โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 633120201 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 ปีอ้างอิง : 2563
 ปรัชญาของหลักสูตร
        เศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมแห่งอนาคต (Economics for future society)” โดยหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการ ตั้งคำถาม วิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในยุคโลกปั่นป่วน (Disruptive world) ร่วมสร้างสรรค์รูปแบบทางเศรษฐกิจแห่งวิถีโลกอนาคต สามารถประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในภูมิภาคและโลก เข้าใจพลวัตเศรษฐกิจชายแดนอย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัย มีทักษะในการบริหาร จัดการข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันและสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ในสังคมดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีทักษะการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมและใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความซื่อสัตย์ คำนึงถึงส่วนรวม ยึดมั่นในความถูกต้องและกล้าแสดงออกเชิงจริยธรรม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อมุ่งผลิตนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นนวัตกรที่มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการตั้งคำถาม วิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในยุคโลกปั่นป่วน (Disruptive world) ร่วมสร้างสรรค์รูปแบบทางเศรษฐกิจแห่งวิถีโลกอนาคต สามารถประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในภูมิภาคและโลก เข้าใจพลวัตเศรษฐกิจชายแดนอย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัย มีทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันและสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ในสังคมดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีทักษะการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมและใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความซื่อสัตย์ คำนึงถึงส่วนรวม ยึดมั่นในความถูกต้องและกล้าแสดงออกเชิงจริยธรรม

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 87
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201117 Fundamentals of Accounting
 การบัญชีขั้นพื้นฐาน
           E2: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5)  และ
           E1: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-2-5)
1202112 Microeconomics
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
1202113 Macroeconomics
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
1202117 Computational Methods in Economics
 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
1202212 Economic Statistics
 สถิติเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
1202217 Applied Economics
 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา 1202402 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) แทนรายวิชา 1202403 สหกิจศึกษา ได้หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202118 Communication in Business and Economics
 การสื่อสารทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1202216 All about Trends
 แนวโน้มเศรษฐกิจแห่งอนาคต
3 (3-0-6)
1202218 Economics of Financial Market and Institution
 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202219 Economics of International Trade and Investment
 เศรษฐศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202220 Introduction to Econometrics
 เศรษฐมิติเบื้องต้น
           P: 1202212   สถิติเศรษฐศาสตร์  ( Economic Statistics )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1202304 Development Economics
 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202305 Thai and Global Economy
 เศรษฐกิจไทยและโลก
3 (3-0-6)
1202306 Data Analytics for Business and Economics
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1202307 Economics of International Finance
 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202308 Fiscal Policy and Taxation
 นโยบายการคลังและภาษี
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202361 Economic History
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202398 Research Methodology
 ระเบียบวิธีการวิจัย
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1202301   ระเบียบวิธีการวิจัย  ( Research Methodology )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1202399 Project Feasibility Analysis
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1202302   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  ( Project Feasibility Analysis )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1202403 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1202402   การศึกษาค้นคว้าอิสระ  ( Independent Study )   6 (0-40-6) 
                    หมายเหตุ  สามารถเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระเเทนสหกิจศึกษาได้
 
6 (0-40-6)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกในกลุ่มต่อไปนี จำนวน 24 หน่วยกิต (สามารถเลือกจากต่างกลุ่มได้) แต่หากต้องการให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่ม นักศึกษาสามารถเลือกลงรายวิชาในกลุ่มนั้นๆ ตามรายละเอียดังต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 24
 2.3.1 Applied Economics กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202309 Agricultural Development Economics
 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202310 Behavioral Economics
 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
3 (3-0-6)
1202312 Contemporary Chinese Economy
 เศรษฐกิจจีนร่วมสมัย
3 (3-0-6)
1202313 Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3 (3-0-6)
1202314 Special Topic in Applied Economics 1
 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 1
3 (3-0-6)
1202315 Special Topic in Applied Economics 2
 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 2
3 (3-0-6)
1202316 Special Topic in Applied Economics 3
 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3
3 (3-0-6)
1202342 International Business in Practice
 การปฏิบัติทางธุรกิจระหว่างประเทศ
           P: 1202241   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ( International Economics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202219   เศรษฐศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  ( Economics of International Trade and Investment )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202343 Economics of Regional Integration
 เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระดับภูมิภาค
           P: 1202241   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ( International Economics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202383 Gender Economics
 เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202386 Forecasting in Economics and Business
 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
           P: 1202311   เศรษฐมิติ  ( Econometrics )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1202220   เศรษฐมิติเบื้องต้น  ( Introduction to Econometrics )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1202387 Geographical Economics
 ภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202411 Cross-Border Economy
 เศรษฐกิจชายแดน
           P: 1202241   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ( International Economics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202219   เศรษฐศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  ( Economics of International Trade and Investment )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202413 Industrial Organization
 เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202423 ASEAN Economy
 เศรษฐกิจอาเซียน
           P: 1202241   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ( International Economics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202424 Ecological and Environmental Economics
 นิเวศเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1202397   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ( Natural Resource and Environmental Economics )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1202425 Labor Economics and Demographic Analysis
 เศรษฐศาสตร์แรงงานและการวิเคราะห์ประชากรศาสตร์
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202426 Sufficiency Economy and Buddhist Economics
 เศรษฐกิจพอเพียงและพุทธเศรษฐศาสตร์
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202465 Economics of Cross-Border Resources Management
 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรข้ามพรมแดน
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202482 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
           P: 1202213   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomic Theory )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202494 Corporate Finance for Economics
 การเงินธุรกิจสำหรับเศรษฐศาสตร์
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 2.3.2 Business Management กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203121 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
1203212 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201211   หลักการบัญชี 2  ( Principles of Accounting 2 )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203305 Integrated Marketing Communications
 การสื่อการการตลาดเชิงบูรณาการ
           P: 1203121   หลักการตลาด  ( Principles of Marketing )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203307 Business Negotiation and Conflict Management
 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจและการบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
1203309 Business Competitive Strategies
 กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
1203310 Business Competency Development
 การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจ
3 (3-0-6)
1203317 Financial Management in Digital Era
 การจัดการทางการเงินในยุคดิจิตอล
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1301342 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
           E2: 1301317   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ( Management Information Systems )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301410 Digital Marketing
 การตลาดในยุคดิจิตอล
           E2: 1301383   การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic Commerce )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301412 Information Technology for Investment
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการลงทุน
3 (3-0-6)

 2.3.3 Logistics and Supply Chain Management กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209101 Introduction to Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น
           E2: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1209102   หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ( Principles of Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209204 Transportation System and Distribution Management
 ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209326   ระบบการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า  ( Transportation System and Distribution Network )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1209205 Warehouse Management System and Inventory Management
 ระบบคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210326   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการบิน  ( Aviation Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209212   การจัดการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง  ( Warehouse and Inventory Management )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1209313 Technology and Innovation for Logistics and Supply Chain
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (2-2-5)
1209314 Computer and Technology Applications for Logistics Problem Solving
 การใช้โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีสำหรับการแก้ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) และ
           P: 1209203   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจ  ( Quantitative Analysis for Business Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) และ
           P: 1209207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) และ
           P: 1209209   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209355   การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานโลจิสติกส์  ( Computer Application in Logistics )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1209315 Green and Sustainable Supply Chain Management
 การจัดการโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1209321 Cross Border E-commerce
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบข้ามพรมแดน
3 (3-0-6)
1209440 Data Analytic in Supply Chain
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านโซ่อุปทาน
           P: 1209314   การใช้โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีสำหรับการแก้ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์  ( Computer and Technology Applications for Logistics Problem Solving )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209353   เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  ( Tools for Data Analysis )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)

 2.3.4 Tourism Management กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1205310 Business Venture and Entrepreneurship for Service Industry
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
           E2: 1205318   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจบริการ  ( Business Venture and Entrepreneurship for Service Business )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1205317 ASEAN Tourism
 การท่องเที่ยวอาเซียน
3 (2-2-5)
1205347 Cross Border Tourism in Greater Mekong Subregion
 การท่องเที่ยวข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
           E2: 1205346   การจัดการการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน  ( Border Crossing Tourism (BCT) Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205414 Cross Cultural Communication for Service Industry
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
           E2: 1205412   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับธุรกิจบริการ  ( ASEAN Cross-Cultural Communication for Service Business )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205416 Strategic Management for Service Industry
 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
           E2: 1205413   การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ  ( Strategic Management for Service Business )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1205444 Tourism Social Enterprise Management
 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสังคม
           E2: 1205352   การจัดการวิสาหกิจการท่องเที่ยว  ( Small Medium Tourism Enterprise (SMTEs) Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1207201 Tourism and Hospitality Industry Marketing
 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1207305 MICE and Event Management
 การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเวนท์
           E2: 1205306   หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมหกรรมและไมซ์  ( Fundamentals of Event and MICE )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1205332   การจัดการธุรกิจ MICE  ( MICE Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH