โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : จีนวิทยา
 หลักสูตร : 623240100 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา มุ่งสร้างบุคคลากรด้านจีนศึกษา ที่มีทักษะภาษาจีนที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจประเทศจีนอย่างลึกซึ้งในทุก ๆด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น สามารถบูรณาการสหความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และสามารถ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของประเทศจีนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งระดับบุคคลและระดับประเทศ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีทักษะความรู้ด้านภาษาจีน และมีความเข้าใจในแนวคิดวิถีจีนเป็นอย่างดี
        2. สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับจีน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของจีนในบริบทปัจจุบันและอนาคต
        3. สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานด้านต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน

 1 General Education Course หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1.1 กลุ่มวิชาบังคับด้านภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษา ให้เรียนภาษาต่างประเทศอื่นหนึ่งภาษาแทนภาษาจีน 1 และ 2 จำนวน 6 หน่วยกิต ให้เรียนหนึ่งภาษาให้ครบ 6 หน่วยกิต เพื่อแทนภาษาจีน 1 และภาษาจีน 2หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006136 English for Career Development
 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006125   ภาษาอังกฤษ 4  ( English 4 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006137 Academic Oral Communication
 การพูดเชิงวิชาการ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008111 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
           E2: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1008112 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
           P: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1008301 Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
           E2: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1008307   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008302 Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
           P: 1008301   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1008116   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2  ( Basic Korean 2 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1008308   ภาษาเกาหลี 2  ( Korean 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020308 Bahasa Indonesia 1
 ภาษาอินโดนีเซีย 1
           E2: 1020303   ภาษาบาร์ฮาซาร์เบื้องต้น  ( Basic Bahasa Language )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1020314   บาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020309 Bahasa Indonesia 2
 ภาษาอินโดนีเซีย 2
           P: 1020308   ภาษาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020303   ภาษาบาร์ฮาซาร์เบื้องต้น  ( Basic Bahasa Language )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020314   บาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020315   บาฮาซาอินโดนีเซีย 2  ( Bahasa Indonesia 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ ไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 85
 2.1.1 กลุ่มทักษะภาษาจีน หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2401111 Intermediate Chinese
 ภาษาจีนระดับกลาง
           E2: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2401112 Advanced Chinese
 ภาษาจีนระดับสูง
           P: 2401111   ภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2401121 Intermediate Chinese Reading
 การอ่านภาษาจีนระดับกลาง
3 (3-0-6)
2401122 Advanced Chinese Reading
 การอ่านภาษาจีนระดับสูง
           P: 2401121   การอ่านภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese Reading )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404204   การอ่านภาษาจีน 1  ( Chinese Reading 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2401231 Intermediate Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีนระดับกลาง
3 (3-0-6)
2401232 Advanced Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีนระดับสูง
           P: 2401231   การเขียนภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese Writing )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2401433 Chinese-Thai Interpretation
 การล่ามจีน-ไทย
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 2404404   การแปลจีน – อังกฤษ  ( Chinese - English Translation )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  2404404 เป็นรายวิชาเฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)

 2.1.2 กลุ่มความรู้เกี่ยวกับจีน หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2401201 Chinese Philosophy and the Chinese Way of Life
 หลักปรัชญาและวิถีแห่งจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401202 Chinese Politics
 การเมืองการปกครองจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401203 Chinese Economy
 เศรษฐกิจจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401204 Chinese Civilization and Chinese Society
 อารยธรรมและสังคมจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401301 Modern Overseas Chinese Community
 ชุมชนจีนโพ้นทะเลสมัยใหม่
           P: 2401459   ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย  ( Contemporary Chinese History )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2401302 China’s Development Policy
 นโยบายการพัฒนาของจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401303 Contemporary Chinese Culture
 วัฒนธรรมจีนร่วมสมัย
           P: 2401204   อารยธรรมและสังคมจีน  ( Chinese Civilization and Chinese Society )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2401459 Contemporary Chinese History
 ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)

 2.1.3 กลุ่มวิชาเฉพาะและสัมมนาประเด็นด้านจีนศึกษา หน่วยกิตต่ำสุด : 34
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2401304 Seminar on Critical social issues in Contemporary China
 สัมมนาประเด็นปัญหาที่สำคัญของสังคมจีนร่วมสมัย
           P: 2404305   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2401305 Seminar in China’s Foreign Strategy
 สัมมนายุทธศาสตร์การต่างประเทศของจีน
           P: 2404305   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2401401 China’s Technology and Digital Economy
 เทคโนโลยีของจีนและเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401402 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
1 (0-3-1)
2401403 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-6)
2401434 Research Methodology in Social Science
 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401445 Chinese Trading and Investment
 การค้าและการลงทุนของจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401203   เศรษฐกิจจีน  ( Chinese Economy )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404414   เศรษฐกิจจีน  ( Chinese Economy )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2401446 Chinese Style Management
 การจัดการแบบจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401201   หลักปรัชญาและวิถีแห่งจีน  ( Chinese Philosophy and the Chinese Way of Life )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2401461 Sino–Thai Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401473 China’s Role in ASEAN
 บทบาทของจีนที่มีต่ออาเซียน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2404305 Introduction to China
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401111   ภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016315   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404217   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2401323 Chinese Newspaper Reading
 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401325 Selected Readings of Chinese Studies in the English Language
 การอ่านบทคัดสรรภาษาอังกฤษด้านจีนศึกษา
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401362 Chinese Political Philosophy
 ปรัชญาการเมืองการปกครองจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401371 Discussion on Current Issues of China 1
 การอภิปรายสถานการณ์ปัจจุบันของจีน 1
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401442 Chinese Investment Law
 กฎหมายการลงทุนในจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401444 Tourism Industry of China
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401454 Chinese Idioms and Proverbs
 สำนวนสุภาษิตจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401457 Chinese Ethnic Groups
 กลุ่มชาติพันธุ์จีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401466 The Administrative System of the People’s Republic of China
 ระบบการบริหารประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2404203 Evolution of Chinese Characters
 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
           E2: 1016215   วิวัฒนาการตัวอักษรจีน  ( Evolution of Chinese Characters )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404301 Ancient Chinese History
 ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016311   ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ  ( Ancient Chinese History )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404303 Applied Classical Chinese
 ภาษาจีนโบราณประยุกต์
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016313   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404314   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404418 Chinese Arts
 ศิลปะจีน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016437   ศิลปะจีน  ( Chinese Arts )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 2404453   ศิลปะจีน  ( Chinese Arts )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404419 Chinese Calligraphy
 การเขียนพู่กันจีน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016438   การเขียนพู่กันจีน  ( Chinese Calligraphy )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 2404454   การเขียนพู่กันจีน  ( Chinese Calligraphy )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
2404425 Chinese Public Speaking
 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016444   การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน  ( Chinese Public Speaking )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404312   การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน  ( Chinese Public Speaking )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404431 Chinese Computer
 คอมพิวเตอร์ภาษาจีน
           P: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016450   คอมพิวเตอร์ภาษาจีน  ( Chinese Computer )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2402203   คอมพิวเตอร์ภาษาจีนเชิงธุรกิจ  ( Chinese Computer for Business )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH