โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : การแพทย์บูรณาการ
 หลักสูตร : 623250300 : การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต แพทย์แผนจีนที่มี ความรู้ ความสามารถ ตามประกาศ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน และ ขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน รวมถึงมีทักษะด้านการผลิต และ แปรรูปสมุนไพรที่โดดเด่น สามารถบูรณาการความรู้กับการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งตอบสนองความต้องการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่สามารถเติมเต็มการแพทย์กระแสหลักได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มุ่งผลิตแพทย์แผนจีนที่มีความสามารถในการตรวจวินิจฉัยโรค บำบัดรักษา ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามหลักสากลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประยุกต์ทักษะเชิงวิชาชีพทั้งด้านการฝังเข็ม รมยา การนวดทุยหนา ครอบแก้ว และทักษะการผลิต แปรรูปสมุนไพรจีนด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย รวมถึงการใช้ตำรับยาจีนในการบูรณาการการรักษากับการแพทย์แผนปัจจุบันและสหวิชาชีพอื่นๆ ทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชน ด้วยการใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างสร้างสรรค์ มีกระบวนการคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทางแพทย์แผนจีน และร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์แผนจีนในสังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006136 English for Career Development
 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006125   ภาษาอังกฤษ 4  ( English 4 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006137 Academic Oral Communication
 การพูดเชิงวิชาการ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุมบูรณาการ ไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 159
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1102130 Principles of Organic Chemistry for Health Sciences
 หลักเคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1802106   หลักเคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Principles of Organic Chemistry for Health Science )   3 (2-3-5)  
           หรือ
           E1: 1102230   หลักเคมีอินทรีย์  ( Principles of Organic Chemistry )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองรายวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-3-5)
1804212 Principles of Biochemistry for Health Sciences
 หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1102150   หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Principles of Biochemistry for Health Sciences )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1804311 Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
2102201 Anatomy and Physiology 1
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
           E2: 1802209   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2102202 Anatomy and Physiology 2
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
           P: 2102201   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1802209   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1802210   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  ( Anatomy and Physiology 2 )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2501301 Pharmacognosy
 เภสัชเวท
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 2501302   เภสัชพฤกษศาสตร์  ( Pharmaceutical Botany )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1802224   เภสัชเวท  ( Pharmacognosy )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
2501302 Pharmaceutical Botany
 เภสัชพฤกษศาสตร์
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1802247   เภสัชพฤกษศาสตร์  ( Pharmaceutical Botany )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
2501401 Research in Integrative Medicine
 การวิจัยทางการแพทย์บูรณาการ
           E2: 1801302   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Research in Health Science )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1802304   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ( Research in Health Science for Applied Thai Traditional Medicine )   3 (2-2-5)  
3 (2-3-5)
2501402 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
           P: 2102202   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  ( Anatomy and Physiology 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 2102223   สรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ( Human Physiology for Applied Thai Traditional Medicine )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1802215   พยาธิสรีรวิทยา  ( Pathophysiology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2501403 Basic Microbiology, Parasitology and Immunology
 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1802216   จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน  ( Basic Microbiology Parasitology and Immunology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2501404 Basic Pharmacology
 เภสัชวิทยาพื้นฐาน
           P: 2102202   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  ( Anatomy and Physiology 2 )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1802245   เภสัชวิทยาพื้นฐาน  ( Basic Pharmacology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2102241   เภสัชวิทยาพื้นฐาน  ( Basic Pharmacology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2503102 Laws and Ethics in Traditional Chinese Medicine
 กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน
1 (1-0-2)
2503305 Physical Examination and Diagnosis
 กายพินิจและการวินิจฉัยโรค
3 (2-3-5)
2503403 Medicine and Surgery for Traditional Chinese Medicine 1
 อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สำหรับการแพทย์แผนจีน 1
3 (2-3-5)
2503404 Medicine and Surgery for Traditional Chinese Medicine 2
 อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สำหรับการแพทย์แผนจีน 2
           P: 2503403   อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สำหรับการแพทย์แผนจีน 1  ( Medicine and Surgery for Traditional Chinese Medicine 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
2503405 Traditional Chinese Medicine Pharmacy
 เภสัชกรรมแผนจีน
           P: 2501301   เภสัชเวท  ( Pharmacognosy )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
2503406 Thai Public Health System and Traditional Chinese Medicine
 ระบบสาธารณสุขไทยกับแพทย์แผนจีน
           E2: 1809201   ระบบสาธารณสุขไทยกับแพทย์แผนจีน  ( Thai Public Health System and Traditional Chinese Medicine )   1 (1-0-2)  
1 (1-0-2)
2503407 Radiology for Traditional Chinese Medicine
 รังสีวิทยาสำหรับการแพทย์แผนจีน
1 (1-0-2)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 105
 2.2.1 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 75
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2501101 Healthcare Business Management
 การจัดการธุรกิจสุขภาพ
2 (2-0-4)
2503101 Chinese for Traditional Chinese Medicine
 ภาษาจีนสำหรับการแพทย์แผนจีน
           P: 2408112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Chinese Foundation 2 )   12 (12-0-24) 
3 (3-0-6)
2503201 Fundamental of Traditional Chinese Medicine
 พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน
           E2: 1809102   พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน  ( Fundamental of Traditional Chinese Medicine )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2503202 Traditional Chinese Medicine Diagnosis
 การตรวจวินิจฉัยแยกโรคทางการแพทย์แผนจีน
           P: 2503201   พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน  ( Fundamental of Traditional Chinese Medicine )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1809203   การตรวจวินิจฉัยแยกโรคทางการแพทย์แผนจีน  ( Traditional Chinese Medicine Diagnosis )   5 (4-2-9)  
5 (4-2-9)
2503301 Chinese Materia Medica 1
 สมุนไพรจีน 1
           P: 2503202   การตรวจวินิจฉัยแยกโรคทางการแพทย์แผนจีน  ( Traditional Chinese Medicine Diagnosis )   5 (4-2-9) 
5 (4-2-9)
2503302 Chinese Materia Medica 2
 สมุนไพรจีน 2
           P: 2503301   สมุนไพรจีน 1  ( Chinese Materia Medica 1 )   5 (4-2-9) 
5 (4-2-9)
2503303 Acupuncture and Moxibustion
 ศาสตร์การฝังเข็มและรมยา
           P: 2503202   การตรวจวินิจฉัยแยกโรคทางการแพทย์แผนจีน  ( Traditional Chinese Medicine Diagnosis )   5 (4-2-9) 
3 (2-3-5)
2503304 Acupuncture and Moxibustion Treatment
 การฝังเข็ม-รมยาเพื่อการรักษาโรค
           P: 2503303   ศาสตร์การฝังเข็มและรมยา  ( Acupuncture and Moxibustion )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
2503401 Traditional Chinese Medicine Formulas 1
 ตำรับยาจีน 1
           P: 2503302   สมุนไพรจีน 2  ( Chinese Materia Medica 2 )   5 (4-2-9) 
3 (2-2-5)
2503402 Traditional Chinese Medicine Formulas 2
 ตำรับยาจีน 2
           P: 2503401   ตำรับยาจีน 1  ( Traditional Chinese Medicine Formulas 1 )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
2503408 Nei Jing Chinese Medicine Manuscript
 คัมภีร์เน่ยจิง
2 (2-0-4)
2503409 Wen Bing Chinese Medicine Manuscript
 คัมภีร์เวินปิ้ง
2 (2-0-4)
2503410 Jin Gui Yao Lue Chinese Medicine Manuscript
 คัมภีร์จินกุ้ยเย่าเล่
2 (2-0-4)
2503501 Traditional Chinese Medicine Internal Medicine
 อายุรกรรมภายในทางการแพทย์แผนจีน
           P: 2503402   ตำรับยาจีน 2  ( Traditional Chinese Medicine Formulas 2 )   3 (2-2-5) 
6 (4-2-9)
2503502 Traditional Chinese Medicine Gynecology
 นรีเวชทางการแพทย์แผนจีน
3 (2-2-5)
2503503 Shang Han Chinese Medicine Manuscript
 คัมภีร์ซางหาน
2 (2-0-4)
2503504 Selected Concepts and Theories of Traditional Chinese Medicine
 แนวคิดและทฤษฎีคัดสรรทางการแพทย์แผนจีน
2 (2-0-4)
2503505 Traditional Chinese Medicine Pediatrics
 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน
3 (2-2-5)
2503506 Traditional Chinese Medicine Ophthalmology and Otolaryngology
 โรคจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยาทางการแพทย์แผนจีน
3 (2-2-5)
2503507 Tui Na
 ทุยหนา
3 (2-2-5)
2503508 Traditional Chinese Medicine Orthopedics
 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน
3 (2-2-5)
2503509 Traditional Chinese Medicine External Medicine
 อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีน
3 (2-2-5)
2503510 Health Promotion and Rehabilitation in Traditional Chinese Medicine
 การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน
3 (3-0-6)

 2.2.2 กลุ่มวิชาเวชปฏิบัติ หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2503601 Clinical Practice in China
 ฝึกงานทางคลินิกในประเทศจีน
15 (0-40-0)
2503602 Clinical Practice in Thailand
 ฝึกงานทางคลินิกในประเทศไทย
15 (0-40-0)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4 หมวดวิชาปรับพื้นฐานทางด้านภาษาจีน หน่วยกิตต่ำสุด : 46
 4.1 กลุ่มวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน หน่วยกิตต่ำสุด : 46

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2408111 Chinese Foundation 1
 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
12 (12-0-24)
2408112 Chinese Foundation 2
 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
           P: 2408111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Chinese Foundation 1 )   12 (12-0-24) 
12 (12-0-24)
2408113 Chinese Foundation 3
 ภาษาจีนพื้นฐาน 3
           P: 2408112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Chinese Foundation 2 )   12 (12-0-24) 
5 (5-0-10)
2408114 Chinese Foundation 4
 ภาษาจีนพื้นฐาน 4
           P: 2408113   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Chinese Foundation 3 )   5 (5-0-10) 
5 (5-0-10)
2408115 Chinese Listening 1
 ภาษาจีนเพื่อการฟัง 1
2 (1-2-3)
2408116 Chinese Listening 2
 ภาษาจีนเพื่อการฟัง 2
           P: 2408115   ภาษาจีนเพื่อการฟัง 1  ( Chinese Listening 1 )   2 (1-2-3) 
2 (1-2-3)
2408117 Chinese Reading 1
 ภาษาจีนเพื่อการอ่าน 1
2 (1-2-3)
2408118 Chinese Reading 2
 ภาษาจีนเพื่อการอ่าน 2
           P: 2408117   ภาษาจีนเพื่อการอ่าน 1  ( Chinese Reading 1 )   2 (1-2-3) 
2 (1-2-3)
2408119 Chinese Conversation
 ภาษาจีนกับการสนทนา
2 (1-2-3)
2408120 Chinese Writing
 ภาษาจีนเพื่อการเขียน
2 (1-2-3)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH