โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 หลักสูตร : 603170300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีความงามอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีความงาม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีความงามอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
        2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีความงาม
        3. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
        4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจความงาม
        5. ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 33
 1.1 Language Courses กลุ่มภาษา (บังคับ) หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Elective Course (Selected 1 course) กลุ่มภาษา ให้เลือกเรียน 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006125 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
           P: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4) และ
           P: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
3 (3-0-6)
1008111 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
           E2: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1008301 Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
           E2: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1008307   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008321 Myanmar 1
 ภาษาพม่า 1
           E2: 1008121   ภาษาพม่า 1  ( Burmese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1009101 French 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
1009310 Spanish 1
 ภาษาสเปน 1
3 (3-0-6)
1009320 Italian 1
 ภาษาอิตาเลียน 1
3 (3-0-6)
1020307 Basic Filipino 1
 ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
1020308 Bahasa Indonesia 1
 ภาษาอินโดนีเซีย 1
           E2: 1020303   ภาษาบาร์ฮาซาร์เบื้องต้น  ( Basic Bahasa Language )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1020314   บาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408002 Chinese 2
 ภาษาจีนกลาง 2
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1007102   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408102   ภาษาจีน 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106100 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.5 Humanities Courses กลุ่มมนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียน 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302203 Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 1001206   ภาวะผู้นำ  ( Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Requirement Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 92
 2.1 Core Courses กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองรายวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-3-5)
1106281 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
           E1: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1701220 Cosmetic Safety
 ความปลอดภัยในเครื่องสำอาง
3 (3-0-6)
1703101 Human Anatomy and Physiology for Beauty Technology
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับเทคโนโลยีความงาม
           E2: 1701101   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  ( Human Anatomy and Physiology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1703221 Herb for Health and Aesthetics
 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
3 (3-0-6)
1703224 Thai Traditional Massage for Beauty Technology
 หัตถเวชกรรมแผนไทยสำหรับเทคโนโลยีความงาม
3 (2-2-5)
2102240 Basic Medical Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐานทางการแพทย์
3 (2-2-5)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับ : นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชา 1703494 ฝึกงานต่างประเทศ แทนรายวิขา 1703495 ประสบการณ์วิชาชีพ ได้หน่วยกิตต่ำสุด : 56
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1703102 Orientation to Beauty Technology
 เทคโนโลยีความงามเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1703211 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
1703222 Facial Makeover
 การแต่งหน้า
3 (2-2-5)
1703223 Make-up Techniques
 เทคนิคการแต่งหน้า
           P: 1703222   การแต่งหน้า  ( Facial Makeover )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1703225 Spa and Spa Products
 สปาและผลิตภัณฑ์สปา
           E2: 1703313   สปาและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา  ( Spa and Spa Products )   4 (3-3-7)  
4 (3-3-7)
1703323 Research Methodology in Beauty Technology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีความงาม
3 (3-0-6)
1703331 Hair Design 1
 การออกแบบทรงผม 1
3 (2-2-5)
1703332 Hair Design 2
 การออกแบบทรงผม 2
           P: 1703331   การออกแบบทรงผม 1  ( Hair Design 1 )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1703333 Body Treatment for Beauty
 การปรนนิบัติร่างกายเพื่อความงาม
           E2: 1703314   การดูแลรักษาร่างกายเพื่อความงาม  ( Body Treatment for Beauty )   4 (3-3-7)  
4 (3-3-7)
1703334 Beauty Business Management
 การจัดการธุรกิจความงาม
2 (2-0-4)
1703336 Basic Facial Treatment
 การปรนนิบัติผิวหน้าขั้นพื้นฐาน
           E1: 1703421   การดูแลรักษาผิวหน้า  ( Facial Treatment )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)
1703411 Advanced Facial Treatment
 การปรนนิบัติผิวหน้าขั้นสูง
           P: 1703336   การปรนนิบัติผิวหน้าขั้นพื้นฐาน  ( Basic Facial Treatment )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1703412 Manicure and Pedicure
 การดูแลเล็บมือเล็บเท้า
4 (3-3-7)
1703413 Cosmetic Products for Beauty Technology
 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับเทคโนโลยีความงาม
3 (2-3-5)
1703414 Beauty Business Marketing
 การตลาดธุรกิจความงาม
2 (2-0-4)
1703416 Nutritional Supplements for Beauty
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม
3 (3-0-6)
1703417 Industrial Visit
 การศึกษาดูงาน
1 (0-3-1)
1703418 Seminar in Beauty Technology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีความงาม
1 (0-3-1)
1703422 Special Project
 โครงงานพิเศษ
3 (0-9-3)
1703495 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ
           E1: 1703494   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   3 (0-40-3)  
3 (0-40-3)

 2.3 Major Elective Courses กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1703325 Music for Wellness
 ดนตรีเพื่อสุขภาวะ
3 (3-0-6)
1703341 Weight Control
 การควบคุมน้ำหนัก
           E2: 1703315   การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก  ( Exercise and Weight Control )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1703342 Complementary and Alternative Medicine
 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการแพทย์ทางเลือก
           E2: 1703316   การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการแพทย์ทางเลือก  ( Holistic Health Care and Alternative Medicine )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1703343 Basic Cosmetic Formulation
 พื้นฐานการตั้งตำรับเครื่องสำอาง
           E1: 1703321   หลักการตั้งตำรับเครื่องสำอาง  ( Principles of Cosmetic Formulation )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)
1703345 Biological Products for Beauty
 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อความงาม
3 (3-0-6)
1703346 Advanced Make-up and Hair Design
 การแต่งหน้าและออกแบบทรงผมขั้นสูง
           P: 1703222   การแต่งหน้า  ( Facial Makeover )   3 (2-2-5) และ
           P: 1703331   การออกแบบทรงผม 1  ( Hair Design 1 )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1703405   การแต่งหน้าและออกแบบทรงผมขั้นสูง  ( Advanced Make-up and Hair Design )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1703347 Wellness Cuisine
 การปรุงอาหารเพื่อสุขภาวะ
3 (2-2-5)
1703425 Ayurveda for Health and Beauty
 อายุรเวทเพื่อสุขภาพและความงาม
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH