โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 หลักสูตร : 623180700 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อว่า วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการจัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดีของประชาชน โดยนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพนั้น ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานจริง เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยนวัตกรรม ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ผนวกกับแนวคิด EcoHealth และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. แสดงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จิตอาสา และมีสำนึกสาธารณะ
        2. มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการควบคุมและ การควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
        3. มีทักษะการปฏิบัติด้านการจัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ ประเมิน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามขอบเขตของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        4. 4) สามารถคิดเชิงระบบ มีทักษะในศตวรรษที่ 21ด้านทักษะชีวิตและอาชีพและบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
        5. มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม การใช้ภาษาและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม
        6. มีทักษะทางด้านกระบวนการทางวิจัย เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 107
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 43
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 25
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1103108 Fundamentals of Biology
 พื้นฐานทางชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5)  
4 (3-3-7)
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-2-5)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1106104 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1804212 Principles of Biochemistry for Health Sciences
 หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1102150   หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Principles of Biochemistry for Health Sciences )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1807202 Applied Physics for Environmental Health
 ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1807325 Chemistry of Water and Wastewater Analysis
 เคมีวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
4 (3-3-7)

 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804402 Principles of Epidemiology
 หลักวิทยาการระบาด
3 (3-0-6)
1807102 Introduction to Environmental Health
 อนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1807103 Introduction to Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1807201 Environmental Microbiology and Parasitology
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
           E1: 1804103   จุลชีววิทยาสาธารณสุข  ( Public Health Microbiology )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1804201   ปรสิตวิทยาสาธารณสุข  ( Public Health Parasitology )   3 (2-3-5) 
                    หมายเหตุ  เทียบจากสองรายวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-3-5)
1807204 Disease Prevention and Control
 การป้องกันและควบคุมโรค
3 (3-0-6)
2102203 Human Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์
           E2: 1804208   กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์  ( Human Anatomy and Physiology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 43
 2.2.1 กลุ่มวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยกิตต่ำสุด : 58
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1807205 Work Integrated Learning in Environmental Health 1
 บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1
2 (0-6-2)
1807312 Introduction to Environmental Engineering
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
           E1: 1804317   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ( Introduction to Environmental Engineering )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1807313 Environmental Economics
 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
1807314 Water Supply Management
 การจัดการน้ำประปา
3 (2-2-5)
1807315 Sewage and Wastewater Treatment
 การบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียชุมชน
3 (2-2-5)
1807316 Environmental Health Toxicology
 พิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2 (1-2-3)
1807317 Food Sanitation and Safety
 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
3 (2-2-5)
1807318 Rodent and Vector Control
 การควบคุมสัตว์ฟันแทะและพาหะนำโรค
2 (1-2-3)
1807319 Air Pollution and Control
 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
3 (3-0-6)
1807320 Solid Waste and Human Excreta Management
 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของมนุษย์
3 (3-0-6)
1807321 Research Methodology of Environmental Health
 ระเบียบวิธีวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
           E2: 1807401   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับอนามัยสิ่งแวดล้อม  ( Research in Health Science for Environmental Health )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1807322 Environmental and Health Impact Assessment 1
 การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1
3 (2-2-5)
1807323 Seminar for Environmental Health Innovation
 สัมมนาทางนวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
1 (0-2-1)
1807324 Work Integrated Learning in Environmental Health 2
 บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2
           P: 1807205   บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1  ( Work Integrated Learning in Environmental Health 1 )   2 (0-6-2) 
2 (0-6-2)
1807406 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1804419   สหกิจศึกษา  ( Co-operative Education )   6 (0-40-12)  
6 (0-40-6)
1807412 Environmental and Health Impact Assessment 2
 การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2
           P: 1807322   การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1  ( Environmental and Health Impact Assessment 1 )   3 (2-2-5) 
3 (0-6-3)
1807413 Solid Waste and Human Excreta Treatment and Disposal Control
 การควบคุมระบบบำบัดและกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์
3 (2-2-5)
1807414 Air Sampling and Analysis
 การเก็บตัวอย่างอากาศและการวิเคราะห์
3 (2-3-5)
1807415 Global Environmental Crisis and Management
 วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมโลกและการจัดการ
3 (3-0-6)
1807416 Environmental Laws and International Standards
 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล
3 (3-0-6)
1807417 Environmental Health Project
 โครงงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1 (0-2-1)

 2.2.2 กลุ่มวิชาเสริมสร้างสมรรถนะด้านอาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203374 Innovation and Technology Management
 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
1807409 Energy and Environment
 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1807407 Clean Technology
 เทคโนโลยีสะอาด
           E1: 1804423   เทคโนโลยีสะอาด  ( Clean Technology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1807408 Industrial Sanitation and Hygiene
 สุขศาสตร์และการสุขาภิบาลอุตสาหกรรม
           E1: 1804424   สุขศาสตร์และการสุขาภิบาลอุตสาหกรรม  ( Industrial Sanitation and Hygiene )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1807410 Disaster Management and Environmental Health
 การจัดการภัยพิบัติและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH