โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 623120700 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และกระบวนการบริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดการและวิธีการปฏิบัติการในธุรกิจที่พักและโรงแรม ธุรกิจการบริการอาหารที่มีมาตรฐาน และประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ และความชำนาญด้านการจัดการที่พักแรม การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
        2. มีความสามารถในการพัฒนากระบวนการจัดบริการ และการจัดระบบบริหารงาน ตลอดจนมีความชำนาญในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
        3. มีความสามารถในการริเริ่มธุรกิจด้านที่พักแรม และด้านอาหารและเครื่องดื่มโดยมีพื้นฐานความเข้าใจ และแนวคิดการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการอย่างยั่งยืน
        4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 95
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201117 Fundamentals of Accounting
 การบัญชีขั้นพื้นฐาน
           E2: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5)  และ
           E1: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-2-5)
1203132 Principles of Business Management
 หลักการบริหารธุรกิจ
3 (3-0-6)
1203212 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201211   หลักการบัญชี 2  ( Principles of Accounting 2 )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203242 Human Resources Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
1203334 Business Venture and Entrepreneurship
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1207201 Tourism and Hospitality Industry Marketing
 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1207205 International Tourism and Hospitality Business Management
 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ
3 (3-0-6)
1207207 Professional Ethics and Law for Tourism and Hospitality Management
 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพการท่องเที่ยวและการบริการ
3 (3-0-6)
1207209 Information Technology for Tourism and Hospitality
 ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
           E1: 1301314   ระบบสารสนเทศสำหรับโรงแรม  ( Hotel Information Technology Application )   3 (2-2-5)  และ
           E1: 1301383   การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic Commerce )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1205320   เศรษฐกิจดิจิทัลและการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์  ( Digital Economy and E-Tourism )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1207216 Research Method for Tourism and Hospitality
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
1207218 Tourist Behavior and Service Psychology
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาการบริการ
           E1: 1207206   จิตวิทยาการบริการและการจัดการการดำเนินงานบริการ  ( Service Psychology and Service Operation Management )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1207208   พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  ( Tourist Behavior )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1207312 Sustainability in Hospitality Industry
 ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบริการ
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 53
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1207102 Personality for Service Professional
 บุคลิกภาพสำหรับการบริการอย่างมืออาชีพ
3 (2-2-5)
1207211 Hotel and Lodging Management
 การจัดการโรงแรมและที่พักอาศัย
           E2: 1205321   การจัดการโรงแรมเบื้องต้น  ( Introduction to Hotel Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1207212 Housekeeping Management
 การจัดการงานแม่บ้าน
3 (2-2-5)
1207213 Front Office Management
 การจัดการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
1207217 Accommodation Management for Leisure
 การจัดการสถานที่พักเพื่อการพักผ่อน
           E2: 1207214   การจัดการรีสอร์ทไทม์แชร์และการพักผ่อน  ( Resort, Timeshare and Leisure Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1207230 Internship 1
 การฝึกงาน 1
3 (0-6-3)
1207301 Introduction to Tourism and Hospitality Industry
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
3 (3-0-6)
1207302 Cost Control
 การจัดการต้นทุน
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1201212   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ( Managerial Accounting )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1207303 Food and Beverage Operation and Management
 การบริหารจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
           E1: 1205322   การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม   ( Food and Beverage Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1207304 Food and Beverage Service
 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
1207305 MICE and Event Management
 การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเวนท์
           E2: 1205306   หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมหกรรมและไมซ์  ( Fundamentals of Event and MICE )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1205332   การจัดการธุรกิจ MICE  ( MICE Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1207330 Internship 2
 การฝึกงาน 2
3 (0-6-3)
1207423 Kitchen Management
 การจัดการครัว
3 (2-2-5)
1207424 Food Preparation and Culinary Skills
 ทักษะการประกอบอาหาร
3 (2-2-5)
1207482 Seminar in Hospitality Industry
 สัมมนาทางอุตสาหกรรมการบริการ
2 (1-2-3)
1207490 Senior Project
 โครงงานนักศึกษา
3 (0-9-3)
1207496 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-6)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1205334 Airlines Business Management
 การจัดการธุรกิจการบิน
           E2: 1205350   การจัดการธุรกิจการบิน  ( Airlines Business Management )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1205337 Fundamentals of Passenger Transportation
 หลักการการขนส่งผู้โดยสาร
3 (2-2-5)
1205342 Souvenir Business Management
 การจัดการธุรกิจสินค้าที่ระลึก
           E2: 1205340   การจัดการธุรกิจสินค้าที่ระลึก  ( Souvenir Business Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1207215 Facilities Management
 การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
3 (3-0-6)
1207221 Food Nutrition and Hygiene
 โภชนาการอาหารและหลักอนามัย
3 (2-2-5)
1207306 Cruise Lines Business Management
 การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
           E2: 1205335   การจัดการธุรกิจเรือสำราญ  ( Cruise Lines Business Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1207307 English for Hospitality Industry
 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
3 (2-2-5)
1207308 Arts of Contemporary Flower Arrangement and Decoration
 ศิลปะการจัดดอกไม้และการตกแต่งร่วมสมัย
3 (2-2-5)
1207309 Beverage Specialist
 ศาสตร์และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
1207310 Contemporary Cuisines
 ศิลปะการประกอบอาหารร่วมสมัย
3 (2-2-5)
1207311 Banquet and Catering Service Management
 การจัดการงานเลี้ยง
3 (2-2-5)
1207313 Event Venue Management
 การจัดการสถานที่จัดงานอีเวนท์
3 (2-2-5)
1207402 Health and Spa Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
3 (2-2-5)
1207421 Management of Restaurant Design and Application
 การออกแบบและการจัดการภัตตาคาร
3 (3-0-6)
1207425 Gastronomic Culture
 วัฒนธรรมการบริการอาหาร
           E2: 1207422   ศิลปวัฒนธรรมการบริการอาหาร  ( Gastronomic Restaurant Experience )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 3 หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH