โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 623110500 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเน้นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและความรู้ที่เกี่ยวข้อง แบบสหวิทยาการ บัณฑิตจะต้องมีองค์ความรู้และทักษะทางปัญญาด้านเทคโนโลยีชีวภาพและทรัพยากรอย่างกว้างขวางและเพียงพอ ไม่ว่าจะเพื่อการวิจัยต่อยอด หรือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ทักษะวิชาชีพในภาคเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม ตลอดจนมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและ/หรือการจุดประกายนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม บัณฑิตต้องสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี บัณฑิตต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบรู้สำนึกต่อสังคมเป็นอย่างดี
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพเป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาทั้งกลุ่มอาหาร เกษตร สุขภาพ และทางการแพทย์ อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 1 General Education Course หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 91
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100202 Cells Molecular Biology and Genetics
 เซลล์ ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุศาสตร์
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
4 (3-3-7)
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1102230 Principles of Organic Chemistry
 หลักเคมีอินทรีย์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1102250 Principles of Biochemistry
 หลักชีวเคมี
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103108 Fundamentals of Biology
 พื้นฐานทางชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5)  
4 (3-3-7)
1103211 Microbiology
 จุลชีววิทยา
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-2-5)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1106283 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง
           E2: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (2-3-5)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100304 Bioinformatics
 ชีวสารสนเทศ
           P: 1100301   เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล  ( Cell and Molecular Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1100202   เซลล์ ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุศาสตร์  ( Cells Molecular Biology and Genetics )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1100305 Gene Technology
 เทคโนโลยีด้านยีน
           P: 1100301   เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล  ( Cell and Molecular Biology )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103222   พันธุศาสตร์  ( Genetics )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1100202   เซลล์ ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุศาสตร์  ( Cells Molecular Biology and Genetics )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1101104 Creative Thinking and STEM Education
 ความคิดเชิงสร้างสรรค์และสะเต็มศึกษา
3 (3-0-6)
1103313 Microbial Physiology
 สรีรวิทยาจุลินทรีย์
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1105102 Orientation to Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1105215 Bioprocess Engineering 1
 วิศวกรรมชีวกระบวนการ 1
           P: 1102250   หลักชีวเคมี  ( Principles of Biochemistry )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1105221 Instrumentation Biotechnology Laboratory
 ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
3 (1-6-5)
1105315 Bioprocess Engineering 2
 วิศวกรรมชีวกระบวนการ 2
           P: 1105215   วิศวกรรมชีวกระบวนการ 1  ( Bioprocess Engineering 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1105326 Quality Control and Assurance in Biotechnology
 การควบคุมและการประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-2-5)
1105327 Entrepreneurship for Science
 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
1105328 Seminar
 สัมมนา
1 (0-3-6)
1105406 Scientific Writing and Publication
 การเขียนและการตีพิมพ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1105407 Ethics in Biotechnology
 จรรยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
           E2: 1101101   จรรยาทางวิชาชีพ  ( Professional Ethics )   1 (1-0-2)  
1 (1-0-2)
1105481 Senior Project
 โครงงาน
3 (0-9-3)
1105494 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-6)
1112101 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-6-4)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100309 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1100311 Plant Physiology
 สรีรวิทยาของพืช
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1100312 Plant Systematics
 ระบบการจัดจำแนกพืช
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1100313 Plant Breeding
 การปรับปรุงพันธุ์พืช
           P: 1103222   พันธุศาสตร์  ( Genetics )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1100202   เซลล์ ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุศาสตร์  ( Cells Molecular Biology and Genetics )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1100315 Bioeconomy
 เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
3 (3-0-6)
1100316 Biomass and Biorefinery
 ชีวมวล พลังงานและเคมีชีวภาพ
           P: 1105215   วิศวกรรมชีวกระบวนการ 1  ( Bioprocess Engineering 1 )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1100317 Immunology
 ภูมิคุ้มกันวิทยา
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1100319 Economic Crop Production
 การผลิตพืชเศรษฐกิจ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1100405 Plant Genetic Engineering
 พันธุวิศวกรรมพืช
           P: 1100305   เทคโนโลยีด้านยีน  ( Gene Technology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1100202   เซลล์ ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุศาสตร์  ( Cells Molecular Biology and Genetics )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103312 Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาด้านอุตสาหกรรม
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103314 Microbial Pathogenesis
 พยาธิกำเนิดด้านจุลินทรีย์
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1103315 Agricultural Microbiology
 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103319 Biodiversity and Conservation
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1105322 Algal Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านสาหร่าย
           P: 1100201   เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  ( Introduction to Biotechnology )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1105101   เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  ( Introduction to Biotechnology )   1 (1-0-2) 
          หรือ
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1105354 Fungal Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านเชื้อรา
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1105355 Apicultural Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเลี้ยงผึ้ง
3 (2-3-5)
1105356 Current Topics in Biotechnology
 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)
1105357 Waste Treatment and Utilization
 การบำบัดของเสียและการใช้ประโยชน์
           P: 1105215   วิศวกรรมชีวกระบวนการ 1  ( Bioprocess Engineering 1 )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1105358 Forensic Science Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์
3 (2-3-5)
1105359 Medical and Pharmaceutical Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และเภสัชกรรม
           P: 1100317   ภูมิคุ้มกันวิทยา  ( Immunology )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1105362 Food Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1105102   เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  ( Orientation to Biotechnology )   2 (2-0-4) 
3 (2-3-5)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH