โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : นิติศาสตร์
 หลักสูตร : 603160100 : นิติศาสตรบัณฑิต
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        ศึกษานิติศาสตร์คู่นิติธรรม (Learn laws with the rule of law) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางนิติศาสตร์ซึ่งตอบสนองความต้องการของวิชาชีพกฎหมายและเข้าใจหลักนิติธรรม รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยการให้บริการทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามนิติวิธี
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีทางนิติศาสตร์
        2. มีทักษะในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์เข้ากับศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
        3. ทักษะในการคิดวิเคราะห์กฎหมายที่จะเลือกนำมาปรับใช้กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น
        4. มีความรู้พื้นฐานทางกฎหมายอย่างครบถ้วนและเพียงพอ และสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องตามนิติวิธี
        5. มีความสามารถปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา หรือการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
        6. มีความรอบรู้และสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้าชายแดนได้
        7. ตระหนักถึงกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพนักกฎหมาย
        8. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ของตน
        9. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 General Education Required Course รายวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป จำนวน 27 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 27
 1.1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 General Education Elective Course รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ จำนวน 3 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.2.1 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
2302203 Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 1001206   ภาวะผู้นำ  ( Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 107
 2.1 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 95
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1601105 Foundation of Legal Principle
 หลักกฎหมายเบื้องต้น
           E1: 1601100   หลักกฎหมายเบื้องต้น  ( Foundation of Legal Principles )   4 (4-0-8)  
3 (3-0-6)
1601107 Law of Juristic Acts and Contracts
 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
           E1: 1601102   กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา  ( Law of Juristic Acts and Contracts )   4 (4-0-8)  
3 (3-0-6)
1601205 Law of Delicts
 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
           E2: 1602205   กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  ( Law of Delicts )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1601210 Law of Obligations
 กฎหมายลักษณะหนี้
           E1: 1601204   กฎหมายลักษณะหนี้  ( Law of Obligations )   4 (4-0-8)  
3 (3-0-6)
1601211 Property Law
 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์
           E1: 1601208   กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และที่ดิน  ( Property and Land Law )   4 (4-0-8)  
3 (3-0-6)
1601301 Family Law
 กฎหมายครอบครัว
           E2: 1602311   กฎหมายครอบครัว  ( Family Law )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1601302 Law of Succession
 กฎหมายมรดก
           E2: 1602312   กฎหมายมรดก  ( Law of Succession )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1601405 English for Lawyers
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
1601407 Legal Philosophy
 นิติปรัชญา
2 (2-0-4)
1601411 Legal Profession
 หลักวิชาชีพกฎหมาย
2 (2-0-4)
1601418 Labor Law
 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
1602210 Specific Contracts 1
 เอกเทศสัญญา 1
           E2: 1602206   กฎหมายเอกเทศสัญญา 1 : ซื้อขาย และเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ และจ้างทำของ  ( Specific Contracts 1 : Sales, Exchange, Gift, Hire, Hire-purchase and Hire of Work )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1602211 Specific Contracts 2
 เอกเทศสัญญา 2
           E2: 1602307   กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 : ตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ และประนีประนอมยอมความ  ( Specific Contracts 2 : Agency, Brokers, Credit, Deposits, Compromise and Settlement )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1602213 Law of Insurance
 กฎหมายประกันภัย
3 (3-0-6)
1602216 Law of Business Collateral
 กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
1602308 Bankruptcy Law
 กฎหมายล้มละลาย
           E2: 1606305   กฎหมายล้มละลาย  ( Bankruptcy Law )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1602313 Law of Partnerships and Companies
 กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท
3 (3-0-6)
1602316 Law of Negotiable Instruments
 กฎหมายตั๋วเงิน
           E1: 1602315   กฎหมายตั๋วเงิน  ( Law of Negotiable Instruments )   3 (3-0-6)  
2 (2-0-4)
1602400 Customs Law
 กฎหมายภาษีศุลกากร
3 (3-0-6)
1602402 Taxation Law
 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
           E2: 1604409   กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  ( Taxation Law )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1602431 Law of Cross-Border Trade Economics
 กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าชายแดน
3 (3-0-6)
1602432 International Business, Cross-Border Trade and Logistics Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าชายแดนและโลจิสติกส์
2 (2-0-4)
1603101 Criminal Law 1 : General Principles
 กฎหมายอาญา 1 : หลักทั่วไป
3 (3-0-6)
1603203 Criminal Law 2 : Offenses
 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
           P: 1603101   กฎหมายอาญา 1 : หลักทั่วไป  ( Criminal Law 1 : General Principles )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1603202   กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด  ( Criminal Law 2 : Offenses )   4 (4-0-8)  
3 (3-0-6)
1603301 Judicial System and Constitution of Courts of Justice
 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
           E2: 1606301   ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ( Judicial System and Constitution of Courts of Justice )   2 (2-0-4)  
2 (2-0-4)
1603302 Law of Civil Procedure 1
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
           E2: 1606302   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  ( Law of Civil Procedure 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1603303 Law of Civil Procedure 2
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
           P: 1603302   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  ( Law of Civil Procedure 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1606302   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  ( Law of Civil Procedure 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1606303   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  ( Law of Civil Procedure 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1603304 Criminal Procedure Law
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
           E2: 1606304   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ( Criminal Procedure Law )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1603305 Law of Evidence
 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
3 (3-0-6)
1604102 Constitutional Law
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
           E2: 1604101   กฎหมายรัฐธรรมนูญ  ( Constitutional Law )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1604202 Administrative Law
 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
1604203 Introduction to Public Law
 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1605401 Public International Law
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3 (3-0-6)
1605402 Private International Law
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3 (3-0-6)

 2.2 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนา อย่างน้อย 3 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาปฏิบัติ อย่างน้อย 3 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.2.1 Semianr Course กลุ่มวิชาสัมมนา นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาจากลุ่มนี้ อย่างน้อย 3 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1601439 Seminar in Civil and Commercial Law
 สัมมนากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
           E2: 1601429   สัมมนากฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ( Seminar on Civil and Commercial Law )   3 (1-4-4)  
3 (3-0-6)
1602439 Seminar in Business Law
 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
           E2: 1602429   สัมมนากฎหมายธุรกิจ  ( Seminar on Business Law )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1603417 Seminar in Criminal Law and Justice Administration
 สัมมนากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
           E2: 1603413   สัมมนากฎหมายอาญา  ( Seminar on Criminal Law )   3 (1-4-4)  
3 (3-0-6)
1604432 Seminar in Public Law
 สัมมนากฎหมายมหาชน
           E2: 1604420   สัมมนากฎหมายมหาชน  ( Seminar on Public Law )   3 (1-4-4)  
3 (3-0-6)
1605445 Seminar in International Law
 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ
           E2: 1605432   สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ  ( Seminar on International Law )   3 (1-4-4)  
3 (3-0-6)

 2.2.2 Practice Course กลุ่มวิชาปฏิบัติ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาจากลุ่มนี้ อย่างน้อย 3 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1601212 Legal Interpretation and Legal Reasoning
 การตีความและการใช้เหตุผลในทางกฎหมาย
           E2: 1601209   การตีความและการใช้เหตุผลในทางกฎหมาย  ( Legal Interpretation and Legal Reasoning )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1601419 Sociology of Law
 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
3 (2-2-5)
1601440 Legal Services and Social Justice
 การให้บริการทางกฎหมายและความเป็นธรรมในสังคม
           E2: 1601437   การให้บริการทางกฎหมายและความเป็นธรรมในสังคม  ( Legal Services and Social Justice )   3 (3-0-6)  
3 (0-6-6)
1601456 Legal Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
           E1: 1601455   ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  ( Legal Professional Experience )   4 (0-8-4)  
3 (0-6-6)
1602433 Contracts and legal documents Drafting
 การร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย
           E2: 1602430   หลักการร่างสัญญาธุรกิจ  ( Principles of Contract Drafting )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1603315 Moot Court
 การว่าความและศาลจำลอง
           E2: 1603314   การว่าความ  ( Moot Court )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)

 2.2.3 กลุ่มกฎหมายทั่วไปและนิติศึกษา หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1601420 Theory of Justice
 ทฤษฎีความยุติธรรม
3 (3-0-6)
1601431 Introduction to Comparative Law
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
1601432 Principles of Islamic Law and Use of Islamic Law in Thailand
 หลักกฎหมายอิสลามและการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย
3 (3-0-6)
1604431 Thai Legal History
 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
3 (3-0-6)
1605442 Legal History
 ประวัติศาสตร์กฎหมายสากล
3 (3-0-6)

 2.2.4 กลุ่มกฎหมายธุรกิจ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1601417 English for Business Lawyers
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
1601423 Tourism Laws
 กฎหมายการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1601424 International Taxation Laws
 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1601435 Labor Welfare Law
 กฎหมายสวัสดิการแรงงาน
           E2: 1601433   กฎหมายแรงงาน 2  ( Labor Law 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1602214 Electronic Transactions Law
 กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
1602215 Specific Contracts 3
 เอกเทศสัญญา 3
3 (3-0-6)
1602410 Banking and Financial Institutions Law
 กฎหมายธนาคารและสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
1602411 Consumer Protection Law and Procedure
 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
3 (3-0-6)
1602412 Investment Law
 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
3 (3-0-6)
1602425 Law of Securities Exchange
 กฎหมายตลาดหลักทรัพย์
3 (3-0-6)
1602426 Settlement of Commercial Disputes and Arbitration
 กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
3 (3-0-6)
1602427 Real Estate Business Law
 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
1602428 Competition Law
 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
3 (3-0-6)
1602434 Law of Intellectual Property : General Principles
 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : ภาคทั่วไป
           E2: 1602414   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ( Law of Intellectual Property )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1602435 Law of Intellectual Property : Specific Sectors
 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : ภาคเฉพาะ
3 (3-0-6)
1602436 Land Law
 กฎหมายที่ดิน
3 (3-0-6)

 2.2.5 กลุ่มกฎหมายอาญา หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1603311 Forensic Medicine
 นิติเวชศาสตร์
3 (3-0-6)
1603312 Criminal Investigation
 การสืบสวนสอบสวน
3 (3-0-6)
1603316 Delinquency and Juvenile Justice
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
           E2: 1603313   กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ( Juvenile and Family Justice )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1603408 Alternative Procedure Justice
 กระบวนการยุติธรรมอาญาทางเลือก
3 (3-0-6)
1603411 Criminology and Penology
 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 (3-0-6)
1603416 Criminal Liability (Selected Acts)
 ความรับผิดชอบทางอาญานอกประมวลกฎหมายอาญา (บางเรื่อง)
3 (3-0-6)
1603418 Economic Crime
 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
           E2: 1603412   อาชญากรรมทางธุรกิจ  ( Business Crime )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1603419 Law of Narcotic Drugs
 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
3 (3-0-6)

 2.2.6 กลุ่มกฎหมายมหาชน หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1601434 Social Welfare Law
 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
1604306 Mass Communication Law
 กฎหมายสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
1604307 Constitutional Court and Procedure
 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
1604308 Introduction to Public Economic Law
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
1604309 Local Administrative Law
 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1604310 Law on Inspection of Exercise of State Power
 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
3 (3-0-6)
1604421 Electoral and Political Party Law
 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
1604423 Administrative Court and Procedure
 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3 (3-0-6)
1604424 State Contracts
 สัญญาของรัฐ
3 (3-0-6)
1604425 Administrative Procedure Law
 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3 (3-0-6)
1604426 Law on Public Information Access and Rights of Privacy
 กฎหมายข้อมูลข่าวสารและสิทธิส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
1604427 Public Finance Law
 กฎหมายการคลัง
3 (3-0-6)
1604428 Environmental Law
 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1604429 Military Law and Laws on National Security
 กฎหมายทหารและกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
3 (3-0-6)
1604430 Parliament Law
 กฎหมายรัฐสภา
3 (3-0-6)

 2.2.7 กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1605418 International Economic Law
 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1605419 International Trade Law
 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1605420 International Organization Law
 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1605421 European Union Law
 กฎหมายสหภาพยุโรป
3 (3-0-6)
1605423 ASEAN Law
 กฎหมายอาเซียน
3 (3-0-6)
1605424 Law of the Sea
 กฎหมายทะเล
3 (3-0-6)
1605425 Maritime Law
 กฎหมายพาณิชย์นาวี
3 (3-0-6)
1605426 Air Law
 กฎหมายอากาศ
3 (3-0-6)
1605427 Human Rights Law
 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
1605428 International Criminal Law
 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1605429 International Humanitarian Law
 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1605430 International Environmental Law
 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1605431 Law of Treaties
 กฎหมายสนธิสัญญา
3 (3-0-6)
1605433 Moot Court and International of Justice
 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและศาลจำลอง
3 (3-0-6)
1605434 International Arbitration Law
 กฎหมายอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1605435 International River Law
 กฎหมายว่าด้วยแม่น้ำระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1605436 Regional Integration Law
 กฎหมายว่าด้วยการรวมตัวในระดับภูมิภาค
3 (3-0-6)
1605437 Child Rights Law
 กฎหมายว่าด้วยสิทธิเด็ก
3 (3-0-6)
1605438 Minority Rights Law
 กฎหมายสิทธิชนกลุ่มน้อย
3 (3-0-6)
1605439 Space Law
 กฎหมายอวกาศ
3 (3-0-6)
1605440 Energy and Natural Resources Law
 กฎหมายว่าด้วยพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
1605441 International Telecommunication Law
 กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1605443 International Law of Diplomatic and Consular Relations
 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและการกงสุล
3 (3-0-6)
1605444 International Labor Law
 กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี สำนักวิชาได้เปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1604311 Anti-Corruption
 การต่อต้านการทุจริต
3 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
รายวิชา 1601100 มีรายวิชาที่นำมาเทียบได้คือ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชา 1601101 และ 1602101
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH