โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 623111200 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานจุดแข็งของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตวิศวกรด้านวัสดุที่มีคุณภาพ บัณฑิตหลักสูตรนี้จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และค้นคว้าวิจัยแบบนักวัสดุศาสตร์ อีกทั้งสามารถออกแบบวางแผน และดำเนินกระบวนการผลิตได้แบบวิศวกรวัสดุ และด้วยแนวคิดของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการส่งเสริมให้มีการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง บัณฑิตจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนให้มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมตลอดจนสามารถทำงานกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณภาพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา หรือวิจัยและพัฒนาการผลิตทางด้านวัสดุโดยคำนึงถึงความยั่งยืนได้
        2. เพื่อสร้างบัณฑิตด้านวิศวกรรมวัสดุให้มีความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์วัสดุหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
        3. ส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการ ตลอดจนมีทักษะในการแก้ปัญหาและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 1 General Education Course หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1800001   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน หน่วยกิตต่ำสุด : 42
 2.1.1 Foundation of Mathematics Course กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102201 Chemistry for Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกร
           E2: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
                    หมายเหตุ  นศ.จะต้องผ่านรายวิชา 1102101 และ 1102102 ถึงจะเทียบเป็นรายวิชา 1102201 ได้
 
4 (3-3-7)
1104104 Physics for Engineers 1
 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
4 (3-3-7)
1104105 Physics for Engineers 2
 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
           P: 1104104   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1  ( Physics for Engineers 1 )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1106104 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1106203 Programing and Computational Methods for Engineers
 การโปรแกรมและวิธีการคำนวณสำหรับวิศวกร
           P: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6) 
3 (2-3-5)
1112213 Engineering Statistics
 สถิติสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)

 2.1.2 Foundation of Engineering Course กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรม หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112101 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-6-4)
1112103 Workshop Skills
 ทักษะงานช่าง
1 (0-3-1)
1112104 Soft Skills for Science and Engineering Professionals
 จรณทักษะสำหรับอาชีพทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
1 (0-3-1)
1112208 Mechanic of Materials
 กลศาสตร์ของวัสดุ
3 (3-0-6)
1112303 Thermodynamics and Kinetics of Materials
 อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตร์ของวัสดุ
4 (4-0-8)
1112415 Engineering Safety
 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
1203253 Production and Operations Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
           E2: 1209312   การดำเนินงานทางธุรกิจและการพัฒนาการผลิต  ( Business Operations and Production Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2 Specific Required Course กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน หน่วยกิตต่ำสุด : 54
 2.2.1 Major Required Course กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112105 Materials Science and Engineering 1
 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 1
4 (4-0-8)
1112201 Materials Engineering Lab 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 1
1 (0-3-1)
1112202 Materials Engineering Lab 2
 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 2
           P: 1112201   ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 1  ( Materials Engineering Lab 1 )   1 (0-3-1) 
1 (0-3-1)
1112203 Materials Engineering Lab 3
 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 3
           P: 1112202   ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 2  ( Materials Engineering Lab 2 )   1 (0-3-1) 
1 (0-3-1)
1112212 Materials Science and Engineering 2
 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 2
           P: 1112105   วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 1  ( Materials Science and Engineering 1 )   4 (4-0-8) 
4 (4-0-8)
1112214 Global Engineering and Industrial Visits
 ความเป็นวิศวกรโลกและการเยี่ยมชมอุตสาหกรรม
2 (1-2-3)
1112216 Materials Behavior of and Properties Testing
 พฤติกรรมของวัสดุและการทดสอบสมบัติ
3 (3-0-6)
1112217 Characterisation of Materials
 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
3 (2-3-5)
1112304 Fundamentals of Composite Materials
 หลักการพื้นฐานของวัสดุเชิงประกอบ
3 (3-0-6)
1112305 Degradation and Failure of Materials
 การเสื่อมสภาพและการวิบัติของวัสดุ
3 (3-0-6)
1112309 Materials Engineering Lab 4
 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 4
           P: 1112203   ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 3  ( Materials Engineering Lab 3 )   1 (0-3-1) 
1 (0-3-1)
1112310 Sustainable Materials
 วัสดุเพื่อความยั่งยืน
3 (3-0-6)
1112311 Manufacturing of Products
 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
1112401 Materials Selection and Design
 การคัดสรรและการออกแบบวัสดุ
3 (3-0-6)
1112402 Materials Engineering Seminar
 สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ
1 (0-3-1)
1112403 Materials Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ
3 (0-9-3)
1112404 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1112405   ฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ  ( Oversea Training )   9 (0-40-9)  
9 (0-40-9)

 2.2.2 Major Elective Course กลุ่มวิชาเลื่อกทางวิศวกรรม หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112312 Material Recycling Technology
 เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุกลับมาใช้ใหม่
3 (3-0-6)
1112406 Biopolymers and Biocomposites
 พอลิเมอร์และวัสดุเชิงประกอบชีวภาพ
3 (3-0-6)
1112407 Electroceramics
 อิเล็กโทรเซรามิกส์
3 (3-0-6)
1112408 Introduction to Industrial Ceramics
 เซรามิกส์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1112409 Nanomaterials
 วัสดุนาโน
3 (3-0-6)
1112410 Packaging Materials
 วัสดุบรรจุภัณฑ์
3 (3-0-6)
1112411 Advanced Materials Processing
 กระบวนการขึ้นรูปวัสดุขั้นสูง
           P: 1112301   กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ  ( Materials Processing )   3 (1-4-4) 
3 (2-3-5)
1112412 Construction Materials
 วัสดุก่อสร้าง
3 (3-0-6)
1112413 Surface Engineering
 วิศวกรรมพื้นผิว
3 (3-0-6)
1112414 Engineering Tools Design
 การออกแบบเครื่องมือวิศวกรรม
3 (3-0-6)
1112416 Biomedical Material
 วัสดุชีวการแพทย์
3 (3-0-6)
1112447 Textile Technology
 เทคโนโลยีสิ่งทอ
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH