โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : จีนวิทยา
 หลักสูตร : 603240300 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาจีน ทักษะการสอนภาษาจีน ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ตลอดจนความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับประเทศจีน การพัฒนาศักยภาพในการทำงานและการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ ความสามารถในการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาจีน รวมทั้งทักษะในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป
        2. มีทักษะและศักยภาพความเป็นประชากร ที่สอดคล้องกับความต้องการในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 อีกทั้งสอดคล้องกับทักษะและศักยภาพของประชากรที่ประเทศและประชาคมโลกต้องการ
        3. มีความสามารถในการผลิต ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
        4. มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพครูและเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู
        5. มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้ภาษาที่เป็นสากล ในการค้นคว้า ติดต่อสื่อสาร และใช้กระบวนการวิจัยและการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากช่องทางและสื่อที่หลากหลาย

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 General Education Required Course รายวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป จำนวน 24 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
1006125 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
           P: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4) และ
           P: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006136   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ  ( English for Career Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 General Education Elective Course Students can complete 6 credits from the following courses รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ให้ครบ 6 หน่วยกิต (คละกลุ่มได้)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1001307 Introduction to Eastern Philosophy
 ปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1001315 Introduction to Western Philosophy
 ปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1804105 Life and Health
 ชีวิตและสุขภาพ
3 (3-0-6)
2302203 Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 1001206   ภาวะผู้นำ  ( Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001201 Cultural Studies
 วัฒนธรรมศึกษา
           E1: 1001202   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ( Introduction to Thai Culture )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2302201 Understanding Global Society
 ความเข้าใจในสังคมโลก
           E2: 1001204   ความเข้าใจในสังคมโลก  ( Understanding Global Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302202 Citizenship and Contemporary Politics
 ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย
           E2: 1001205   ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย  ( Citizenship and Contemporary Politics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302204 Thai Local Politics and Government
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
           E2: 1001207   การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย  ( Thai Local Politics and Government )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302301 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
           E2: 1001310   อารยธรรมตะวันออก  ( Eastern Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302302 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
           E2: 1001311   อารยธรรมตะวันตก  ( Western Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302309 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
           E2: 1001200   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  ( Environment and Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101100 Science for Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
3 (3-0-6)
1106100 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะด้าน หน่วยกิตต่ำสุด : 138
 2.1 Core Course วิชาชีพครู หน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2403101 Thai Language and Thai Culture for Teachers
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
2403210 Learning Technology
 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
2403211 Principles of Education and Teaching Profession
 หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพคร
3 (3-0-6)
2403212 Educational Psychology
 จิตวิทยาการศึกษา
3 (3-0-6)
2403303 Practical Experience 1
 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1
3 (1-6-3)
2403304 Learning Management for Children with Special Needs
 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (3-0-6)
2403308 English language and Culture for Teachers
 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (2-2-5)
2403310 Learning Process
 กระบวนการจัดการเรียนรู้
3 (3-0-6)
2403402 Classroom and School Management
 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสถานศึกษา
3 (3-0-6)
2403403 Practical Experience 2
 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 2
           P: 2403303   การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1  ( Practical Experience 1 )   3 (1-6-3) 
3 (1-6-3)
2403404 Education Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
2403406 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
2403407 Educational Assessment and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
2403408 Education and Classroom Research
 การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
3 (2-2-5)
2403501 Teaching Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-40-6)
2403502 Teaching Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
           P: 2403501   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  ( Teaching Internship 1 )   6 (0-40-6) 
6 (0-40-6)

 2.2 Major Course วิชาเอก หน่วยกิตต่ำสุด : 84
 2.2.1 Major Required Course วิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 72
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2402301 Survey of Chinese Literature and Chinese Philosophy
 ปริทัศน์วรรณคดีจีนและปรัชญาจีน
           P: 2404303   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1016313   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1007351   ปริทัศน์วรรณคดีจีนและปรัชญาจีน  ( Survey to Chinese Literature and Chinese Philosophy )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2403201 Sound System of Mandarin
 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง
3 (3-0-6)
2403301 Chinese Morphology
 ระบบคำในภาษาจีน
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2403302 Advanced Chinese Grammar
 ไวยากรณ์จีนขั้นสูง
           P: 2404207   ไวยากรณ์จีน  ( Chinese Grammar )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2403306 Evolution of Chinese Characters
 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2403307 Chinese Culture
 วัฒนธรรมจีน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2403405 Chinese-Thai-Chinese Translation
 การแปลจีน - ไทย - จีน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2404101 Foundation Chinese 1
 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
           E2: 1016111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12)  
           หรือ
           E2: 2404111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Fundamental Chinese 1 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404102 Foundation Chinese 2
 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
           P: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12)  
           หรือ
           E2: 2404112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Fundamental Chinese 2 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404103 Chinese Listening 1
 การฟังภาษาจีน 1
           E2: 1016121   การฟังภาษาจีน 1  ( Chinese Listening 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404104 Chinese Listening 2
 การฟังภาษาจีน 2
           P: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404103   การฟังภาษาจีน 1  ( Chinese Listening 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1016111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 1016121   การฟังภาษาจีน 1  ( Chinese Listening 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1016121   การฟังภาษาจีน 1  ( Chinese Listening 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404103   การฟังภาษาจีน 1  ( Chinese Listening 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016122   การฟังภาษาจีน 2  ( Chinese Listening 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404201 Foundation Chinese 3
 ภาษาจีนพื้นฐาน 3
           P: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12)  
           หรือ
           E2: 2404211   ภาษาจีนระดับกลาง 1  ( Intermediate Chinese 1 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404202 Foundation Chinese 4
 ภาษาจีนพื้นฐาน 4
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12)  
           หรือ
           E2: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404204 Chinese Reading 1
 การอ่านภาษาจีน 1
           P: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 1016112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016231   การอ่านภาษาจีน 1  ( Chinese Reading 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404214   การอ่านภาษาจีน 1  ( Chinese Reading 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404205 Chinese Reading 2
 การอ่านภาษาจีน 2
           P: 2404204   การอ่านภาษาจีน 1  ( Chinese Reading 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1016231   การอ่านภาษาจีน 1  ( Chinese Reading 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016232   การอ่านภาษาจีน 2  ( Chinese Reading 2 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404215   การอ่านภาษาจีน 2  ( Chinese Reading 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404207 Chinese Grammar
 ไวยากรณ์จีน
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016261   ไวยากรณ์จีน  ( Chinese Grammar )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404216   ไวยากรณ์จีน  ( Chinese Grammar )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404303 Applied Classical Chinese
 ภาษาจีนโบราณประยุกต์
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016313   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404314   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404305 Introduction to China
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401111   ภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016315   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404217   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404308 Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016323   การเขียนภาษาจีน  ( Chinese Writing )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404313   การเขียนภาษาจีน  ( Chinese Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404420 Chinese Folk Tales and Proverbs
 นิทานสุภาษิตจีน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016439   นิทานสุภาษิตจีน  ( Chinese Folk Tales and Proverbs )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404455   นิทานสุภาษิตจีน  ( Chinese Folk Tales and Proverbs )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2.2 Major Teaching Course วิชาการสอนวิชาเอก หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2403305 Principles of Chinese Teaching
 หลักการสอนภาษาจีน
3 (3-0-6)
2403409 Analysis and Application of Chinese Teaching Materials
 การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แบบเรียนภาษาจีน
3 (3-0-6)

 2.2.3 Major Elective Course วิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2403321 Chinese History
 ประวัติศาสตร์จีน
3 (3-0-6)
2404421 Chinese Newspaper Reading
 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016440   การอ่านหนังสือพิมพ์จีน  ( Chinese Newspaper Reading )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404425 Chinese Public Speaking
 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016444   การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน  ( Chinese Public Speaking )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404312   การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน  ( Chinese Public Speaking )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH