โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตร : 603150200 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        เพื่อผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่เป็นผู้รู้จริง และปฏิบัติงานได้ในระดับสากล โดยมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ในการออกแบบและวางแผน เกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้ การสร้าง การใช้งาน และการบำรุงรักษา โดยมีความรู้เน้นในด้าน ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม การประมวลผลสัญญาณ เครือข่ายการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของเครือข่าย และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ทั้งในการสื่อสารแบบใช้สายและไร้สาย รวมถึงประกอบไปด้วย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในส่วนรวมอย่างยั่งยืน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. บัณฑิตมีองค์ความรู้และความสามารถทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในด้านโทรคมนาคม ด้านการประมวลผลสัญญาณ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
        2. บัณฑิตมีความสามารถประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ในด้านโทรคมนาคม ด้านการประมวลผลสัญญาณ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
        3. บัณฑิตมีความสามารถจัดการแก้ไขปัญหาในด้านโทรคมนาคม ด้านการประมวลผลสัญญาณ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
        4. บัณฑิตมีความสามารถออกแบบและพัฒนาบริการ แอพลิเคชั่น และโซลูชั่น ในด้านโทรคมนาคม ด้านการประมวลผลสัญญาณ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
        5. บัณฑิตมีมนุษย์สัมพันธ์และความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        6. บัณฑิตมีความคิดริเริ่ม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
        7. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301107 Basic Information Technology
 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
           E2: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 32
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-2-5)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1106104 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1106281 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
           E1: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1112103 Workshop Skills
 ทักษะงานช่าง
1 (0-3-1)
1302212 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1302311 Object-Oriented Programming
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
           P: 1302111   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  ( Computer Programming 1 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1302212   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Programming )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1501171 Digital Circuit and Logic Design
 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ
3 (2-2-5)
1502102 Electric Circuit Analysis
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
           E2: 1501103   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  ( Electric Circuit Analysis )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1502103 Electric Circuit Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
           E2: 1501105   ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ( Electric Circuits and Electronics Laboratory )   1 (0-3-1)  
1 (0-3-1)
1502105 Fundamentals of Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
1502205 Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 52
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302333 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
1302383 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-5)
1501212 Data Communications and Networks
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
           E2: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1501213 Computer Networks
 โครงข่ายคอมพิวเตอร์
           E2: 1302340   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1501345 Network System Security
 ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
           P: 1302340   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1501212   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1501213   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1501344   ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย  ( Network System Security )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1502202 Fundamentals of Linux Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
1502203 Telecommunication Systems
 ระบบโทรคมนาคม
           P: 1502231   หลักการของระบบสื่อสาร  ( Principles of Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1502431   การออกแบบระบบการสื่อสาร  ( Communication Systems Design )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1502206 Microcontrollers for IoT
 ไมโครคอนโทรเลอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3 (2-2-5)
1502231 Principles of Communication
 หลักการของระบบสื่อสาร
3 (3-0-6)
1502303 Signals and Systems
 สัญญาณและระบบ
3 (2-2-5)
1502304 Digital Signal Processing for Communication Systems
 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับระบบสื่อสาร
           P: 1502303   สัญญาณและระบบ  ( Signals and Systems )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1502306 IP Network Design
 การออกแบบเครือข่ายไอพี
           P: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1501212   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1502307 Embedded System Networks
 เครือข่ายระบบสมองกลฝังตัว
           P: 1502206   ไมโครคอนโทรเลอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  ( Microcontrollers for IoT )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1502391 Senior Project 1
 โครงงานนักศึกษา 1
1 (0-3-1)
1502480 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1502481   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   9 (0-40-18)  
           หรือ
           E1: 1502482   โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ  ( Research Project in Information and Communication Engineering )   9 (0-40-9)  
9 (0-40-9)
1502492 Senior Project 2
 โครงงานนักศึกษา 2
           P: 1502391   โครงงานนักศึกษา 1  ( Senior Project 1 )   1 (0-3-1) 
2 (0-6-2)
1502498 Seminar in Information and Communication Engineering
 สัมมนาสัมมนาด้านวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
           E2: 1502491   สัมมนา  ( Seminar )   1 (0-3-1)  
1 (0-3-1)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302350 Big Data Management and Analytics
 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3 (2-2-5)
1302414 Introduction to Mobile Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1502323 Introduction to Cloud Computing
 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1502331 Optical Communications
 การสื่อสารด้วยแสง
3 (3-0-6)
1502333 Wireless Communication
 การสื่อสารไร้สาย
3 (3-0-6)
1502337 Antenna Engineering
 วิศวกรรมสายอากาศ
3 (3-0-6)
1502338 Image Processing
 การประมวลผลสัญญาณภาพ
3 (3-0-6)
1502339 Biomedical Signal Processing
 การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
           P: 1502303   สัญญาณและระบบ  ( Signals and Systems )   3 (2-2-5) 
3 (3-0-6)
1502340 Network Programming
 การโปรแกรมระบบเครือข่าย
           P: 1501212   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1501213   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1502341 Cybersecurity Technology
 เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
3 (3-0-6)
1502342 IT Service Development
 การพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1502402 Selected Topics in Information and Communication Engineering
 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1502403 Modern Technology in Information and Communication Engineering
 เทคโนโลยียุคใหม่ทางวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH