โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 หลักสูตร : 623180400 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นผู้เรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสำนึกและความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมไทยและสังคมโลก มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีความรู้และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย การอาชีวอนามัย และการอนามัยสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อสามารถจัดการสุขภาพแบบมืออาชีพและระดับสากลได้
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. ใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่การประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและเหตุปัจจัยปัญหาสุขภาพ
        2. วางแผนปฏิบัติการดําเนินการควบคุมกํากับและประเมินผลแผนงานโครงการอนามัยชุมชน
        3. มีทักษะในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ
        4. จัดระบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง และรายงานความเคลื่อนไหวด้านสถานการณ์สุขภาพชุมชน และปัจจัยกําหนด
        5. เป็นที่ปรึกษา แนะนํา ฝึกอบรม ในกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน การดําเนินงานการเฝ้าระวังร่วมกับสมาชิกทีมสหสาขาวิชาชีพ
        6. ใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนางานอนามัยชุมชน
        7. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสุขภาพ

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 107
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองรายวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-3-5)
1106281 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
           E1: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1802203 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
           E1: 1801301   การทำงานผิดปกติในร่างกายมนุษย์  ( Human Dysfunction )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1802215   พยาธิสรีรวิทยา  ( Pathophysiology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1804103 Public Health Microbiology
 จุลชีววิทยาสาธารณสุข
3 (2-3-5)
1804201 Public Health Parasitology
 ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
3 (2-3-5)
1804206 Public Health Virology and Immunology
 ไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสาธารณสุข
3 (2-2-5)
1804212 Principles of Biochemistry for Health Sciences
 หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1102150   หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Principles of Biochemistry for Health Sciences )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
2102201 Anatomy and Physiology 1
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
           E2: 1802209   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2102202 Anatomy and Physiology 2
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
           P: 2102201   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1802209   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1802210   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  ( Anatomy and Physiology 2 )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804202 Public Health Administration
 การบริหารงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
1804214 Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 (2-2-5)
1804311 Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
1804328 Basic Health Assessment and Treatment
 การตรวจประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น
           E1: 1804304   การปฐมพยาบาล  ( First Aid )   3 (2-2-5)  และ
           E1: 1804410   หลักการตรวจร่างกาย  ( Principles of Physical Examination )   2 (1-2-3)  
3 (2-2-5)
1804329 Infectious and Emerging Diseases
 โรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่
           E1: 1804301   โรคติดเชื้อและการควบคุมโรค  ( Infectious Disease and Control )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1804307   โรคอุบัติใหม่และการควบคุมโรค  ( Emerging Disease and Control )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1804330 Health Promotion and Health Behavioral Science
 การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์
3 (2-2-5)
1804331 Environmental Health
 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
1804332 Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
           E1: 1803102   เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  ( Health Economics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1804334 Non-infectious Diseases
 โรคไร้เชื้อ
3 (2-2-5)
1804402 Principles of Epidemiology
 หลักวิทยาการระบาด
3 (3-0-6)
1804429 Public Health Laws, Forensic Medicine and Ethics
 กฎหมายสาธารณสุข นิติเวชศาสตร์และจรรยาวิชาชีพ
           E1: 1804308   จรรยาวิชาชีพสาธารณสุข  ( Professional Ethics in Public Health )   2 (2-0-4)  และ
           E1: 1804403   กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์  ( Public Health Law and Forensic Medicine )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1804431 Community Health
 อนามัยชุมชน
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา หน่วยกิตต่ำสุด : 41
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804106 Introduction to Public Health
 การสาธารณสุขเบื้องต้น
1 (0-2-1)
1804204 Oral Health
 สุขภาพช่องปาก
2 (2-0-4)
1804213 Issues and Trends in Public Health
 ประเด็นและแนวโน้มสาธารณสุข
1 (0-2-1)
1804306 Public Health Pharmacy
 เภสัชสาธารณสุข
3 (3-0-6)
1804312 Public Health Nutrition
 โภชนาการสาธารณสุข
3 (3-0-6)
1804313 Principles of Immunization
 หลักการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
2 (1-2-3)
1804333 Family Health
 อนามัยครอบครัว
3 (2-2-5)
1804335 Seminar in Public Health
 สัมมนาทางการสาธารณสุข
1 (0-2-1)
1804340 Public Health Field Training 1
 ฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข 1
5 (0-20-5)
1804409 Field Epidemiology
 วิทยาการระบาดภาคสนาม
           P: 1804402   หลักวิทยาการระบาด  ( Principles of Epidemiology )   3 (3-0-6) 
3 (2-2-5)
1804427 Public Health Research
 การวิจัยทางสาธารณสุข
           E1: 1801302   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Research in Health Science )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1804428 Mental Health and Health Counseling
 สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
3 (2-2-5)
1804430 Public Health Information Management
 การจัดการสารสนเทศด้านสาธารณสุข
3 (2-2-5)
1804432 Principles of Public Health Laboratory Analysis
 หลักการวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ ด้านสาธารณสุข
2 (1-3-2)
1804440 Public Health Field Training 2
 ฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข 2
6 (0-24-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH