โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตร : 623130500 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากลให้มีความรอบรู้ในวิชาการที่ศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Courses กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Courses กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Requirement Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 89
 2.1 Core Courses กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106281 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
           E1: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301120 Mathematics for Information Technology 1
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301121 Mathematics for Information Technology 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
           P: 1301120   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Mathematics for Information Technology 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 74
 2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1305103 User Interface Design
 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
           E2: 1301105   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  ( Human and Computer Interaction )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1305405 Enterprise Architecture
 สถาปัตยกรรมระบบองค์กร
3 (3-0-6)
1600104 Laws and Ethics for Information Technology
 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
           E2: 1301472   กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Laws and Ethics for Information Technology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301122 Introduction to Programming
 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1305104 Object Oriented Design and Programming
 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
1305215 Web Application Development
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
3 (2-2-5)
1305216 Mobile Application Development
 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
1305307 Enterprise Application Development
 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับองค์กร
3 (2-2-5)

 2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 32
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1305102 Introduction to Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
           E2: 1305101   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น  ( Introduction to Software Engineering )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1305105 Software Engineering Practice 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
3 (2-2-5)
1305106 Software Engineering Practice 2
  ปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
3 (2-2-5)
1305211 Software Testing
 การทดสอบซอฟต์แวร์
           E2: 1305207   การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์  ( Software Validation and Verification )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1305213 Software Modelling and Architectural Design
 การออกแบบซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
           E2: 1305201   สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  ( Software Architecture )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1305214 Software Requirements Analysis and Specification
 การวิเคราะห์ความต้องการและกำหนดคุณลักษณะทางซอฟต์แวร์
           E2: 1305202   การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์  ( Software Requirement Specification and Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1305301 Software Process and Quality Assurance
 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
           E2: 1305203   กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ  ( Software Process and Quality Assurance )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1305306 Software Project Management
 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
           E2: 1305302   การบริหารโครงการและความเสี่ยงของซอฟต์แวร์  ( Software Project and Risk Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1305391 Senior Project 1
 โครงงานนักศึกษา 1
1 (0-3-1)
1305392 Seminar in Software Engineering
 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1 (0-3-1)
1305406 Senior Project 2
 โครงงานนักศึกษา 2
           P: 1305391   โครงงานนักศึกษา 1  ( Senior Project 1 )   1 (0-3-1) 
3 (0-9-3)
1305493 Software Engineering Case Studies
 กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
           E2: 1305492   กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ( Software Engineering Case Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302251 Data Structures and Algorithms
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
           E2: 1302204   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  ( Data Structures and Algorithms )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1305212 Database Management System
 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)

 2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302271 Computer Architecture
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 2.2.6 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1305498 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-9)

 2.3 Major Elective Courses กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301255 Data Communications and Networks
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
           E2: 1301353   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communication and Network )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1501212   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1301325 Information Security
 ความมั่นคงของสารสนเทศ
           E2: 1301355   ความปลอดภัยของสารสนเทศ  ( Information Security )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301331 Information Retrieval
 การสืบค้นสารสนเทศ
           P: 1302211   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  ( Computer Programming 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1302212   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Programming )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1301410 Digital Marketing
 การตลาดในยุคดิจิตอล
           E2: 1301383   การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic Commerce )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301416 Advanced Database Systems
 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
           P: 1305212   ระบบจัดการฐานข้อมูล  ( Database Management System )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1302305 Network Programming
 การโปรแกรมระบบเครือข่าย
           P: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) และ
           P: 1302212   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Programming )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1301353   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communication and Network )   3 (2-2-5) และ
           P: 1302212   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Programming )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1302361 Introduction to Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
1305205 Software Configuration Management
 การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
1305404 Data Warehousing and Data Mining
 การจัดเก็บข้อมูลและเหมืองข้อมูล
           E2: 1305402   การจัดเก็บข้อมูลและเหมืองข้อมูล  ( Data Warehousing and Data Mining )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1305496 Selected Topics in Software Engineering 1
 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
3 (3-0-6)
1305497 Selected Topics in Software Engineering 2
 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
3 (3-0-6)
1306103 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีสื่อประสม
           E2: 1301384   เทคโนโลยีสื่อประสม  ( Multimedia Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1306210 Computer Graphics and Design
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการออกแบบ
3 (2-2-5)
1306211 Computer Games Concept Design Basic
 พื้นฐานการออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1501361 Expert System
 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
           P: 1302361   ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น  ( Introduction to Artificial Intelligence )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1501363 Pattern Recognition and Vision
 การรู้จำรูปแบบและทัศนศาสตร์
3 (3-0-6)
1501364 Image Processing
 การประมวลผลภาพ
3 (3-0-6)
1501365 Machine Learning
 การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
1501367 Natural Language Processing
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH