โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : นวัตกรรมสังคม
 หลักสูตร : 613230100 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
 ปีอ้างอิง : 2561
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรฯ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางทฤษฎีและการปฏิบัติด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์แก่สังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติตลอดจนระดับนานาชาติ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ในทางทฤษฎี หลักการ และความสามารถในทางปฏิบัติการในสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ ระดับภูมิภาค และนานาชาติ
        2. มีความสามารถในการแสวงหาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
        3. มีทักษะในการดำเนินชีวิต ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น เพื่อที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 General Education Required Course รายวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป จำนวน 21 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 21
 1.1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.2 General Educational Elective course รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป ให้นักศึกษาเลีอกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต ให้ครบทุกกลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.1 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001201 Cultural Studies
 วัฒนธรรมศึกษา
           E1: 1001202   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ( Introduction to Thai Culture )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2302301 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
           E2: 1001310   อารยธรรมตะวันออก  ( Eastern Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302302 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
           E2: 1001311   อารยธรรมตะวันตก  ( Western Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2.2 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001113 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักขณ์
3 (3-0-6)
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1001307 Introduction to Eastern Philosophy
 ปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1001315 Introduction to Western Philosophy
 ปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.2.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101100 Science for Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
3 (3-0-6)
1106100 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
2303101 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2303111 Introduction to International Development
 การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2303121 Introduction to International Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2303131 Introduction to Political Science
 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
2303211 International Development Theories
 ทฤษฎีการพัฒนาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
2303251 Introduction to Community Development
 การพัฒนาชุมชนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2303252 Human Rights Principles
 หลักสิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
2303253 Gender and Development
 เพศสภาพกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
2303353 Social Science Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2303212 International Migration and Development
 การย้ายถิ่นระหว่างประเทศกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
2303221 International Laws and International Organization
 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
2303254 Marginalization and Development
 การกลายเป็นชายขอบกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
2303311 Civil Society and International Development
 ประชาสังคมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
2303312 Project Management for International Development
 การบริหารจัดการโครงการสำหรับการพัฒนาระหว่างประเทศ
3 (2-2-5)
2303332 Development Policy and Practices
 นโยบายการพัฒนาและการนำลงสู่การปฏิบัติ
3 (2-2-5)
2303333 Comparative National Development
 การพัฒนาประเทศเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
2303352 Globalization and Local Development
 โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
2303391 Professional Training in International Development
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
3 (0-40-3)
2303431 Conflict Management and Negotiation
 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจา
3 (2-2-5)
2303451 Transformational Leadership
 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
2303481 Reading in International Development
 การอ่านประเด็นในการพัฒนาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
2303482 Senior Project in International Development
 โครงงานนักศึกษาด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
           P: 2303481   การอ่านประเด็นในการพัฒนาระหว่างประเทศ  ( Reading in International Development )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 2303481   การอ่านประเด็นในการพัฒนาระหว่างประเทศ  ( Reading in International Development )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก : นักศึกษามีรายวิชาที่เรียนร่วมกันจำนวน 12 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามความสนใจให้ครอบ 12 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 2.3.1 กลุ่มวิชาชีพเลือกที่เรียนร่วม หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2303222 International Politics of Environment
 การเมืองระหว่างประเทศของสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
2303331 Democracy and Development
 ประชาธิปไตยกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
2303351 Economics of Multinational Corporation
 เศรษฐศาสตร์ของบรรษัทข้ามชาติ
3 (3-0-6)
2303432 Disaster Risk Reduction
 การลดความเสี่ยงของพิบัติภัย
3 (2-2-5)

 2.3.2 International Development กลุ่มรายวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาระหว่างประเทศ ให้เลือกเรียนให้ครบ 12 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2303461 Role of Great Powers in International Development
 บทบาทของประเทศมหาอำนาจในการพัฒนาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
2303462 Policy Advocacy and Fund Raising in International Development
 การรณรงค์และการระดมทุนในการพัฒนาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
2303463 Food Security and Sustainable Development
 ความมั่นคงทางอาหารกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
2303464 Monitoring and Evaluation in International Development
 การติดตามและการประเมินในการพัฒนาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
2303465 Age and Social Change in Development Issues
 ภาวะสูงวัยและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเด็นการพัฒนา
3 (3-0-6)
2303466 Law and Justice in Development
 กฎหมายและความยุติธรรมในการพัฒนา
3 (3-0-6)
2303467 Good Governance in International Development
 ธรรมาภิบาลในการพัฒนาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
2303468 Cross-sector Collaboration
 ความร่วมมือระหว่างภาคส่วน
3 (3-0-6)

 2.3.3 Border Studies กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และการพัฒนา ให้เลือกเรียนให้ครบ 12 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2303471 History and Culture of Borderlands in Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
2303472 Thai State and Society
 รัฐและสังคมไทย
3 (3-0-6)
2303473 Geography and Development
 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนา
3 (2-2-5)
2303474 Conflict, Security, and Border
 ความขัดแย้ง ความมั่นคง และชายแดน
3 (3-0-6)
2303475 Customs, Immigration, and Quarantine Procedure and Management
 กระบวนการและการบริหารจัดการการผ่านแดนแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
2303476 Local Resource, Knowledge and Border Development
 ทรัพยากรและความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาชายแดน
3 (3-0-6)
2303477 Ethnicity and Cross-border Mobility
 ชาติพันธุ์และการย้ายถิ่นข้ามแดน
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH