โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : Undergraduate
 สำนักวิชา : School of Information Technology
 หลักสูตร : 633130101 : Bachelor of Science Program in Digital Technology for Business Innovation
 ปีอ้างอิง : 2563
 ปรัชญาของหลักสูตร
        เพื่อผลิตบัณฑิตที่ใช้เทคโนยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการประกอบหรือสร้างธุรกิจดิจิทัลในระดับสากลที่มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโดยคิดอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ครอบคลุมตั้งแต่การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ นักการตลาด นักขาย รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาการข้อมูล ทั้งยังเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับสากล อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในส่วนรวมอย่างยั่งยืน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านธุรกิจดิจิทัล สามารถบูรณาการวิชาการ และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการหรือตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
        2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการใช้ระบบและซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องรวมไปถึงวิทยาการข้อมูล (Data Science)
        3. มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า ด้วยตัวเอง ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
        4. มีความคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความเป็นผู้นำ
        5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเสียสละ และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Courses กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Courses กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Requirement Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 84
 2.1 Core Courses กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301111 Innovative and Logical Design for Interactive Programming
 การออกแบบเชิงนวัตกรรมและตรรกะสำหรับการโปรแกรมแบบมีปฏิสัมพันธ์
3 (2-2-5)
1301112 Customer Behavior Analysis and User Experience Design
 การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
3 (3-0-6)
1301204 Visual Art and Multimedia Technology
 ทัศนศิลป์และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
1301205 Personality and Public Speaking for Digital Business
 บุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะเพื่อธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)
1301301 Digital Business Security, Law and Taxation
 ความปลอดภัย กฎหมาย และภาษีอากร ทางธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301113 Digital Business Initiation in Practice
 การเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
1301114 Mathematics and Statistics for Digital Business
 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
1301115 Social Media, Digital Marketing, and E-Business Applications
 สื่อโซเชียล การตลาดดิจิทัล และอีบิซิเนสแอพพลิเคชั่น
3 (2-2-5)
1301116 Digital Business Transformation and Development
 การปฏิรูปและการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
1301117 Digital Branding and Engagement
 การสร้างแบรนด์และการมีส่วนร่วมแบบดิจิทัล
3 (3-0-6)
1301206 Digital Business Ecosystem and Management
 ระบบนิเวศและการจัดการธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)
1301207 Digital Business in International Environments
 ธุรกิจดิจิทัลในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1301208 Digital Business Partnership Development
 การพัฒนาหุ้นส่วนทางธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)
1301209 Introduction to Business Data Analytics
 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1301210 Innovation and Creativity Management for Sustainability
 นวัตกรรมและการจัดการความคิดสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน
3 (3-0-6)
1301213 Business Information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศธุรกิจ
3 (3-0-6)
1301302 Project Management for Digital Business
 การจัดการโครงการสำหรับธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)
1301303 Digital Business Data Management
 การจัดการข้อมูลธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
1301304 Modern Technology and AI in Business
 เทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจ
3 (2-2-5)
1301305 Digital Technology Senior Project
 โครงงานนักศึกษาเชิงเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (0-9-3)

 2.3 Major Elective Courses กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1 Business Data Analyst เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301306 Business Data Preparation
 การเตรียมข้อมูลธุรกิจ
3 (2-2-5)
1301401 Business Data Visualization
 การสร้างภาพข้อมูลธุรกิจ
3 (2-2-5)
1301402 Business Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูลธุรกิจ
3 (2-2-5)
1301403 Social Media Analytics
 การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์
3 (2-2-5)
1301404 Business Data Analytics in Practice
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเชิงปฏิบัติการ
3 (2-2-5)

 2.3.2 Digital Leveraged Entrepreneur เน้นการเป็นผู้ประกอบการที่ยกระดับธุรกิจด้วยดิจิทัล หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301307 Startup and Freelancer
 สตาร์ทอัพและอาชีพอิสระ
3 (2-2-5)
1301405 Value Creation in Digital Business
 การสร้างมูลค่าทางธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
1301406 Digital Business Solution Ideation
 การสร้างแนวคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
1301407 Negotiation and Pitching
 การเจรจาต่อรองและการพิทชิง
3 (3-0-6)
1301408 Online Fundraising
 การระดมทุนออนไลน์
3 (2-2-5)

 2.3.3 Digital Driven Marketing เน้นการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301308 Customer Relationship Management System
 ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (2-2-5)
1301409 Digital Technology Solution for Marketing Research
 การวิจัยตลาดโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
1301417 Advanced Branding for Digital Business
 การสร้างแบรนด์ขั้นสูงเพื่อธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)
1301418 Identity of Top Digital Marketer
 อัตลักษณ์ของนักการตลาดดิจิทัลแนวหน้า
3 (2-2-5)
1301419 Digital Marketing in Practice
 การปฏิบัติการตลาดดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2.4 Co-operative Education กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301499 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-9)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH