โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 หลักสูตร : 603180100 : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        การจัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มุ่งเน้นอนุรักษ์และพัฒนาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเจริญก้าวหน้า โดยพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นฐานในการวิจัยและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ดีต่อสังคม และเป็นพลเมืองโลกที่ดีตลอดจนมีความเข้าใจมนุษย์และชุมชน
        2. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร เชิงตัวเลขในการปฏิบัติงาน
        3. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการปฏิบัติงาน
        4. มีทักษะการประกอบเวชปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
        5. บูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับศาสตร์แขนงอื่นในการปฏิบัติงานในระดับคลินิคและชุมชน
        6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนางานแพทย์แผนไทยด้วยรูปแบบการศึกษาวิจัย
        7. มีทักษะการเป็นผู้นำและทำงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        8. ทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.4 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-2-5)
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 114
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102230 Principles of Organic Chemistry
 หลักเคมีอินทรีย์
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองรายวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-3-5)
1801212 Food and Nutrition
 อาหารและโภชนาการ
2 (2-0-4)
1802112 First Aid
 การปฐมพยาบาล
2 (1-2-3)
1802207 Radiology for Applied Thai Medicine
 รังสีวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1 (1-0-2)
1802215 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
           P: 1802209   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5) และ
           P: 1802210   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  ( Anatomy and Physiology 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 2102201   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5) และ
           P: 2102202   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  ( Anatomy and Physiology 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1802209   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5) และ
           P: 2102202   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  ( Anatomy and Physiology 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1802210   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  ( Anatomy and Physiology 2 )   3 (2-2-5) และ
           P: 2102201   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 2102223   สรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ( Human Physiology for Applied Thai Traditional Medicine )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1802203   พยาธิสรีรวิทยา  ( Pathophysiology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1802216 Basic Microbiology Parasitology and Immunology
 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1802212   จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน  ( Basic Microbiology Parasitology and Immunology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1802218 Physical Examination and Diagnosis
 กายพินิจและการวินิจฉัยโรค
           P: 2102223   สรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ( Human Physiology for Applied Thai Traditional Medicine )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 2102213   กายวิภาคศาสตร์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ( Human Anatomy for Applied Thai Traditional Medicine )   3 (2-2-5) 
3 (2-3-5)
1802224 Pharmacognosy
 เภสัชเวท
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1802247   เภสัชพฤกษศาสตร์  ( Pharmaceutical Botany )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1802225 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
1802226 Healthcare Business Management
 การจัดการธุรกิจสุขภาพ
2 (2-0-4)
1802227 Family Practice and Community Care
 เวชปฏิบัติครอบครัวและการดูแลสุขภาพชุมชน
           P: 1802218   กายพินิจและการวินิจฉัยโรค  ( Physical Examination and Diagnosis )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1802247 Pharmaceutical Botany
 เภสัชพฤกษศาสตร์
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1802304 Research in Health Science for Applied Thai Traditional Medicine
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3 (2-2-5)
1802305 Medicine and Surgery for Applied Thai Traditional Medicine 1
 อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1
3 (2-3-5)
1802306 Medicine and Surgery for Applied Thai Traditional Medicine 2
 อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
           P: 1802305   อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1  ( Medicine and Surgery for Applied Thai Traditional Medicine 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1802423 Special Problems in Applied Thai Traditional Medicine
 การศึกษาปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
           P: 1802304   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ( Research in Health Science for Applied Thai Traditional Medicine )   3 (2-2-5) และ
           P: 1804311   ชีวสถิติ  ( Biostatistics )   3 (3-0-6) 
3 (0-6-3)
1804212 Principles of Biochemistry for Health Sciences
 หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1102150   หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Principles of Biochemistry for Health Sciences )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1804311 Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
2102213 Human Anatomy for Applied Thai Traditional Medicine
 กายวิภาคศาสตร์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3 (2-2-5)
2102223 Human Physiology for Applied Thai Traditional Medicine
 สรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
           P: 2102213   กายวิภาคศาสตร์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ( Human Anatomy for Applied Thai Traditional Medicine )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
2102241 Basic Pharmacology
 เภสัชวิทยาพื้นฐาน
           P: 2102201   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5) และ
           P: 2102202   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  ( Anatomy and Physiology 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1802209   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5) และ
           P: 1802210   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  ( Anatomy and Physiology 2 )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1802245   เภสัชวิทยาพื้นฐาน  ( Basic Pharmacology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 51
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1802111 Introduction to Applied Thai Traditional Medicine
 ปฐมบททางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1 (1-0-2)
1802217 Laws and Ethics in Health Care System
 กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสาธารณสุข
           E2: 1802213   กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสาธารณสุข  ( Laws and Ethics in Health Care System )   2 (1-2-3)  
2 (2-0-4)
1802233 Thai Traditional Medicine 1
 เวชกรรมแผนไทย 1
3 (2-3-5)
1802234 Thai Traditional Medicine 2
 เวชกรรมแผนไทย 2
           P: 1802233   เวชกรรมแผนไทย 1  ( Thai Traditional Medicine 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1802248 Thai Traditional Pharmacy 1
 เภสัชกรรมแผนไทย 1
3 (2-3-5)
1802249 Thai Traditional Pharmacy 2
 เภสัชกรรมแผนไทย 2
           P: 1802248   เภสัชกรรมแผนไทย 1  ( Thai Traditional Pharmacy 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1802251 Thai Traditional Massage 1
 หัตเวชกรรมแผนไทย 1
3 (2-3-5)
1802252 Thai Traditional Massage 2
 หัตเวชกรรมแผนไทย 2
           P: 1802251   หัตเวชกรรมแผนไทย 1  ( Thai Traditional Massage 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1802320 Midwifery for Applied Thai Traditional Medicine
 การผดุงครรภ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3 (2-3-5)
1802321 Practice in Midwifery for Applied Thai Traditional Medicine
 ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
           P: 1802320   การผดุงครรภ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ( Midwifery for Applied Thai Traditional Medicine )   3 (2-3-5) 
3 (0-9-3)
1802337 Thai Traditional Medicine 3
 เวชกรรมแผนไทย 3
           P: 1802234   เวชกรรมแผนไทย 2  ( Thai Traditional Medicine 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1802338 Clinical Practicum in Applied Thai Traditional Medicine 1
 ฝึกประสบการณ์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1
           P: 1802337   เวชกรรมแผนไทย 3  ( Thai Traditional Medicine 3 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1802343   เภสัชกรรมแผนไทย 3  ( Thai Traditional Pharmacy 3 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1802355   หัตเวชกรรมแผนไทย 3  ( Thai Traditional Massage 3 )   3 (2-3-5) 
5 (0-15-5)
1802343 Thai Traditional Pharmacy 3
 เภสัชกรรมแผนไทย 3
           P: 1802249   เภสัชกรรมแผนไทย 2  ( Thai Traditional Pharmacy 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1802355 Thai Traditional Massage 3
 หัตเวชกรรมแผนไทย 3
           P: 1802252   หัตเวชกรรมแผนไทย 2  ( Thai Traditional Massage 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1802437 Clinical Practicum in Applied Thai Traditional Medicine 2
 ฝึกประสบการณ์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
           P: 1802338   ฝึกประสบการณ์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1  ( Clinical Practicum in Applied Thai Traditional Medicine 1 )   5 (0-15-5) 
5 (0-15-5)
1802438 Clinical Practicum in Applied Thai Traditional Medicine 3
 ฝึกประสบการณ์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3
           P: 1802437   ฝึกประสบการณ์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2  ( Clinical Practicum in Applied Thai Traditional Medicine 2 )   5 (0-15-5) 
5 (0-15-5)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1802430 Complementary and Lanna Medicine
 การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ล้านนา
3 (2-2-5)
1802431 Spa Therapy
 สปาเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH