461 Electronic Sports
 กีฬาอิเล็กทรอนิกส์
1 (0-2-1)
1806462 Functional Training
 การฝึกเพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหว
1 (0-2-1)
1806463 Running for Health
 การวิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH