โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 หลักสูตร : 633180401 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 ปีอ้างอิง : 2563
 ปรัชญาของหลักสูตร
        พลวัตของสุขภาพโลกเกิดขึ้นท่ามกลางยุคสมัยที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนในบริบทของโลกและข้ามเขตแดนได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนจำเป็นต้องมีความฉลาดทางด้านสุขภาพในการดูแลตนเอง ดังนั้นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะหลักตามมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสากลที่คำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งโดดเด่นในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารสุขภาพ กับประชาชนทุกกลุ่มได้ทันกับพลวัตสุขภาพโลก ตลอดจนสามารถพัฒนาระบบสุขภาพแบบยั่งยืน ภายใต้สังคมสูงวัย
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสากล ภายใต้สังคมสูงวัย ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และระบบสุขภาพชุมชนภายใต้พหุวัฒนธรรม
        2. มีความรู้และทักษะในการวินิจฉัย จัดการและแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ทั้งเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ ภายใต้พลวัตสุขภาพโลก รวมถึงเข้าใจกรอบความคิดการเป็นผู้ประกอบการอิสระ

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 106
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 2.1.1 Science and Mathematics Course กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองรายวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-3-5)
1804107 Physics for Health Science
 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 (1-0-2)
1804212 Principles of Biochemistry for Health Sciences
 หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1102150   หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Principles of Biochemistry for Health Sciences )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1804311 Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)

 2.1.2 Public Health Course กลุ่มวิชาสาธารณสุข หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804215 Public Health Sociology for Aging Society
 สังคมวิทยาการสาธารณสุขสำหรับสังคมสูงวัย
3 (3-0-6)
1804219 Public Health Microbiology
 จุลชีววิทยาสาธารณสุข
3 (2-3-5)
1804312 Public Health Nutrition
 โภชนาการสาธารณสุข
3 (3-0-6)
1804336 Principles of Public Health Laboratory Analysis
 หลักการวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
3 (2-3-5)
1804337 Pathophysiology for Public Health
 พยาธิสรีรวิทยาสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2102206 Basic Human Anatomy and Physiology
 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-2-5)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 65
 2.2.1 Health Promotion and Community Health Course กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน หน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804106 Introduction to Public Health
 การสาธารณสุขเบื้องต้น
1 (0-2-1)
1804218 Mental Health and Health Counseling
 สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
2 (1-2-3)
1804338 Global Health
 พลวัตสุขภาพโลก
2 (2-0-4)
1804341 Health Promotion and Behavioral Science
 การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์
3 (3-0-6)
1804431 Community Health
 อนามัยชุมชน
3 (2-2-5)
1804442 Health Literacy and Communication
 ความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ
2 (1-2-3)

 2.2.2 Disease Prevention, Disease Control, Epidemiology, Statistics and Public Health Research Course กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804216 Public Health Virology and Immunology
 ไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสาธารณสุข
3 (2-2-5)
1804329 Infectious and Emerging Diseases
 โรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่
           E1: 1804301   โรคติดเชื้อและการควบคุมโรค  ( Infectious Disease and Control )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1804307   โรคอุบัติใหม่และการควบคุมโรค  ( Emerging Disease and Control )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1804334 Non-infectious Diseases
 โรคไร้เชื้อ
3 (2-2-5)
1804339 Applied Biostatistics and Health Informatics
 ชีวสถิติประยุกต์และสารสนเทศสุขภาพ
3 (2-2-5)
1804402 Principles of Epidemiology
 หลักวิทยาการระบาด
3 (3-0-6)
1804409 Field Epidemiology
 วิทยาการระบาดภาคสนาม
           P: 1804402   หลักวิทยาการระบาด  ( Principles of Epidemiology )   3 (3-0-6) 
3 (2-2-5)
1804427 Public Health Research
 การวิจัยทางสาธารณสุข
           E1: 1801302   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Research in Health Science )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 2.2.3 Health Assessment, Primary Therapy, Rehabilitation and Referral System Course กลุ่มตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804306 Public Health Pharmacy
 เภสัชสาธารณสุข
3 (3-0-6)
1804333 Family Health
 อนามัยครอบครัว
3 (2-2-5)
1804342 Basic Health Assessment and Treatment
 การประเมินและการรักษาสุขภาพเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 2.2.4 Occupational Health and Environmental Health Course กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804214 Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 (2-2-5)
1804217 Vector Control and Parasitology in Public Health
 การควบคุมพาหะและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
1804331 Environmental Health
 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
1804441 Environmentally Sustainable Development for Community Economics
 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเสริมเศรษฐกิจชุมชน
1 (0-2-1)

 2.2.5 Public Health Administration and Public Health Laws Course กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804332 Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
           E1: 1803102   เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  ( Health Economics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1804443 Public Health Planning and Policy Development
 การพัฒนานโยบายและแผนด้านสาธารณสุข
3 (2-2-5)
1804444 Public Health Ethics and Laws
 จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข
3 (3-0-6)
1804445 Public Health Administration
 การบริหารสาธารณสุข
3 (2-2-5)

 2.3 Public Health Field Training Course การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชุมชนแบบบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804343 Public Health Field Training 1
 ฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข 1
4 (0-24-4)
1804446 Public Health Field Training 2
 ฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข 2
6 (0-36-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1810302 Business Management and Health Marketing
 การจัดการธุรกิจและการตลาดสุขภาพ
3 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH