โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 หลักสูตร : 623180600 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการรับใช้สังคม
        2. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการประกอบอาชีพ
        3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
        4. มีความสามารถในการทำงานและความรับผิดชอบในบทบาททั้งเป็นผู้นำและสมาชิกกลุ่มที่ดี ตลอดจนมีจิตแห่งการบริการ
        5. มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
        6. มีทักษะและคุณลักษณะที่ดีของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้นำการออกกำลังกาย นักบริหารจัดการกีฬา ตลอดจนนักจัดการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 31
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองรายวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-3-5)
1806101 Introduction to Sports Science
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1806106 Physics for Sports Science
  ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (2-2-5)
1806202 Exercise and Sports Psychology
 จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
3 (3-0-6)
1806210 Exercise and Sports Physiology
 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา
3 (2-2-5)
1806214 Basic Concepts of Community Health and Sports
 แนวคิดพื้นฐานของสุขภาพและการกีฬาชุมชน
3 (2-2-5)
1806303 Biomechanics in Sports
 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
           P: 1806203   ระบบร่างกายมนุษย์และสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 1  ( Human Body System and Exercise Physiology 1 )   3 (2-2-5) และ
           P: 1806207   วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  ( Kinesiology )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1806106    ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( Physics for Sports Science )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1806108   ฟิสิกส์และการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  ( Physics and Basic Movement )   2 (2-0-4) 
3 (2-2-5)
1806320 Sports Laws and Philosophy
 กฎหมายกีฬาและปรัชญาทางการกีฬา
2 (2-0-4)
2102204 Anatomy for Sports Science
 กายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (3-0-6)
2102205 Physiology for Sports Science
 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (3-0-6)
2102240 Basic Medical Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐานทางการแพทย์
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 57
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1806211 Physical Activity and Health
 กิจกรรมทางกายและสุขภาพ
3 (2-2-5)
1806212 Physical Fitness Testing and Assessment
 การทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย
3 (2-2-5)
1806213  Motor Learning
 การเรียนรู้การเคลื่อนไหว
3 (2-2-5)
1806215  Sports Massage
 การนวดทางการกีฬา
2 (1-2-3)
1806216  Sports Management and Business
 การจัดการทางการกีฬาและธุรกิจกีฬา
3 (3-0-6)
1806308 Exercise and Sports Nutrition
 โภชนาการการออกกำลังกายและกีฬา
3 (3-0-6)
1806312 Sports Technology
 เทคโนโลยีทางการกีฬา
2 (1-2-3)
1806313 Fitness Equipment and Management
 อุปกรณ์การออกกำลังกายและการจัดการ
2 (1-2-3)
1806314 Sports Medicine
 เวชศาสตร์การกีฬา
           P: 2102204   กายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( Anatomy for Sports Science )   3 (3-0-6) 
3 (2-2-5)
1806315 Body Conditioning Training
 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
           P: 1806212   การทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย  ( Physical Fitness Testing and Assessment )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1806316 Research in Sports and Health Science
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3 (2-2-5)
1806318  Sports Science for Coaching
 หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกสอนกีฬา
3 (2-2-5)
1806319  Spa Business
  ธุรกิจสปา
2 (1-2-3)
1806321  Practicum 1
 การฝึกประสบการณ์ทางการกีฬาและสุขภาพ 1
3 (0-15-3)
1806428 Seminar in Sports and Health Science
 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
2 (0-4-2)
1806429 Sports Facilities and Event Management
 การจัดการด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและการแข่งขันกีฬา
3 (2-2-5)
1806430 Strategy and Planning for Sports Training
 ยุทธวิธีและการวางแผนการฝึกกีฬา
           P: 1806318   หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกสอนกีฬา  ( Sports Science for Coaching )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1806431 Sports Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3 (2-2-5)
1806432 Special Project
 โครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
           P: 1806428   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ( Seminar in Sports and Health Science )   2 (0-4-2) 
2 (0-6-2)
1806433 Practicum 2
 การฝึกประสบการณ์ทางการกีฬาและสุขภาพ 2
6 (0-30-6)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1806412 Thai Sports
 กีฬาไทย
1 (0-2-1)
1806434  Swimming
  ว่ายน้ำ
1 (0-2-1)
1806435  Water Safety
 ความปลอดภัยทางน้ำ
1 (0-2-1)
1806436 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
1806437 Yoga for Health
  โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
1806438 Martial Art
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (0-2-1)
1806439 Pilates for Health
  พิลาติสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
1806440  Athletics
  กรีฑา
1 (0-2-1)
1806441  Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
1806442 Tennis
 เทนนิส
1 (0-2-1)
1806443  Table Tennis
  เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
1806444  Golf
 กอล์ฟ
1 (0-2-1)
1806445 Football
  ฟุตบอล
1 (0-2-1)
1806446 Futsal
 ฟุตซอล
1 (0-2-1)
1806447  Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
1806448 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1)
1806449  Dancesport
 กีฬาลีลาศ
1 (0-2-1)
1806450 Proactive Communications in Sports and Health
 การสื่อสารเชิงรุกทางการกีฬาและสุขภาพ
1 (0-2-1)
1806451 Sports and Health Leaderships
 ภาวะผู้นำทางการกีฬาและสุขภาพ
1 (0-2-1)

 3 หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH