โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 หลักสูตร : 603170100 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการประกอบอาชีพ มีทักษะทางปัญญาและความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางรูปแบบต่างๆ มีความรู้ด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางเครื่องสำอางที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ตลอดจนสามารถเตรียมและพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
        2. มีความสามารถในการแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
        3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และมีจิตสาธารณะ

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 General Education Required Course รายวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป จำนวน 24 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.2 General Education Elective Course รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป นักศึกษาต้องเลือกรายวิชาตามที่หลักสูตรกำหนดในแต่ละกลุ่มวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1 General Education Elective 1 :Humanities Course : Selected 1 course from Humanities Course รายวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์ ให้เลือกจากกลุ่มมนุษยศาสตร์ 1 รายวิชา จากต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1804105 Life and Health
 ชีวิตและสุขภาพ
3 (3-0-6)
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302203 Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 1001206   ภาวะผู้นำ  ( Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2.2 General Education Elective 2 :Social Science Course : Selected 1 course from Social Science Course รายวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 2 กลุ่มสังคมศาสตร์ ให้เลือกจากกลุ่มสังคมศาสตร์ 1 รายวิชา จากต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2302309 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
           E2: 1001200   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  ( Environment and Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 29
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102101 General Chemistry 1
 เคมีทั่วไป 1
           E2: 1102201   เคมีสำหรับวิศวกร  ( Chemistry for Engineers )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)
1102102 General Chemistry 2
 เคมีทั่วไป 2
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1102210 Principles of Analytical Chemistry
 หลักเคมีวิเคราะห์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1102230 Principles of Organic Chemistry
 หลักเคมีอินทรีย์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1102250 Principles of Biochemistry
 หลักชีวเคมี
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103108 Fundamentals of Biology
 พื้นฐานทางชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5)  
4 (3-3-7)
1103211 Microbiology
 จุลชีววิทยา
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1106283 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง
           E2: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (2-3-5)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 53
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1701102 Human Anatomy and Physiology for Cosmetic Science
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
3 (3-0-6)
1701103 Basic Laboratory Skills for Cosmetic Science
 ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2 (1-3-3)
1701211 Physical Chemistry for Cosmetic Science
 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1701212 Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms
 วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง
3 (2-3-5)
1701220 Cosmetic Safety
 ความปลอดภัยในเครื่องสำอาง
3 (3-0-6)
1701315 Microbial Contamination and Preservatives in Cosmetics
 การปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารกันเสียในเครื่องสำอาง
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1701316 Fragrance and Aromatic Science
 สารหอมและสุคนธศาสตร์
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
4 (3-3-7)
1701317 Cosmetic Science for Hair and Nail Care
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางการดูแลเส้นผมและเล็บ
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1701318 Cosmetic Science for Skin Care
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่อการดูแลผิวหนัง
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1701319 Color Cosmetic Science
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสีสัน
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
4 (3-3-7)
1701320 Research Methodology in Cosmetic Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
3 (3-0-6)
1701341 Cosmetic Marketing
 การตลาดเครื่องสำอาง
2 (2-0-4)
1701391 Industrial Visit
 การศึกษาดูงาน
           E2: 1701491   การศึกษาดูงาน  ( Industrial Visit )   2 (0-6-2)  
2 (0-6-2)
1701392 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-40-3)
1701401 Cosmetic Regulations and Ethics
 การควบคุมเครื่องสำอางและจริยธรรม
3 (3-0-6)
1701432 Evaluation of Cosmetic Products
 การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1701332   การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  ( Evaluation of Cosmetic Products )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1701433 Cosmetic Innovation
 นวัตกรรมเครื่องสำอาง
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1701331   นวัตกรรมเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Innovation )   2 (2-0-4)  
2 (2-0-4)
1701493 Seminar in Cosmetic Science
 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
1 (0-3-1)
1701497 Special Project
 โครงงานพิเศษ
3 (0-9-3)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 14
 2.3.1 : Selected 6 credits from 2.3.1 กลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ อย่างน้อย 6 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1701324 Cosmetics for Special Groups
 เครื่องสำอางสำหรับกลุ่มพิเศษ
           P: 1701318   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่อการดูแลผิวหนัง  ( Cosmetic Science for Skin Care )   3 (2-3-5) 
3 (1-6-4)
1701413 Natural Products in Cosmetics
 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในเครื่องสำอาง
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1701313   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในเครื่องสำอาง  ( Natural Products in Cosmetics )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1701417 Household Product Formulation
 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1701419 Formulating Natural Cosmetics
 การพัฒนาเครื่องสำอางจากธรรมชาติ
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1701420 Development and Technology for Skin Care Cosmetic Formulation
 การพัฒนาสูตรและเทคโนโลยีการตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง
           P: 1701432   การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  ( Evaluation of Cosmetic Products )   3 (2-3-5) 
2 (1-3-3)
1701431 Clinical Trials of Cosmetic Products
 การทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1701462 Cosmetic Manufacturing Process
 กระบวนการผลิตเครื่องสำอาง
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)

 2.3.2 กลุ่มเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203332 Business Venture and Entrepreneurship
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
           P: 1203141   องค์การและการจัดการ  ( Organization and Management )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1203142   องค์การและการจัดการ  ( Organization and Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1203334   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ( Business Venture and Entrepreneurship )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1408101 Principle of Packaging
  หลักการบรรจุ
           E1: 1408102   วัสดุการบรรจุ  ( Packaging Materials )   3 (2-3-5)  
           หรือ
           E1: 1408103   บรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน  ( Packaging for Life )   3 (3-0-6)  
2 (2-0-4)
1701325 Nutritional Cosmetics
 โภชนความงาม
3 (3-0-6)
1701441 Polymer in Cosmetics
 พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1701442 Nanotechnology and Delivery System for Cosmetics
 นาโนเทคโนโลยีและการนำส่งเครื่องสำอาง
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1701443 Cosmetic Counseling
  การให้คำปรึกษาด้านเครื่องสำอาง
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1701444 Perfumery
 ศาสตร์แห่งน้ำหอม
           P: 1701351   สุคนธศาสตร์  ( Aromatic Science )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1701316   สารหอมและสุคนธศาสตร์  ( Fragrance and Aromatic Science )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1701330   สุคนธศาสตร์  ( Aromatic Science )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1701450 Biotechnology in Cosmetics Science
 เทคโนโลยีชีวภาพในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1102250   หลักชีวเคมี  ( Principles of Biochemistry )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1701451   เทคโนโลยีชีวภาพกับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  ( Biotechnology in Cosmetics Science )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1701452 Animal Tissue Culture in Cosmetic Science
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1701456 Principles of Biomolecules in Cosmetics
 หลักการของสารชีวโมเลกุลในเครื่องสำอาง
           P: 1701200   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1701212   วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH