โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : 633100601 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 ปีอ้างอิง : 2563
 ปรัชญาของหลักสูตร
         ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งในเชิงทักษะการใช้ภาษา การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ ความเข้าใจด้านสังคมพหุวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในทางวิชาการ ธุรกิจ และการพัฒนาสังคม รวมถึงทักษะในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมในวิชาชีพเพื่อเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสากล
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ขจัดความขัดแย้งในสังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        2. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานในหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ
        3. บัณฑิตมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษาเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ตนเองและสังคม

 1 General Education Course หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
100xxxx Foreign Language 1
 ภาษาต่างประเทศ 1
3 (3-0-6)
100xxxx Foreign Language 2
 ภาษาต่างประเทศ 2
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.1 Language Courses for Native Chinese Student ภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่เรียนเพิ่มจากภาษาไทย อย่างน้อยภาษาละ 6 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1008111 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
           E2: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5)  
           หรือ
           E2: 1008123   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (2-3-5)
1008112 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
           P: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1008106   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2  ( Basic Japanese 2 )   3 (2-3-5)  
           หรือ
           E2: 1008124   ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (2-3-5)
1008113 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
           P: 1008112   ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008106   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2  ( Basic Japanese 2 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1008107   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3  ( Basic Japanese 3 )   3 (2-3-5)  
           หรือ
           E2: 1008125   ภาษาญี่ปุ่น 3  ( Japanese 3 )   3 (3-0-6)  
3 (2-3-5)
1008114 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
           P: 1008113   ภาษาญี่ปุ่น 3  ( Japanese 3 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008107   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3  ( Basic Japanese 3 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1008108   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4  ( Basic Japanese 4 )   3 (2-3-5)  
           หรือ
           E2: 1008126   ภาษาญี่ปุ่น 4  ( Japanese 4 )   3 (3-0-6)  
3 (2-3-5)
1008307 Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
1008308 Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
           P: 1008301   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008307   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008321 Myanmar 1
 ภาษาพม่า 1
           E2: 1008121   ภาษาพม่า 1  ( Burmese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008322 Myanmar 2
 ภาษาพม่า 2
           P: 1008121   ภาษาพม่า 1  ( Burmese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008321   ภาษาพม่า 1  ( Myanmar 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008122   ภาษาพม่า 2  ( Burmese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1009101 French 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
1009102 French 2
 ภาษาฝรั่งเศส 2
           P: 1009101   ภาษาฝรั่งเศส 1  ( French 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1009000   ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้สอน  ( With the Consult of Instructor )   0 (0-0-0) 
3 (3-0-6)
1009108 French 3
 ภาษาฝรั่งเศส 3
           P: 1009102   ภาษาฝรั่งเศส 2  ( French 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1009310 Spanish 1
 ภาษาสเปน 1
3 (3-0-6)
1009311 Spanish 2
 ภาษาสเปน 2
           P: 1009310   ภาษาสเปน 1  ( Spanish 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1020307 Basic Filipino 1
 ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
1020313 Basic Filipino 2
 ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 2
           P: 1020307   ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 1  ( Basic Filipino 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1020314 Bahasa Indonesia 1
 บาฮาซาอินโดนีเซีย 1
           E2: 1020308   ภาษาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020315 Bahasa Indonesia 2
 บาฮาซาอินโดนีเซีย 2
           P: 1020314   บาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020308   ภาษาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020309   ภาษาอินโดนีเซีย 2  ( Bahasa Indonesia 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.2 Language Courses for Non-Native Chinese Student ภาษาต่างประเทศอื่นสำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ (ยกเว้น นศ.ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่) หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1008111 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-3-5)
1008114 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
3 (2-3-5)
1008307 Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
1008308 Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6)
1008321 Myanmar 1
 ภาษาพม่า 1
3 (3-0-6)
1008322 Myanmar 2
 ภาษาพม่า 2
3 (3-0-6)
1009101 French 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
1009102 French 2
 ภาษาฝรั่งเศส 2
3 (3-0-6)
1009108 French 3
 ภาษาฝรั่งเศส 3
3 (3-0-6)
1009110  French for Business 2
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
1009311 Spanish 2
 ภาษาสเปน 2
3 (3-0-6)
1020307 Basic Filipino 1
 ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
1020313 Basic Filipino 2
 ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
1020314 Bahasa Indonesia 1
 บาฮาซาอินโดนีเซีย 1
3 (3-0-6)
1020315 Bahasa Indonesia 2
 บาฮาซาอินโดนีเซีย 2
3 (3-0-6)
2408103 Chinese 3
 ภาษาจีน 3
           P: 2408102   ภาษาจีน 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1007210   ภาษาจีนกลาง 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6)  หรือ
           E2: 2408003   ภาษาจีนกลาง 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408104 Chinese 4
 ภาษาจีน 4
           P: 2408103   ภาษาจีน 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408003   ภาษาจีนกลาง 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 2408004   ภาษาจีนกลาง 4  ( Chinese 4 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007213   ภาษาจีนกลาง 4  ( Chinese 4 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006152 English Reading and Writing 1
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1
           E2: 1006246   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1  ( English Reading and Writing 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006153 English Reading and Writing 2
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006152   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1  ( English Reading and Writing 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006247   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2  ( English Reading and Writing 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006161 English Conversation and Discussion
 การสนทนาและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ
           E2: 1006144   การสนทนาและการอภิปรายในภาษาอังกฤษ  ( English Conversation and Discussion )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006252 Introduction to English Linguistics
 ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
           P: 1006152   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1  ( English Reading and Writing 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006248   ความรู้เบื้องต้นทางภาษาและภาษาศาสตร์  ( Introduction to Language and Linguistics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006254 Introduction to English Literature
 ความรู้เบื้องต้นทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
           P: 1006153   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2  ( English Reading and Writing 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006161   การสนทนาและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ  ( English Conversation and Discussion )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006249   รากฐานและการวิเคราะห์งานวรรณกรรม  ( Foundations and Analysis of Literary Works )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006489 Senior Project
 โครงงานนักศึกษา
           P: 1006337   การเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Writing )   3 (3-0-6) และ
           P: 1006351   วรรณกรรมโลก  ( World Literature )   3 (3-0-6) และ
           P: 1006360   ภาษาอังกฤษในสังคมโลก  ( English in Global Context )   3 (3-0-6) และ
           P: 1006384   การแปล 3  ( Translation 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006378   การสื่อสารระหว่างภาษา 3  ( Interlingual Communication 3 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006494 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-6)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 63
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001120 Thai Academic Reading and Writing
 การอ่านและเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
           E2: 1001119   ฝึกปฏิบัติการเขียนภาษาไทย  ( Thai Language Writing Practice )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005122   การสนทนาต่างสถานการณ์  ( Conversation in Various Situations )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  การเทียบรายวิชา 1005122 เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้ลงเรียนแทนรายวิชา 1001120
 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  การเทียบรายวิชา 1005121 เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้ลงเรียนแทนรายวิชา 1001120
 
3 (3-0-6)
1006162 English Presentation
 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
           P: 1006161   การสนทนาและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ  ( English Conversation and Discussion )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006144   การสนทนาและการอภิปรายในภาษาอังกฤษ  ( English Conversation and Discussion )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006245   การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  ( English Presentation )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006253 Digital Media Literacy
 ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
           P: 1006153   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2  ( English Reading and Writing 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006255 Classics of English Literature
 วรรณกรรมคลาสสิกภาษาอังกฤษ
           P: 1006254   ความรู้เบื้องต้นทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษ  ( Introduction to English Literature )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006249   รากฐานและการวิเคราะห์งานวรรณกรรม  ( Foundations and Analysis of Literary Works )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006256 Study of Poetry and Drama
 การศึกษากวีนิพนธ์และบทละคร
           P: 1006254   ความรู้เบื้องต้นทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษ  ( Introduction to English Literature )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006249   รากฐานและการวิเคราะห์งานวรรณกรรม  ( Foundations and Analysis of Literary Works )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006257 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
           P: 1006252   ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ  ( Introduction to English Linguistics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006258 Cross-Cultural Communication
 ทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
           P: 1006153   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2  ( English Reading and Writing 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006341   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  ( Cross-Cultural Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006259 Principles and Theories of Second Language Learning
 หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง
           P: 1006273   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3  ( English Reading and Writing 3 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006261 Translation 1
 การแปล 1
           P: 1001120   การอ่านและเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ  ( Thai Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) และ
           P: 1006153   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2  ( English Reading and Writing 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1006277   การสื่อสารระหว่างภาษา 1  ( Interlingual Communication 1 )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ   เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้ลงเรียนแทนรายวิชา 1006261 (For non native Thai students, 1006277 Interlingual Communication1 is equivalent to 1006261 Translation 1.)
 
3 (3-0-6)
1006273 English Reading and Writing 3
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006153   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2  ( English Reading and Writing 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006337 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
           P: 1006273   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3  ( English Reading and Writing 3 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006346   การเขียนทางวิชาการ  ( Academic Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006338 English Phonology
 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
           P: 1006257   สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  ( English Phonetics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006339 English Syntax
 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
           P: 1006252   ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ  ( Introduction to English Linguistics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006248   ความรู้เบื้องต้นทางภาษาและภาษาศาสตร์  ( Introduction to Language and Linguistics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006350 Study of Narrative
 การศึกษาเรื่องเล่า
           P: 1006254   ความรู้เบื้องต้นทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษ  ( Introduction to English Literature )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006249   รากฐานและการวิเคราะห์งานวรรณกรรม  ( Foundations and Analysis of Literary Works )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006351 World Literature
 วรรณกรรมโลก
           P: 1006350   การศึกษาเรื่องเล่า  ( Study of Narrative )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006360 English in Global Context
 ภาษาอังกฤษในสังคมโลก
           P: 1006338   สัทวิทยาภาษาอังกฤษ  ( English Phonology )   3 (3-0-6) และ
           P: 1006339   วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ  ( English Syntax )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006379 Innovation and Technology in Language Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนภาษา
           P: 1006385   การออกแบบการเรียนการสอน  ( Instructional Design )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006367   นวัตกรรมเพื่อการสอนและการเรียนภาษา  ( Innovation in Language Teaching and Learning )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006383 Translation 2
 การแปล 2
           P: 1006261   การแปล 1  ( Translation 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1006377   การสื่อสารระหว่างภาษา 2  ( Interlingual Communication 2 )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้ลงเรียนแทนรายวิชา 1006383 (For non native Thai students, 1006377 Interlingual Communication2 is equivalent to 1006383 Translation 2)
 
3 (3-0-6)
1006384 Translation 3
 การแปล 3
           P: 1006383   การแปล 2  ( Translation 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1006378   การสื่อสารระหว่างภาษา 3  ( Interlingual Communication 3 )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้ลงเรียนแทนรายวิชา 1006384 (For non native Thai students, 1006378 Interlingual Communication3 is equivalent to 1006384 Translation 3)
 
3 (3-0-6)
1006385 Instructional Design
 การออกแบบการเรียนการสอน
           P: 1006259   หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง  ( Principles and Theories of Second Language Learning )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006407 Business Writing
 การเขียนเชิงธุรกิจ
           P: 1006273   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3  ( English Reading and Writing 3 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006373   การเขียนเชิงธุรกิจขั้นพื้นฐาน  ( Basic Business Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006502 Pragmatics for Intercultural Communication
 วัจนปฏิบัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
           P: 1006339   วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ  ( English Syntax )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006503 Literature in Media
 วรรณกรรมในสื่อ
           P: 1006255   วรรณกรรมคลาสสิกภาษาอังกฤษ  ( Classics of English Literature )   3 (3-0-6) และ
           P: 1006256   การศึกษากวีนิพนธ์และบทละคร  ( Study of Poetry and Drama )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006504 English for Healthcare Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการด้านสุขภาพ
           E2: 1006451   ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการด้านสุขภาพ  ( English for Healthcare Service Industry )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006505 Public Speaking
 การพูดในที่ประชุมชน
           P: 1006162   การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  ( English Presentation )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006411   การพูดในที่ประชุมชน  ( Public Speaking )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006506 Specialized Translation
 การแปลเฉพาะทาง
           P: 1006261   การแปล 1  ( Translation 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006507 Research and Seminar
 การวิจัยและสัมมนา
           P: 1006162   การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  ( English Presentation )   3 (3-0-6) และ
           P: 1006337   การเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006412   การวิจัยและสัมมนา  ( Research and Seminar )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006508 Language and Society
 ภาษากับสังคม
           P: 1006339   วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ  ( English Syntax )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006423   ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์เชิงสังคม  ( Introduction to Sociolinguistics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006509 Environment, Literature and Culture
 สิ่งแวดล้อม วรรณกรรม และวัฒนธรรม
           P: 1006350   การศึกษาเรื่องเล่า  ( Study of Narrative )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006510 English for Business and Entrepreneurship
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
           P: 1006162   การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  ( English Presentation )   3 (3-0-6) และ
           P: 1006273   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3  ( English Reading and Writing 3 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006511 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพ
           P: 1006162   การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  ( English Presentation )   3 (3-0-6) และ
           P: 1006273   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3  ( English Reading and Writing 3 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006512 Course Design
 การออกแบบหลักสูตรรายวิชา
           P: 1006385   การออกแบบการเรียนการสอน  ( Instructional Design )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006513 Consecutive Interpretation
 การล่ามแบบพูดตาม
           P: 1006162   การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  ( English Presentation )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006601 Creative Writing
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
           P: 1006350   การศึกษาเรื่องเล่า  ( Study of Narrative )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006429   การเขียนเชิงสร้างสรรค์  ( Creative Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006602 Selected Topics in Linguistics
 ประเด็นเลือกสรรทางภาษาศาสตร์
           P: 1006338   สัทวิทยาภาษาอังกฤษ  ( English Phonology )   3 (3-0-6) และ
           P: 1006339   วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ  ( English Syntax )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006426   การอ่านประเด็นเลือกสรรทางภาษาศาสตร์  ( Selected Reading in Linguistics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006603 Selected Topics in English Literature
 ประเด็นเลือกสรรทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
           P: 1006351   วรรณกรรมโลก  ( World Literature )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006604 English for Services and Hospitality Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
           E2: 1006372   ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อธุรกิจการบริการ  ( Introduction to English Services and Hospitality )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006605 Design Thinking for Content Creators
 การคิดเพื่อการออกแบบสำหรับผู้สร้างเนื้อหา
           P: 1006273   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3  ( English Reading and Writing 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006385   การออกแบบการเรียนการสอน  ( Instructional Design )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006606 Simultaneous Interpretation
 การล่ามแบบพูดพร้อม
           P: 1006162   การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  ( English Presentation )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH