โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 หลักสูตร : 623180800 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        ด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ตามหลักการขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization) ที่สนับสนุนให้แรงงานมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน ธำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และจิตสังคม บุคลากรที่ต้องทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดสิทธิของแรงงานต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงนำแนวคิดนี้มาออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดหาแนวทางการจัดการปัญหาอาชีวอนามัยอย่างเป็นมืออาชีพ เข้าใจบริบทของการประกอบธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการสื่อสารสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของปัญหาและบริบทขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานการณ์จริงด้วยมาตรฐานสากล ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถริเริ่มแนวคิดการสร้างนวัตกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 107
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 57
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102101 General Chemistry 1
 เคมีทั่วไป 1
           E1: 1102201   เคมีสำหรับวิศวกร  ( Chemistry for Engineers )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)
1102102 General Chemistry 2
 เคมีทั่วไป 2
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1102150 Principles of Biochemistry for Health Sciences
 หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1804212   หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Principles of Biochemistry for Health Sciences )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1102230 Principles of Organic Chemistry
 หลักเคมีอินทรีย์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองรายวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-3-5)
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-2-5)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1804103 Public Health Microbiology
 จุลชีววิทยาสาธารณสุข
3 (2-3-5)
1804311 Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
2102203 Human Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์
           E2: 1804208   กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์  ( Human Anatomy and Physiology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804211 Communicable and Non-Communicable Disease
 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
3 (3-0-6)
1804402 Principles of Epidemiology
 หลักวิทยาการระบาด
3 (3-0-6)
1808101 Fundamental of Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นมูลฐาน
3 (3-0-6)
1808203 Principle of Industrial Environmental Management
 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
1808316 Occupational and Environmental Diseases
 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1808401 Industrial Health Promotion and First Aid
 การส่งเสริมสุขภาพในงานอุตสาหกรรมและการปฐมพยาบาล
3 (3-0-6)
1808412 Research Methodology and Innovation in Occupational Health and Safety
 ระเบียบวิธีวิจัยและนวัตกรรมทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 (3-0-6)
1808490 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-35-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 50
 2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1807303 Principles of Toxicology
 หลักพิษวิทยา
           E1: 1804314   หลักการพิษวิทยา  ( Principles of Toxicology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1808202 Fundamental of Industrial Hygiene
 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน
3 (3-0-6)
1808302 Ergonomics and Work Physiology
 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทำงาน
3 (3-0-6)
1808303 Occupational Health, Safety and Workplace Environment Legislation
 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3 (3-0-6)
1808307 Industrial Ventilation
 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
1808312 Industrial Risk Assessments
 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
1808313 Principle of Engineering for Occupational Health and Safety
 หลักการวิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2 (2-0-4)
1808314 Emergency Preparedness and Response
 การเตรียมความพร้อมและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
2 (2-0-4)
1808315 Safety Technology
 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
1808317 Industrial Hygiene Sampling and Analysis
 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
1808318 Work Integrated Learning for Health and Safety
 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย
2 (0-4-2)
1808319 Industrial Hygiene Management
 การจัดการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
2 (1-3-2)
1808320 Safety Management
 การบริหารด้านความปลอดภัย
2 (2-0-4)
1808333 Air and Noise Pollution and Control
 การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
3 (3-0-6)
1808402 Fire Prevention and Control
 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
2 (1-3-2)
1808404 National and International Standards for Quality, Environment,Occupational Safety and Health Management Systems
 มาตรฐานระดับชาติและสากลสำหรับระบบการจัดการระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2 (2-0-4)
1808406 Industrial Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
1808411 Industrial Process and Hazards
 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
2 (2-0-4)
1808413 Seminar in Occupational Health and Safety
 สัมมนาในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2 (1-3-2)

 2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1808330 Industrial Waste Disposal and Management
 การกำจัดและจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
1808331 Artificial Intelligence for Occupational Health and Safety
 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2 (1-2-4)
1808332 Conflict management technique
 เทคนิคการจัดการความขัดแย้ง
2 (2-0-4)
1808407 English Communication for Occupational Health and Safety Profession
 การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2 (2-0-4)
1808430 Fengshui and Safety
 ฮวงจุ้ยและความปลอดภัย
2 (2-0-4)
1808431 Safety in Transportation
 ความปลอดภัยในการขนส่ง
2 (2-0-4)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH