โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 623121003 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ ควบคู่กับมีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการด้านกำลังคนของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน และรองรับความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและต่างประเทศ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบินทั้งระบบ ได้แก่ การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในธุรกิจการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่นๆ
        2. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินทั้งระบบ และมีสามารถเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้อง
        3. มีจิตสำนึกในงานบริการธุรกิจการบินทั้งด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และทัศนคติ เพื่อให้เกิดความสามารถในการประกอบอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเหนือคู่แข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
        4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจการบิน
        5. ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในธุรกิจการบินประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106106 Foundation Mathematics for Business
 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1201117 Fundamentals of Accounting
 การบัญชีขั้นพื้นฐาน
           E2: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5)  และ
           E1: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-2-5)
1203105 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
           E2: 1203104   สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  ( Statistics for Business Research )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202212   สถิติเศรษฐศาสตร์  ( Economic Statistics )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1203212 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201211   หลักการบัญชี 2  ( Principles of Accounting 2 )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1209312 Business Operations and Production Development
 การดำเนินงานทางธุรกิจและการพัฒนาการผลิต
           P: 1209203   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจ  ( Quantitative Analysis for Business Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210215   แบบจำลองเชิงปริมาณสำหรับธุรกิจการบิน  ( Quantitative Model for Aviation Business )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1210219   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน  ( Quantitative Analysis for Flight Operation )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209209   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203252   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ( Quantitative Analysis )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210206   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน 1  ( Quantitative Analysis in Flight Operation 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1210207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน 2  ( Quantitative Analysis in Flight Operation 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1203253   การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  ( Production and Operations Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1210102 Introduction to Aviation Business Management
 การจัดการธุรกิจการบินเบื้องต้น
           E1: 1210104   การจัดการธุรกิจการบินเบื้องต้น  ( Introduction to Airline Business )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1210209 Business Model and Innovation Marketing for Aviation Business
 รูปแบบธุรกิจและนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อธุรกิจการบิน
           E2: 1210203   การตลาดเพื่อธุรกิจการบิน  ( Marketing for Aviation Business )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1210210 Safety Management System in Aviation
 ระบบการจัดการความปลอดภัยในการบิน
3 (3-0-6)
1210220 English for Aviation Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบิน
           E2: 1006321   ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน  ( English for Aviation Business )   3 (2-3-5)  
3 (2-2-5)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 60
 2.2.1 Required Course วิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 57
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1210106 Personality Development and Service Attitude
 การพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติทางด้านงานบริการ
           E2: 1210101   การพัฒนาบุคลิกภาพ  ( Personality Development )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1210107   การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม  ( Social and Personality Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1210208 Aircraft Structure and Power Plant
 โครงสร้างของเครื่องบินและแหล่งพลังงาน
3 (3-0-6)
1210217 Navigation
 การเดินอากาศ
3 (3-0-6)
1210219 Quantitative Analysis for Flight Operation
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน
           E1: 1210206   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน 1  ( Quantitative Analysis in Flight Operation 1 )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1210207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน 2  ( Quantitative Analysis in Flight Operation 2 )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1210221 Airport Operation and Management
 การดำเนินงานและการจัดการท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
1210222 Aviation Security Awareness
 ความตระหนักต่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน
3 (3-0-6)
1210307 Laws and Regulations in Aviation Industry
 กฎหมายและระเบียบในการบินพลเรือน
3 (3-0-6)
1210326 Aviation Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการบิน
3 (3-0-6)
1210337 Flight Operation Process and Criteria
 ระบบการอำนวยการบินและคุณสมบัติบุคลากร
3 (3-0-6)
1210350 Aircraft Operations
 การปฏิบัติการของอากาศยาน
3 (3-0-6)
1210352 Aircraft Performance
 สมรรถนะอากาศยาน
3 (3-0-6)
1210353 Aircraft Weight and Balance
 ความสมดุลและน้ำหนักของอากาศยาน
3 (3-0-6)
1210358 Air Traffic Service and Communication
 งานบริการด้านการติดต่อสื่อสารและการจราจรทางอากาศ
           E2: 1210339   งานบริการด้านการติดต่อสื่อสารทางเรดาร์  ( Communication and Radar Service )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1210359 Flight Rules and Flight Operations Procedures
 กฎระเบียบและข้อปฏิบัติทางการบิน
3 (3-0-6)
1210405 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1210406   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   9 (0-40-9)  
9 (0-40-9)
1210408 Aerodynamics
 หลักการทำงานของอากาศพลศาสตร์
3 (3-0-6)
1210410 Meteorology and Interpreting
 อุตุนิยมวิทยาและการแปลความ
3 (3-0-6)

 2.2.2 Required Foreign Languages Course วิชาบังคับกลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1008111 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
           E2: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5)  
           หรือ
           E2: 1008123   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (2-3-5)
1008301 Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
           E2: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1008307   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1009101 French 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
1009310 Spanish 1
 ภาษาสเปน 1
3 (3-0-6)
2408002 Chinese 2
 ภาษาจีนกลาง 2
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1007102   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408102   ภาษาจีน 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1210107 Social and Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
           E2: 1210106   การพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติทางด้านงานบริการ  ( Personality Development and Service Attitude )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1210212 Ticketing Reservation and Distribution System
 ระบบการสำรองและจัดจำหน่ายตั๋วโดยสาร
           E2: 1210201   ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจการบิน  ( Aviation Business Information System )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1210225 Project Feasibility Analysis in Aviation Business
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
1210314 Aviation Business Research
 การวิจัยสำหรับธุรกิจการบิน
3 (2-2-5)
1210316 Air Cargo Service Management
 การบริการงานคลังสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
1210318 Airline Traffic Planning
 การวางแผนจราจรทางอากาศ
3 (3-0-6)
1210341 Flight Instrument
 เครื่องมือวัดทางการบิน
3 (3-0-6)
1210343 Chinese for Aviation Business 1
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน 1
           P: 1007102   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408102   ภาษาจีน 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210344 Chinese for Aviation Business 2
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน 2
           P: 1210343   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน 1  ( Chinese for Aviation Business 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210345 Japanese for Aviation Business 1
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการบิน 1
           P: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1210346 Japanese for Aviation Business 2
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการบิน 2
           P: 1210345   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการบิน 1  ( Japanese for Aviation Business 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210347 French for Aviation Business 1
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจการบิน 1
           P: 1009101   ภาษาฝรั่งเศส 1  ( French 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210348 French for Aviation Business 2
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจการบิน 2
           P: 1210347   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจการบิน 1  ( French for Aviation Business 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210360 Korean for Aviation Business 1
 ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจการบิน 1
           P: 1008301   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210361 Spanish for Aviation Business 1
 ภาษาสเปนเพื่อธุรกิจการบิน 1
           P: 1009310   ภาษาสเปน 1  ( Spanish 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210402 Passenger Ground Services
 การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
1210411 Flying Operation 1
 การปฏิบัติการทางการบิน 1
3 (1-4-4)
1210412 Flying Operation 2
 การปฏิบัติการทางการบิน 2
3 (1-4-4)
1210413 Flying Operation 3
 การปฏิบัติการทางการบิน 3
3 (1-4-4)
1210417 Human Factors in Aviation Industry
 มนุษยปัจจัยในอุตสาหกรรมการบิน
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH