โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : 623100500 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 ปีอ้างอิง : 2562
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตชาวต่างประเทศที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยในกิจการที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจวัฒนธรรมไทยในบริบทต่างๆตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทย สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        2. มีความรู้และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยอันเป็นพื้นฐานของการสื่อสาร การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตตามบริบทของสังคมไทย
        3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อประกอบอาชีพในองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการที่มีการติดต่อกันระหว่างประเทศของตนกับประเทศไทย
        4. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ และข้อมูลที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษาไทย ทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
        5. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและการดำรงตนในสังคม
        6. มีเจตคติที่ดีต่อภาษา วัฒนธรรมและประเทศไทย

 1 Foundation Course หมวดวิชาปรับพื้นฐานความรู้ภาษาไทย หน่วยกิตต่ำสุด : 18
 1.1 Foundation Course กลุ่มวิชาปรับพื้นฐานความรู้ภาษาไทย หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005101 Basic Thai Reading and Writing 1
 การอ่านและการเขียนภาษาไทยพื้นฐาน 1
6 (4-4-10)
1005102 Thai Pronunciation 1
 การออกเสียงภาษาไทย 1
3 (2-2-5)
1005103 Basic Thai Reading and Writing 2
 การอ่านและการเขียนภาษาไทยพื้นฐาน 2
6 (4-4-10)
1005104 Thai Pronunciation 2
 การออกเสียงภาษาไทย 2
3 (2-2-5)

 2 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.1.1 Foreign Languages Elective Course ภาษาต่างประเทศอื่น (แทนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1008111 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
           E2: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1008112 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
           P: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1008113 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
           P: 1008112   ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008106   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2  ( Basic Japanese 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1008114 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
           P: 1008113   ภาษาญี่ปุ่น 3  ( Japanese 3 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008107   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3  ( Basic Japanese 3 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1008117 Introduction to Hindi 1
 ภาษาฮินดีเบื้องต้น 1
3 (3-0-6)
1008118 Introduction to Hindi 2
 ภาษาฮินดีเบื้องต้น 2
           P: 1008117   ภาษาฮินดีเบื้องต้น 1  ( Introduction to Hindi 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008301 Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
           E2: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1008307   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008302 Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
           P: 1008301   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1008116   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2  ( Basic Korean 2 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1008308   ภาษาเกาหลี 2  ( Korean 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008303 Korean Conversation 1
 การสนทนาภาษาเกาหลี 1
           P: 1008301   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008304 Korean Conversation 2
 การสนทนาภาษาเกาหลี 2
           P: 1008303   การสนทนาภาษาเกาหลี 1  ( Korean Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008305 Korean Culture
 วัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
1008321 Myanmar 1
 ภาษาพม่า 1
           E2: 1008121   ภาษาพม่า 1  ( Burmese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008322 Myanmar 2
 ภาษาพม่า 2
           P: 1008121   ภาษาพม่า 1  ( Burmese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008321   ภาษาพม่า 1  ( Myanmar 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008122   ภาษาพม่า 2  ( Burmese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008323 Myanmar Conversation 1
 การสนทนาภาษาพม่า 1
           P: 1008321   ภาษาพม่า 1  ( Myanmar 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020301   การพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  ( Spoken Myanmar Language for Communication for Non Myanmar Students )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1009101 French 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
1009102 French 2
 ภาษาฝรั่งเศส 2
           P: 1009101   ภาษาฝรั่งเศส 1  ( French 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1009000   ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้สอน  ( With the Consult of Instructor )   0 (0-0-0) 
3 (3-0-6)
1009107 French Food Culture
 วัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
1009108 French 3
 ภาษาฝรั่งเศส 3
           P: 1009102   ภาษาฝรั่งเศส 2  ( French 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1009130 German 1
 ภาษาเยอรมัน 1
3 (2-3-5)
1009131 German 2
 ภาษาเยอรมัน 2
           P: 1009130   ภาษาเยอรมัน 1  ( German 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1009310 Spanish 1
 ภาษาสเปน 1
3 (3-0-6)
1009311 Spanish 2
 ภาษาสเปน 2
           P: 1009310   ภาษาสเปน 1  ( Spanish 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1009320 Italian 1
 ภาษาอิตาเลียน 1
3 (3-0-6)
2408103 Chinese 3
 ภาษาจีน 3
           P: 2408102   ภาษาจีน 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1007210   ภาษาจีนกลาง 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6)  หรือ
           E2: 2408003   ภาษาจีนกลาง 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 2.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.5 Integrative Course (non-credit) กลุ่มบูรณาการ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
0 (0-6-2)

 3 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 78
 3.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005243 Communicative Thai through Information Technology
 การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1005311 Characteristics of Thai
 ลักษณะภาษาไทย
3 (3-0-6)
1005312 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1005371 Introduction to Thai Literature
 วรรณคดีไทยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1005373 Contemporary Thai Literature
 วรรณกรรมปัจจุบันไทย
3 (3-0-6)
1005481 Introduction to Project Writing
 การเขียนโครงงานเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 3.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005121 Thai Language Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1005122 Conversation in Various Situations
 การสนทนาต่างสถานการณ์
3 (2-2-5)
1005222 Conversation on Selected Topics
 การสนทนาตามหัวข้อที่กำหนด
3 (2-2-5)
1005223 Listening Comprehension
 การฟังจับใจความ
3 (2-2-5)
1005231 Reading Comprehension
 การอ่านจับใจความ
3 (2-2-5)
1005232 Analytical Reading
 การอ่านวิเคราะห์
3 (2-2-5)
1005241 Introduction to Thai Writing
 การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1005242 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1005321 Conversation in Business Thai
 การสนทนาภาษาไทยเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
1005322 Thai in Audio Visual Media
 ภาษาไทยในสื่อโสตทัศน์
3 (2-2-5)
1005361 Thai Ways of Life
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1005362 Thai Language and Society
 ภาษากับสังคมไทย
3 (3-0-6)
1005464 Thai History
 ประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
1005482 Senior Project
 โครงงานนักศึกษา
           P: 1005481   การเขียนโครงงานเบื้องต้น  ( Introduction to Project Writing )   3 (3-0-6) 
6 (0-18-6)

 3.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005221 Conversation on Current Issues
 การสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
3 (2-2-5)
1005262 Thai Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
1005314 Thai Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
1005315 Morphology
 วิทยาหน่วยคำ
3 (3-0-6)
1005331 Reading for Evaluation
 การอ่านประเมินค่า
3 (2-2-5)
1005341 Business Writing
 การเขียนเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
1005342 Critical Writing
 การเขียนเชิงวิจารณ์
3 (2-2-5)
1005351 Introduction to Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1005363 Thai Cuisine
 อาหารไทย
3 (2-2-5)
1005374 Folklore
 คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
1005413 Thai for Tourism
 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1005414 Orality and Litteracy Language
 ภาษาพูดและภาษาเขียน
3 (3-0-6)
1005421 Introduction Thai Speaking
 การพูดเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1005422 Public Speaking
 การพูดในที่ประชุมชน
3 (3-0-6)
1005431 Thai Newspaper Reading
 การอ่านหนังสือพิมพ์ไทย
3 (2-2-5)
1005451 Specialized Translation
 การแปลเฉพาะกิจ
           P: 1005351   การแปลเบื้องต้น  ( Introduction to Translation )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1005462 Thai Idioms and Proverbs
 สำนวนภาษาไทย
3 (3-0-6)
1005465 Thai Arts
 ศิลปะไทย
3 (3-0-6)
1005466 Traditional Thai Dance and Performance
 นาฏศิลป์ไทย
3 (2-2-5)
1005467 Traditional Thai Music
 ดนตรีไทย
3 (2-2-5)
1005468 Thai Games and Plays
 การละเล่นไทย
3 (2-2-5)
1005471 Thai Folktales
 นิทานพื้นบ้านไทย
3 (3-0-6)
1005472 Introduction to Thai Poetry
 คำประพันธ์ไทยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1005473 Literary Language
 ภาษาวรรณศิลป์
3 (3-0-6)
1005475 Northern Thai Conversation
 การสนทนาภาษาไทยถิ่นเหนือ
3 (3-0-6)
1005476 Lanna Scripts 1
 ภาษาและอักษรธรรมล้านนา 1
3 (3-0-6)
1005477 Lanna Scripts 2
 ภาษาและอักษรธรรมล้านนา 2
3 (3-0-6)
1005478 Thai Dialects
 ภาษาไทยถิ่น
3 (3-0-6)
1005479 Thai for Specific Purposes
 ภาษาไทยเฉพาะกิจ
3 (3-0-6)

 4 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH