โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 633110201 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (สหกิจศึกษา)
 ปีอ้างอิง : 2563
 ปรัชญาของหลักสูตร
        เคมีประยุกต์เป็นสหวิทยาการที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเคมีและศาสตร์ต่างแขนง ซึ่งเป็นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม การดำรงชีพของคนในชาติ หลักสูตรเคมีประยุกต์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะทางเคมี ทักษะด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการดำเนินชีวิต สามารถบูรณาการความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมสร้างสรรค์ต้นแบบนวัตกรรมเคมีด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อันจะนำไปสู่การต่อยอดใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงวิชาการ ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับการแข่งขันระดับประเทศและระดับสากล ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก บนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ความสามารถและมีทักษะเฉพาะทางเคมี
        2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมคิดค้นต้นแบบนวัตกรรม ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
        3. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
        4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 Core Course วิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102109 Fundamentals of Chemistry
 พื้นฐานทางเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5)  
4 (3-3-7)
1102111 Applied Chemistry Character 1
 อัตลักษณ์ความเป็นเคมีประยุกต์ 1
2 (1-3-3)
1102226 Applied Chemistry Character 2
 อัตลักษณ์ความเป็นเคมีประยุกต์ 2
2 (1-3-3)
1102318 Applied Chemistry Character 3
 อัตลักษณ์ความเป็นเคมีประยุกต์ 3
2 (1-3-3)
1103108 Fundamentals of Biology
 พื้นฐานทางชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5)  
4 (3-3-7)
1104107 Fundamental Physics
 พื้นฐานทางฟิสิกส์
4 (3-3-7)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1106104 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1106283 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง
           E2: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (2-3-5)

 2.2 Required Course วิชาเฉพาะด้านบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102211 Analytical Chemistry 1
 เคมีวิเคราะห์ 1
4 (3-3-7)
1102212 Analytical Chemistry 2
 เคมีวิเคราะห์ 2
           P: 1102211   เคมีวิเคราะห์ 1  ( Analytical Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1102224 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4 (3-3-7)
1102225 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
           P: 1102224   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  ( Physical Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102227 Chemical Safety and Managements
 ความปลอดภัยและการจัดการสารเคมี
3 (3-0-6)
1102231 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
4 (3-3-7)
1102232 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
           P: 1102231   เคมีอินทรีย์ 1  ( Organic Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1102253 Biochemistry
 ชีวเคมี
           P: 1102231   เคมีอินทรีย์ 1  ( Organic Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1102311 Spectroscopic Methods in Chemistry
 วิธีทางสเปกโทรสโคปีในเคมี
           P: 1102212   เคมีวิเคราะห์ 2  ( Analytical Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102319 Innovation in Chemistry
 นวัตกรรมทางเคมี
3 (2-3-5)
1102320 Validation Verification and Quality Assurance of Analytical Method
 การตรวจสอบความถูกต้องและการประกันคุณภาพของวิธีการวิเคราะห์
3 (3-0-6)
1102341 Inorganic Chemistry 1
 เคมีอนินทรีย์ 1
4 (3-3-7)
1102342 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
           P: 1102341   เคมีอนินทรีย์ 1  ( Inorganic Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102467 Special Problem in Applied Chemistry
 ปัญหาพิเศษทางเคมีประยุกต์
3 (0-9-3)
1102491 Seminar
 สัมมนา
1 (0-3-1)
1108260 Introduction to Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
1112104 Soft Skills for Science and Engineering Professionals
 จรณทักษะสำหรับอาชีพทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
1 (0-3-1)

 2.3 Required Course (Cooperative Education) วิชาเฉพาะด้านบังคับกลุ่มสหกิจศึกษา หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102497 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1102498   ฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ  ( Oversea Training )   6 (0-40-6) 
                    หมายเหตุ  สามารถลงเเทนสหกิจศึกษา
 
6 (0-40-6)

 2.4 Elective Course วิชาเฉพาะด้านเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102414 Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
1102415 Selected Topics in Applied Chemistry
 หัวข้อเฉพาะทางเคมีประยุกต์
3 (3-0-6)
1102416 Natural Products Chemistry
 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-6)
1102417 Introduction to Medicinal Chemistry
 เคมีทางยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1102418 Instrumental Analysis
 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
4 (2-6-6)
1102419 Chemical Sensors
 เซ็นเซอร์เคมี
3 (2-3-5)
1108440 Structural Design and Applications of Polymers
 การออกแบบโครงสร้างและการประยุกต์ใช้งานพอลิเมอร์
4 (2-6-6)
1108448 Polymer Processing
 การขึ้นรูปพอลิเมอร์
3 (2-3-5)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH