โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
 หลักสูตร : 623140740 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการผลิตผลเกษตรและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อลดการสูญเสีย ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและอาหาร อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืนและเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการบริหารจัดการผลิตผลสดเพื่อลดความสูญเสีย ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า โดยบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทักษะการบริหารจัดการ และหลักการโลจิสติกส์
        2. เพื่อให้บัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 29
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1103108 Fundamentals of Biology
 พื้นฐานทางชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5)  
4 (3-3-7)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1106283 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง
           E2: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (2-3-5)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1202221   หลักเศรษฐศาสตร์  ( Principles of Economics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203121 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
1407201 Quality Analysis of Agri-Food Products
 การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
3 (2-3-5)
1407215 Postharvest Physiology and Biochemistry
 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและชีวเคมี
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1407230 Postharvest Pathology
 โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
4 (3-3-7)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209101 Introduction to Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น
           E2: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1209102   หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ( Principles of Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209204 Transportation System and Distribution Management
 ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209326   ระบบการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า  ( Transportation System and Distribution Network )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1209205 Warehouse Management System and Inventory Management
 ระบบคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210326   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการบิน  ( Aviation Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209212   การจัดการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง  ( Warehouse and Inventory Management )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1209209 Quantitative Analysis for Logistics Management
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
           P: 1203105   สถิติธุรกิจ  ( Business Statistics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1209317 Purchasing and Supply Management
 การจัดซื้อและการจัดการอุปทาน
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210326   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการบิน  ( Aviation Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1209211   การบริหารการจัดซื้อและการจัดหา  ( Procurement Management and Sourcing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1401105 Agro-Industrial Vision
 วิสัยทัศนทางอุตสาหกรรมเกษตร
           E1: 1401104   อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นและวัตถุดิบทางการเกษตร  ( Introduction to Agro-Industry and Agricultural Materials )   2 (2-0-4)  
1 (1-0-2)
1403250 Agri-Food Processing
 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1405302 Quality and Food Safety Management
 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
           P: 1407214   ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยว  ( Postharvest Biology )   3 (2-3-5) และ
           P: 1407313   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน  ( Postharvest Technology of Horticultural Crops )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1407201   การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร  ( Quality Analysis of Agri-Food Products )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1407291 Agricultural Training
 การฝึกปฏิบัติทางการเกษตร
1 (0-6-1)
1407350 Farm and Industrial Visit
 ดูงานสวนเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม
1 (0-6-1)
1407360 Postharvest Management
 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-5)
1407481 Seminar
 สัมมนา
1 (0-3-1)
1407490 Senior Project
 โครงงานวิจัย
3 (0-9-3)
1407498 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1407497   โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์  ( Research Project in Postharvest and Packaging )   9 (0-40-9)  
           หรือ
           E1: 1407499   ฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ  ( International Internship )   9 (0-40-9)  
9 (0-40-9)
1408103 Packaging for Life
 บรรจุภัณฑ์เพื่อชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1410201 Crop Production
 การผลิตพืช
3 (2-3-5)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้นักศึกษาเลื่อกเรียนรายวิชาให้ครบ 15 หน่วยกิต คละกลุ่มได้หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1 Agricultural Technology Course (ก) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1410202 Agricultural Technology and Innovation
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1410203 Fruit and Vegetable Productions for Food Industry
 การผลิตผลไม้และผักเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
1410204 Agricultural Chemistry
 เคมีการเกษตร
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)

 2.3.2 Postharvest Technology Course (ข) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1406362 Sensory Evaluation
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
           P: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1407331 Cereal Science and Cuisine
 วิทยาศาสตร์ของธัญญาหารและการครัว
3 (2-3-5)
1407332 Waste Utilization in Agri-Food Sector
 การใช้ประโยชน์จากขยะในภาคเกษตรและอาหาร
3 (3-0-6)
1407349 Fresh-Cut Fruits and Vegetables
 ผักและผลไม้สดตัดแต่ง
           E2: 1407344   ผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค  ( Minimally Processed Fruits and Vegetables )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1407351 Engineering Management in Agri-Food Industry
 การจัดการทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
3 (3-0-6)
1407362 Ornamental Plants for Commercial
 ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
3 (2-3-5)
1407363 Supply Chain Management of Animal Products
 การจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์
3 (3-0-6)

 2.3.3 Packaging Technology Course (ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1408204 Industrial Packaging Technology
 เทคโนโลยีการบรรจุเชิงอุตสาหกรรม
           P: 1408101    หลักการบรรจุ  ( Principle of Packaging )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1408103   บรรจุภัณฑ์เพื่อชีวิตประจำวัน  ( Packaging for Life )   3 (3-0-6) 
3 (2-3-5)
1408352 Packaging Materials
 วัสดุการบรรจุ
3 (2-3-5)
1408353 Packaging Design
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3 (2-3-5)
1408354 Packaging System
 ระบบการบรรจุ
           P: 1408352   วัสดุการบรรจุ  ( Packaging Materials )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1408355 Distribution Packaging for Agri-Food Logistics
 บรรจุภัณฑ์เพื่อกระจายสินค้าสำหรับโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร
3 (2-3-5)

 2.3.4 Logistics and Supply Chain Course (ง) กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203132 Principles of Business Management
 หลักการบริหารธุรกิจ
3 (3-0-6)
1209312 Business Operations and Production Development
 การดำเนินงานทางธุรกิจและการพัฒนาการผลิต
           P: 1209203   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจ  ( Quantitative Analysis for Business Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210215   แบบจำลองเชิงปริมาณสำหรับธุรกิจการบิน  ( Quantitative Model for Aviation Business )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1210219   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน  ( Quantitative Analysis for Flight Operation )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209209   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203252   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ( Quantitative Analysis )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210206   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน 1  ( Quantitative Analysis in Flight Operation 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1210207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน 2  ( Quantitative Analysis in Flight Operation 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1203253   การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  ( Production and Operations Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209314 Computer and Technology Applications for Logistics Problem Solving
 การใช้โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีสำหรับการแก้ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) และ
           P: 1209203   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจ  ( Quantitative Analysis for Business Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) และ
           P: 1209207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) และ
           P: 1209209   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209355   การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานโลจิสติกส์  ( Computer Application in Logistics )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1209315 Green and Sustainable Supply Chain Management
 การจัดการโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1209316 Demand Planning and Management
 การวางแผนอุปสงค์และการจัดการ
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209323   การวางแผนอุปสงค์และการพยากรณ์  ( Demand Planning and Forecasting )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209318 Legal and Taxes Aspects for Logistics
 กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
           E2: 1209301   กฎหมายและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์  ( Legal and Tax Aspects for Logistics )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1209339   กฎหมายการค้าสำหรับโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  ( Legal Aspects for International Logistics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209403 Strategic Supply Chain Management
 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
           P: 1209204   ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า  ( Transportation System and Distribution Management )   3 (2-2-5) และ
           P: 1209205   ระบบคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง  ( Warehouse Management System and Inventory Management )   3 (2-2-5) และ
           P: 1209315   การจัดการโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ( Green and Sustainable Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209209   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1203432   การจัดการเชิงกลยุทธ์  ( Strategic Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209405 Performance Measurement in Supply Chain
 การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210326   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการบิน  ( Aviation Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1209324   การวัดประสิทธิภาพ  ( Performance Measurement )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209406 Special Topics in Logistics and Supply Chain Management
 การศึกษาหัวข้อเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (0-9-3)
1209421 Global Logistics Management
 การจัดการโลจิสติกส์ภายใต้โลกาภิวัฒน์
3 (3-0-6)
1209423 International Business and Border Trade Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
3 (2-2-5)
1209430 Supply Chain Management in Agricultural Business
 การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยสำนักวิชาอาจแนะนำให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนโดยสำนักวิชา ดังต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1407364 Fresh Technology
 เทคโนโลยีความสด
3 (3-0-6)
1410301 World Herbs and Spices
 สมุนไพรและเครื่องเทศของโลก
3 (3-0-6)
1410302 Man and Sea
 มนุษย์กับทะเล
3 (3-0-6)
1410303 Growing Plant for Aesthetic
 การปลูกพืชเพื่อสุนทรียะ
3 (3-0-6)
1410304 Floral Art for Aesthetic
 ศิลปะการจัดดอกไม้เพื่อสุนทรียะ
3 (3-0-6)
1410305 Sustainable Agriculture
 เกษตรกรรมยั่งยืน
3 (3-0-6)
1410306 Communication Arts for Agriculture and Related Technology
 ศิลปะการสื่อสารเชิงเกษตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH