โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : พยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : 623190101 : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A)
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความเชื่อว่า สุขภาพเป็นมิติที่มีความสำคัญยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน บุคลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสุขภาพที่จะทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตบรรลุเป้าหมาย โดยพยาบาลต้องมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ดีที่สุดภายใต้สภาวะแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงานของผู้รับบริการ โดยการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ การรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการทุกช่วงของภาวะสุขภาพตั้งแต่เกิด เจ็บป่วย พิการ หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม มีความปลอดภัยและสามารถพึ่งพาตนเองได้ การผลิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถดังกล่าว ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจบุคคลในลักษณะองค์รวมภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม นำไปสู่การเสริมสร้างพลังอำนาจให้บุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัวและชุมชน สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองในเรื่องสุขภาพได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความเชื่อว่าบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับ ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตพยาบาลของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ต้องใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศทางการศึกษา การพัฒนาทักษะปฏิบัติในสถานการณ์จริง จะเอื้อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถทำงานในบทบาทของตนเองและร่วมกับบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ และสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลและเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม
        2. เป็นผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
        3. เป็นผู้ที่มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์หลักฐานเชิงประจักษ์ผลการวิจัย และสารสนเทศทางการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
        4. มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการในการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ การดูแลอย่างครอบคลุม ปลอดภัยด้วยความเอื้ออาทรและคำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ
        5. เป็นผู้ที่สามารถประเมิน วิเคราะห์ แปลผลข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถแลกเปลี่ยน และสื่อสารข้อมูลกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ
        6. ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพ
        7. ใช้กระบวนการพยาบาลให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน เกิดความปลอดภัยทั้งแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
        8. คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม กฎหมาย และจรรยาบรรณ
        9. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 108
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 26
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองรายวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-3-5)
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5)  
           หรือ
           E2: 1806106    ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( Physics for Sports Science )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1802203 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
           E1: 1801301   การทำงานผิดปกติในร่างกายมนุษย์  ( Human Dysfunction )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1802215   พยาธิสรีรวิทยา  ( Pathophysiology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1901102 Human Development
 พัฒนาการมนุษย์
2 (2-0-4)
1901215 Pharmacology for Nursing Students
 เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาล
3 (3-0-6)
2102141 Basic Medical Biochemistry for Nursing Students
 ชีวเคมีพื้นฐานทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาพยาบาล
3 (2-3-5)
2102201 Anatomy and Physiology 1
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
           E2: 1802209   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2102202 Anatomy and Physiology 2
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
           P: 2102201   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1802209   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1802210   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  ( Anatomy and Physiology 2 )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2102271 Basic Immunology, Microbiology and Parasitology for Nursing Students
 พื้นฐานภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาล
3 (2-2-5)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 82
 2.2.1 Lecture ภาคทฤษฎี หน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1901101 Health System and Nursing Profession
 ระบบสุขภาพและวิชาชีพการพยาบาล
2 (2-0-4)
1901103 Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
1901213 Health Assessment
 การประเมินภาวะสุขภาพ
2 (1-3-3)
1901214 Nursing Theories and Nursing Process
 ทฤษฎีทางการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล
2 (2-0-4)
1901216 Fundamental of Nursing
 การพยาบาลพื้นฐาน
3 (2-3-5)
1901218 Adult Nursing 1
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2 (2-0-4)
1901302 Elderly Nursing
 การพยาบาลผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
1901304 Adult Nursing 2
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3 (3-0-6)
1901306 Professional Laws and Ethics in Nursing
 กฎหมายวิชาชีพและจริยธรรมทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
1901307 Maternity Nursing and Midwifery 1
 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
3 (3-0-6)
1901309 Pediatric and Adolescent Nursing
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3 (3-0-6)
1901316 Community Nursing 1
 การพยาบาลชุมชน 1
2 (2-0-4)
1901320 Mental Health Promotion and Psychiatric Nursing
 การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
3 (3-0-6)
1901321 Community Nursing 2
 การพยาบาลชุมชน 2
2 (2-0-4)
1901322 Leadership and Nursing Management
 ศักยภาพการนำและการบริหารทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
1901323 Emergency, Trauma and Disaster Nursing
 การพยาบาลฉุกเฉิน อุบัติภัยและสาธารณภัย
2 (2-0-4)
1901401 Maternity Nursing and Midwifery 2
 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
3 (3-0-6)
1901405 Primary Medical Care
 การรักษาโรคเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1901407 Issues and Trends in Nursing Profession
 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล
2 (2-0-4)
1901419 Nursing Research
 การวิจัยทางการพยาบาล
2 (1-2-3)

 2.2.2 Practicum ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1901217 Fundamental of Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
1 (0-3-1)
1901317 Maternity Nursing and Midwifery Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
4 (0-12-4)
1901318 Adult and Elderly Nursing Practicum 1
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
4 (0-12-4)
1901319 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
4 (0-12-4)
1901324 Adult and Elderly Nursing Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
4 (0-12-4)
1901417 Maternity Nursing and Midwifery Practicum 2
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
4 (0-12-4)
1901418 Primary Medical Care Practicum
 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
3 (0-9-3)
1901420 Mental Health Promotion and Psychiatric Nursing Practicum
 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
3 (0-9-3)
1901421 Community Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
4 (0-12-4)
1901422 Leadership and Nursing Management Practicum
 ปฏิบัติการศักยภาพการนำและการบริหารทางการพยาบาล
3 (0-9-3)
1901423 Nursing Profession Practicum
 ปฏิบัติการเสริมทักษะทางการพยาบาล
2 (0-6-2)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001201 Cultural Studies
 วัฒนธรรมศึกษา
           E1: 1001202   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ( Introduction to Thai Culture )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1202221   หลักเศรษฐศาสตร์  ( Principles of Economics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302201 Understanding Global Society
 ความเข้าใจในสังคมโลก
           E2: 1001204   ความเข้าใจในสังคมโลก  ( Understanding Global Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302202 Citizenship and Contemporary Politics
 ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย
           E2: 1001205   ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย  ( Citizenship and Contemporary Politics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302204 Thai Local Politics and Government
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
           E2: 1001207   การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย  ( Thai Local Politics and Government )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH