โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
 หลักสูตร : 623140301 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา)
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมเข้าสู่การทำงานในโลกศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดเป็นทำเป็นและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนำมาบูรณาการกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป การประกันคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรมอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ การบริหารจัดการและการตลาด และมีศักยภาพที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อรองรับความต้องการของตลาดสากลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
        2. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางด้านทฤษฎี ปฏิบัติการ และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
        3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น คิดเป็นทำเป็นและ พร้อมเข้าสู่การทำงานในโลกศตวรรษที่ 21
        4. สามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาแห่งวิชาชีพ

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 89
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 31
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1102210 Principles of Analytical Chemistry
 หลักเคมีวิเคราะห์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1102223 Principles of Physical Chemistry
 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1102230 Principles of Organic Chemistry
 หลักเคมีอินทรีย์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1102107   หลักเคมี  ( Principle of Chemistry )   2 (2-0-4) 
3 (2-3-5)
1102250 Principles of Biochemistry
 หลักชีวเคมี
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1102253   ชีวเคมี  ( Biochemistry )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)
1103108 Fundamentals of Biology
 พื้นฐานทางชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5)  
4 (3-3-7)
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5)  
           หรือ
           E2: 1806106    ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( Physics for Sports Science )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1106283 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง
           E2: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (2-3-5)
1402222 Introduction to Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1404101 Mathematics Concepts for Food Engineering
 แนวคิดทางคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมอาหาร
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 52
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1401105 Agro-Industrial Vision
 วิสัยทัศนทางอุตสาหกรรมเกษตร
           E1: 1401104   อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นและวัตถุดิบทางการเกษตร  ( Introduction to Agro-Industry and Agricultural Materials )   2 (2-0-4)  
1 (1-0-2)
1401251 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
           E2: 1403202   การเขียนแบบวิศวกรรม  ( Engineering Drawing )   1 (0-3-1)  
           หรือ
           E2: 1403261   การเขียนแบบวิศวกรรม  ( Engineering Drawing )   1 (0-3-1)  
1 (0-3-1)
1402223 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
           P: 1402222   จุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น  ( Introduction to Food Microbiology )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1402201   จุลชีววิทยาทางอาหาร  ( Food Microbiology )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)
1402304 Food Analysis
 การวิเคราะห์อาหาร
           P: 1402303   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1402307   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1402315   การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1402307 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
           P: 1102250   หลักชีวเคมี  ( Principles of Biochemistry )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1402303   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)
1402313 Food and Nutrition
 อาหารและโภชนาการ
           P: 1102250   หลักชีวเคมี  ( Principles of Biochemistry )   3 (2-3-5) 
2 (2-0-4)
1403101 Career Skills Development for Food Industry Professionals
 การพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร
1 (0-3-1)
1403204 Food Processing
 การแปรรูปอาหาร
           P: 1401105   วิสัยทัศนทางอุตสาหกรรมเกษตร  ( Agro-Industrial Vision )   1 (1-0-2) 
          หรือ
           P: 1401104   อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นและวัตถุดิบทางการเกษตร  ( Introduction to Agro-Industry and Agricultural Materials )   2 (2-0-4) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1403313 Food Processing Technology
 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1403481 Seminar
 สัมมนา
           P: 1402303   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   4 (3-3-7) และ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402314   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1401344   การจัดการกระบวนการ  ( Process Operation )   3 (2-3-5) และ
           P: 1402303   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1402307   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402303   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   4 (3-3-7) และ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402307   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402310   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403205   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
1 (0-3-1)
1403483 Special Problem
 ปัญหาพิเศษ
           P: 1402304   การวิเคราะห์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402315   การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402304   การวิเคราะห์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402304   การวิเคราะห์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403313   เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  ( Food Processing Technology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1402311   การวิเคราะห์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403481   สัมมนา  ( Seminar )   1 (0-3-1) 
3 (0-9-3)
1403486 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1403487   โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีการอาหาร  ( Research Project in Food Technology )   6 (0-40-6)  
           หรือ
           E1: 1403488   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   6 (0-40-6)  
           หรือ
           E1: 1403489   โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ( Research Project in Food Science and Technology )   6 (0-40-6)  
6 (0-40-6)
1403490 Industrial Visit
 การศึกษาดูงาน
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1403485   การศึกษาดูงาน  ( Industrial Visit )   0 (0-6-2)  
0 (0-6-2)
1404305 Food Engineering
 วิศวกรรมอาหาร
           P: 1404101   แนวคิดทางคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมอาหาร  ( Mathematics Concepts for Food Engineering )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1404252   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมอาหาร  ( Calculus for Food Engineering )   3 (3-0-6) 
4 (3-3-7)
1405261 Food Laws and Standards
 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
           P: 1401105   วิสัยทัศนทางอุตสาหกรรมเกษตร  ( Agro-Industrial Vision )   1 (1-0-2) 
          หรือ
           P: 1401104   อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นและวัตถุดิบทางการเกษตร  ( Introduction to Agro-Industry and Agricultural Materials )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1401103   อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นและวัตถุดิบทางการเกษตร  ( Introduction to Agro-Industry and Agricultural Materials )   3 (3-0-6) 
2 (2-0-4)
1405301 Food Quality Control and Assurance
 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403205   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1406303 Food Innovation and Marketing
 นวัตกรรมอาหารและการตลาด
           P: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403313   เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  ( Food Processing Technology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5) และ
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1407320 Food Packaging and Shelf Life
 บรรจุภัณฑ์อาหารและอายุการเก็บ
2 (2-0-4)
1408301 Startup Business with Food Science and Technology
 การเริ่มต้นธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1 (1-0-2)
1408402 Project Management for Food Industry
 การบริหารโครงการสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
           P: 1404305   วิศวกรรมอาหาร  ( Food Engineering )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1408403 Food Business Management
 การจัดการธุรกิจอาหาร
           P: 1408301   การเริ่มต้นธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ( Startup Business with Food Science and Technology )   1 (1-0-2) 
1 (0-3-1)
1409301 Food Plant Management and Sanitation
 การจัดการโรงงานอาหารและสุขาภิบาล
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1401344   การจัดการกระบวนการ  ( Process Operation )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1404453   การจัดการโรงงานและระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร  ( Plant Management and Logistics for Food-Industry )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403304 Fruit and Vegetable Technology
 เทคโนโลยีผลไม้และผัก
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1403306 Fishery Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1403401 Tea and Coffee Technology
 เทคโนโลยีชาและกาแฟ
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1403402 Dairy Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403313   เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  ( Food Processing Technology )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1403443   เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นม  ( Dairy Products Technology )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1403403 Technology of Meat, Poultry and Egg Products
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1403444   เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่  ( Technology of Meat, Poultry and Egg Products )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1403404 Cereal Products Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญพืช
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403313   เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  ( Food Processing Technology )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1403405 Bakery Technology
 เทคโนโลยีขนมอบ
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1403446   เทคโนโลยีขนมอบ  ( Bakery Technology )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1403406 Confectionery Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1403407 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1403448   เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม  ( Beverage Technology )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1406362 Sensory Evaluation
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
           P: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1401281 Basic Technology of Food Products
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น
3 (2-3-5)
1403102 Food for Dairy Life
 อาหารในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1403103 Thai Traditional Desserts Recipes
 ตำรับขนมไทยพื้นบ้าน
3 (3-0-6)
1403307 Thai Traditional Food Recipes
 ตำรับอาหารไทยพื้นบ้าน
3 (3-0-6)
1403308 Food and Health
 อาหารและสุขภาพ
3 (3-0-6)
1403312 ASEAN Foods
 อาหารอาเซียน
3 (3-0-6)
1403440 Kitchen Science
 วิทยาศาสตร์รอบครัว
3 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH