โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตร : 623150100 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ และทักษะความสามารถด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเน้นระบบฝังตัว และระบบควบคุมอัจฉริยะ สามารถสร้างสรรค์งานนวัตกรรม มึพร้อมสำหรับการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้อนตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ราชการ เอกชน และการเป็นผู้ประกอบการ
        2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป
        3. เพื่อฝึกหัดและอบรมบัณฑิตให้เป็นผู้มีวินัย ความคิด และการทํางานอย่างมีระบบ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Courses กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Courses กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Requirement Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 Core Courses กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106281 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
           E1: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301120 Mathematics for Information Technology 1
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301121 Mathematics for Information Technology 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
           P: 1301120   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Mathematics for Information Technology 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1501108 Electric Circuits and Electronics Devices
 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
1501109 Electrical Design and Simulation
 การออกแบบและจำลองทางไฟฟ้า
3 (2-2-5)
1501112 Engineering Programming
 การโปรแกรมเชิงวิศวกรรม
3 (2-2-5)
1501113 Electronics Workshop
 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
1501171 Digital Circuit and Logic Design
 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ
3 (2-2-5)
1501210 Computer Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1501214 Computer Architecture and Microprocessor
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโพรเซสเซอร์
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 57
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302206 Mathematics and Algorithms for Computing
 คณิตศาสตร์และขั้นตอนวิธีเพื่อการคำนวณ
3 (2-2-5)
1302333 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
1305102 Introduction to Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
           E2: 1305101   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น  ( Introduction to Software Engineering )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1501212 Data Communications and Networks
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
           E2: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1501213 Computer Networks
 โครงข่ายคอมพิวเตอร์
           E2: 1302340   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1501215 Object-Oriented Programming on Mobile Devices
 การโปรแกรมเชิงวัตถุบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
3 (2-2-5)
1501216 Real-Time Operating Systems for Embedded Applications
 ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงเพื่อการประยุกต์ใช้แบบฝังตัว
3 (2-2-5)
1501217 Model Based Design
 การออกแบบโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1501218 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (2-2-5)
1501312 Web Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3 (2-2-5)
1501313 Computational Intelligence
 ปัญญาเชิงคำนวณ
3 (2-2-5)
1501314 Smart Devices and Internet of Things
 อุปกรณ์อัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3 (2-2-5)
1501345 Network System Security
 ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
           P: 1302340   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1501212   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1501213   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1501344   ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย  ( Network System Security )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1501401 Computer Engineering Pre-Project
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (0-9-3)
1501402 Computer Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
           P: 1501401   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Engineering Pre-Project )   3 (0-9-3) 
3 (0-9-3)
1501483 Embedded Systems
 ระบบฝังตัว
3 (2-3-5)
1501496 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1501498   โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ( Research Project in Computer Engineering )   9 (0-40-9)  
           หรือ
           E1: 1501497   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   9 (0-40-9)  
9 (0-40-9)

 2.3 Major Elective Courses กลุ่มวิชาชีพเลือก (นักศึกษาสามารถเลื่อกเรียนรายวิชาจากกลุ่มใดก็ได้) หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 2.3.1 กลุ่มระบบควบคุมและวิทยาการหุ่นยนต์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501403 Intelligent Control Systems
 ระบบควบคุมอัจฉริยะ
3 (2-3-5)
1501407 Biomedical Signal Processing
 การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
3 (3-0-6)
1501481 Robotics
 หุ่นยนต์
3 (2-2-5)
1501484 Embedded Application
 การประยุกต์ระบบฝังตัว
3 (3-0-6)

 2.3.2 กลุ่มวิยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501410 Data Science and Artificial Intelligence
 วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
1501411 Data Warehousing and Business Intelligence
 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
1501412 Machine Learning
 การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1501413 Big Data Management and Analytics
 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3 (2-2-5)

 2.3.3 กลุ่มการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501420 Communication Electronics
 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
1501421 Network Infrastructure
 โครงสร้างพื้นฐานของโครงข่าย
3 (3-0-6)
1501422 Digital Signal Processing
 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3 (2-2-5)
1501423 Service Provider Network
 เครือข่ายผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
3 (2-2-5)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH