โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 623110201 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาเคมีประยุกต์ให้มีความรู้และทักษะทางเคมีเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ทางด้านเคมีและสามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
        2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความรู้เบื้องต้นในกระบวนการทำงานวิจัย
        3. มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1 Core Course วิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102101 General Chemistry 1
 เคมีทั่วไป 1
           E1: 1102201   เคมีสำหรับวิศวกร  ( Chemistry for Engineers )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)
1102102 General Chemistry 2
 เคมีทั่วไป 2
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1103101 General Biology 1
 ชีววิทยาทั่วไป 1
3 (2-3-5)
1103102 General Biology 2
 ชีววิทยาทั่วไป 2
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1104101 General Physics 1
 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3 (2-3-5)
1104102 General Physics 2
 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
           P: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1106104 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Course วิชาเฉพาะด้านบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 52
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101101 Professional Ethics
 จรรยาทางวิชาชีพ
           E2: 1105407   จรรยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ( Ethics in Biotechnology )   1 (1-0-2)  
1 (1-0-2)
1102211 Analytical Chemistry 1
 เคมีวิเคราะห์ 1
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
4 (3-3-7)
1102212 Analytical Chemistry 2
 เคมีวิเคราะห์ 2
           P: 1102211   เคมีวิเคราะห์ 1  ( Analytical Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1102224 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
4 (3-3-7)
1102225 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
           P: 1102224   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  ( Physical Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102231 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
4 (3-3-7)
1102232 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
           P: 1102231   เคมีอินทรีย์ 1  ( Organic Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1102253 Biochemistry
 ชีวเคมี
           P: 1102231   เคมีอินทรีย์ 1  ( Organic Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1102311 Spectroscopic Methods in Chemistry
 วิธีทางสเปกโทรสโคปีในเคมี
           P: 1102212   เคมีวิเคราะห์ 2  ( Analytical Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102341 Inorganic Chemistry 1
 เคมีอนินทรีย์ 1
4 (3-3-7)
1102342 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
           P: 1102341   เคมีอนินทรีย์ 1  ( Inorganic Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102406 Industrial Visit
 การศึกษาดูงาน
1 (0-2-1)
1102467 Special Problem in Applied Chemistry
 ปัญหาพิเศษทางเคมีประยุกต์
3 (0-9-3)
1102480 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-40-3)
1102491 Seminar
 สัมมนา
1 (0-3-1)
1106282 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง
           E2: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)
1108260 Introduction to Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Course วิชาเฉพาะด้านเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100312 Plant Systematics
 ระบบการจัดจำแนกพืช
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1100407 Entrepreneurship for Science
 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
1102312 Introduction to Chromatography
 โครมาโทรกราฟีเบื้องต้น
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
4 (3-3-7)
1102314 Modern Analysis Methods
 วิธีวิเคราะห์แนวใหม่
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1102316 Introduction to Electrochemical Analysis
 การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น
4 (3-3-7)
1102317 Selected Topics in Analytical Chemistry
 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
1102333 Heterocyclic Chemistry
 เคมีเฮเทอโรไซคลิก
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102336 Organic Synthesis
 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102337 Organic Chemistry 3
 เคมีอินทรีย์ 3
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1102362 Natural Product Chemistry
 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-6)
1102403 Writing in Science and Technology
 การเขียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
1102404 Reading and Understanding Scientific Publications
 การอ่านและแปลความผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
1102405 Scientific Reviews
 วิทยาศาสตร์ปริทรรศน์
3 (3-0-6)
1102411 Environmental Chemistry
 เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1102413 Chemical Separations
 การแยกทางเคมี
3 (3-0-6)
1102414 Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
1102431 Bio-Organic Chemistry
 เคมีชีวอินทรีย์
3 (3-0-6)
1102432 Advanced Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102433 Stereochemistry
 สเตอริโอเคมี
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102439 Biotransformation in Organic Chemistry
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยกระบวนการทางชีวภาพในเคมีอินทรีย์
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1102440 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
 นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี
3 (3-0-6)
1102441 Transition Metal Chemistry
 เคมีโลหะทรานซิชัน
3 (3-0-6)
1102460 Chemistry and Analysis of Volatile Compounds
 เคมีและการวิเคราะห์องค์ประกอบสารระเหย
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1102463 Computational Chemistry
 เคมีเชิงคำนวณ
3 (3-0-6)
1102464 Industrial Chemistry
 เคมีอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
1102468 Naturally Occurring Medicinal Products
 เวชภัณฑ์ที่เกิดจากธรรมชาติ
3 (3-0-6)
1102469 Introduction to Medicinal Chemistry
 เคมีทางยาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
1102470 Selected Topics in Natural Products Chemistry
 หัวข้อเฉพาะทางเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-6)
1108343 Polymer Degradation and Stabilization
 การเสื่อมและการรักษาสภาพของพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1108345 Polymer Processing
 การขึ้นรูปพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1108381 Polymer Chemistry 1
 เคมีพอลิเมอร์ 1
4 (3-3-7)
1108382 Polymer Chemistry 2
 เคมีพอลิเมอร์ 2
4 (3-3-7)
1108441 Natural Polymers
 พอลิเมอร์จากธรรมชาติ
3 (3-0-6)
1108447 Textile Technology
 เทคโนโลยีสิ่งทอ
3 (3-0-6)
1108449 Selected Topics in Polymer Science and Technology
 หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1108481 Advanced Polymers
 พอลิเมอร์ขั้นสูง
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH